User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-12-06

In Gods aanwezigheid

Hier en nu mag ik me
in Gods scheppende aanwezigheid weten.
Hij kijkt naar mij met liefde
en schenkt mij leven,
ogenblik na ogenblik.
Hier. Nu.

Vrijheid

Door Gods genade
werd ik in vrijheid geboren,
vrij om te genieten van alles
wat Hij voor mij heeft gemaakt.
Lieve Heer, mag ik leven
zoals U het heeft bedoeld,
vol vertrouwen in uw liefhebbende zorg.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Lucas 5:17-26

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten.

Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde met zich meedroegen. Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnenbrengen, gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door de opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag zei Hij: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven.'

Maar de schriftgeleerden en Frizeeën vroegen zich af: 'Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?' Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker: te zeggen: uw zonden zijn u vergeven; of te zeggen: sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven – en nu sprak Hij tot de lamme: – Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.' Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God. Vol ontzag zeiden zij: 'Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Om te begrijpen wat er in dit evangelieverhaal gebeurt, moeten we ons realiseren hoe nauw in die dagen de relatie werd ervaren tussen zonde en ziekte. Ziekte, vooral iets chronisch als verlamming of blindheid, werd vaak verondersteld het gevolg te zijn van een zonde, of een straf voor de zonde. Dus als Jezus de ziekte volledig kan wegnemen, moet dat betekenen dat de zonde die de ziekte veroorzaakte ook verdwenen is. Jezus kan de zonde vergeven.
  • Wij hebben ook de genezing van Christus nodig, die de dingen wegneemt die ons verlammen Hem na te volgen. Wij worden uitgenodigd om opnieuw in het leven te gaan staan dat Hij ons geeft en onze weg te vinden naar ons ware thuis, dat is bij Hem te zijn.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten