User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-08-06

In Gods aanwezigheid

"Wees stil en weet dat Ik jouw God ben."
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, schenk mij uw genade
opdat ik in dit leven
gevrijwaard word
van de uitwassen in deze wereld.
Laat mij niet verstrikt raken
in het nastreven van rijkdom.
Mogen mijn hart en mijn geest
vrij zijn om U lief te hebben
en te dienen.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving .

Het Woord van God

Lucas 9:28b-36

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Maar hij wist niet wat hij zei.

Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.' Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus beleeft, net als sommige andere belangrijke figuren in het Joodse geloof, een diepgaand moment van Godsontmoeting. Het is heel moeilijk voor te stellen hoe de gebeurtenissen op de berg voor de apostelen moeten zijn geweest. Wat was er met Petrus, Jakobus en Johannes aan de hand dat zij de enigen waren die werden toegelaten tot deze verbazingwekkende ervaring? Wat voor soort gesprekken voerden zij als ze samen waren, gezien het feit dat zij niet met de anderen mochten delen wat er was gebeurd? Wat voor effect had de aanwezigheid van Mozes en Elia op zowel Jezus als de uitverkoren apostelen? Zoveel vragen. Er kan geen twijfel over bestaan dat, na de transfiguratie van Jezus, de levens van deze drie mannen ook veranderd waren.
  • Hoe raakt het verslag van de transfiguratie jou in je geloof? Wat is volgens jou de invloed hiervan geweest op hoe Jezus zijn zending en zijn relatie met God zag? Stel je voor dat je na afloop van de gebeurtenis een gesprek hierover hebt met de Heer.

Gesprek

Begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die je zojuist las.
Welk deel ervan raakt een gevoelige snaar in jou ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
- of een of ander verhaal dat je onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in jouw gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst jou misschien probeert te zeggen?

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten