User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-05-17

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren
naar God die liefde en leven is.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

Jezus, op dit ogenblik
denk ik aan uw doodsangst
in de hof van Getsemane.
Zo vaak heb ik U aanroepen in mijn angst
en heeft U me verhoord.
Geef dat ik steeds anderen mag helpen
wanneer ze een beroep doen op mij.

Het Woord van God

Johannes 14:27-31a

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik haar u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals hij mij bevolen heeft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus' afscheidsrede tot zijn leerlingen bevat het geschenk van vrede. ‘Vrede! (‘Shalom) is de normale Joodse welkomst- en afscheidsgroet en Jezus gebruikt deze wanneer Hij na de opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. De oorspronkelijke betekenis van het woord is welbevinden (een harmonieus lichaam). Later is het een verwijzing geworden naar volmaakt geluk en de bevrijding die de Messias naar verwachting zou brengen. Deze heelheid is het doel van Jezus' zending.
  • Maar het is niet de vrede zoals de ‘wereld’ die verstaat. Vrede is voor Jezus niet simpelweg de afwezigheid van geweld. Het is iets veel positievers, veel diepers. Paradoxaal genoeg kan vrede zich voordoen in tijden van grote beroering. Het zit van binnen, niet van buiten. Het komt voort uit een innerlijk besef van geborgenheid, uit de overtuiging dat God met ons en in ons is en dat wij hier precies op de juiste plaats zijn. Het is iets dat zelfs de dreiging van de dood niet kan wegnemen.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten