User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-10-14

In Gods aanwezigheid

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt
om binnen te komen in mijn hart.
Ik wil gehoor geven aan zijn oproep.
Hij komt naar me toe
met zijn oneindige kracht en liefde.
Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

Als ik de warmte van de zon
op mijn gezicht voel
ben ik me bewust van
Jouw aanwezigheid
in onze wereld.

Het Woord van God

Lucas 11:47-54

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden: 'Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven. Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen, zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten, dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, zeg Ik u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn! Wee u, wetgeleerden! Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan hebt ge het belet.'

Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën – hevig op hem gebeten – Hem allerlei vragen te stellen, met de heimelijke bedoeling Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • We leven in een wereld met veel standbeelden van mensen die erkend worden om hun buitengewone prestaties in hun tijd. In de afgelopen jaren zijn enkele van hen verwijderd toen hun profetische rollen ter discussie werden gesteld in een andere kijk op wat zij hebben gedaan. Heer, help ons te zien wat echt profetisch is, en om de moed te hebben dat in ons hart te sluiten, want uit U leven wij.
  • Er waren verschillende reacties op Jezus en zijn profetische boodschap. Voor de Farizeeën werd Jezus een probleem toen zij de boodschap met de boodschapper verwarden, daardoor werden zij vijandig tegenover Hem. Heer, help ons om profetisch te zijn in het verkondigen van uw waarheid in onze tijd, wetende dat we misschien een onplezierige reactie daarop zullen ontvangen. We bidden om geloof om te doen zoals U deed in het opkomen voor de waarheid.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten