User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-31

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

Ik vraag om de genade om te geloven
in wat ik zou zijn, in wat ik zou kunnen
als ik zou toelaten dat God,
mijn liefhebbende Schepper,
mij voortdurend blijft scheppen, leiden en kneden.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Lucas 1:39-45

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'

En Maria sprak:

'Mijn hart prijst hoog de Heer.

Van vreugde juicht mijn geest om God, de redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.

En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen.

Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.

Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen.

Die hongeren overlaadt hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen.

Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze Vaderen.'

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Twee zwangere vrouwen staan hier centraal en jij hebt het voorrecht om naar hun gesprek te luisteren. Ze praten over de mysterieuze werkzaamheid van God, waarvan hun eigen leven op welbespraakte wijze getuigt. Sta hen toe jou uit te nodigen om deel te nemen. Misschien vraagt een van hen jou wat je doet om te getuigen over de waarden van God die indruisen tegen de waarden van jouw cultuur.
  • Maria verheugt zich over Gods handelen in haar leven: weerklinkt dat in je eigen hart? Ze komt over als zeer levendig en in het bezit van een revolutionaire geest. Ze is gepassioneerd over rechtvaardigheid en het rijk Gods. Vraag haar om jou aan te vuren met dezelfde passie!

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten