User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-09-12

In Gods aanwezigheid

Bij vrienden zijn is altijd prettig.
Wanneer ik voor uw aanschijn kom, Heer,
weet ik mij in de aanwezigheid van mijn Schepper.
Uit liefde ben ik immers geschapen.
Er gaat niets boven uw aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, ik bid om uw geschenk van vrijheid.
Mag uw heilige Geest leiden allen die werken
aan gelijkwaardigheid tussen de mensen.

Bewustzijn

In aanwezigheid van mijn liefdevolle Schepper,
kijk ik eerlijk naar de gevoelens van de afgelopen dag,
de hoogtepunten, dieptepunten, de gewone dingen.
Zie ik waar God aanwezig was?

Het Woord van God

Marcus 8:27-35

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesaréa van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Zij antwoordden Hem: 'Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.' Daarop stelde Hij hun de vraag: 'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'Gij zijt Christus.' Maar Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken.

Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: 'Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.' Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: 'Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • ‘A man hears what he wants to hear and disregards the rest’ - Men hoort wat men wil horen en gaat voorbij aan de rest. Deze zin afkomstig uit het lied ‘The Boxer’ van Simon and Garfunkel zou je, met alle respect voor Petrus, zo op hem kunnen toepassen. In naam van alle leerlingen heeft Petrus zojuist zijn geloof verkondigd dat Jezus de langverwachte Messias is. Net als wij allemaal wilde hij deze troostende boodschap horen.
  • Wat Jezus verder nog te zeggen had vond hij minder aangenaam. Hij wilde niets weten van lijden, afwijzen, vermoorden en opstaan uit de dood. Het was allicht een schok voor hem te horen dat Jezus hem ‘satan’ noemde. Maar Jezus richt zich tot allen die naar Hem luisteren, ook tot ons, als Hij benadrukt: ‘Wie mijn volgeling wil zijn moet zichzelf verloochenen.’
  • Er zijn twee kruisen in het leven: dat van satan en dat van Christus. Wij moeten kiezen. In het begin lijkt het eerste lichter en aangenamer om te dragen. Maar na verloop van tijd zal het zwaarder en zwaarder worden en naar droefheid en gebrokenheid leiden. De laatste optie kan in het begin zwaar lijken. Het zal op den duur lichter worden, en leiden naar vreugde zonder einde.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten