User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-09-17

In Gods aanwezigheid

U Heer hebt mij geroepen bij mijn naam.
Die naam heeft U geschreven in de palm van uw hand.
Laat mijn vertrouwen in U groeien.
Laat me nooit wanhopig worden.

Vrijheid

Dank U voor uw geschenk van de vrijheid, Heer.
Staat u mij toe om steeds te kiezen U te volgen.
Laat mij uw wegen aandachtig beschouwen,
uw liefde en zorg voor alle mensen.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Lucas 7:36-50

Een van de farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de farizeeër binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem, bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de farizeeër die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt; het is immers een zondares.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, ik heb u iets te zeggen.' Waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.' 'Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig tienlingen schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?' 'Ik veronderstel, – antwoordde Simon – diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.' Jezus zei tot hem: 'Uw oordeel is juist.'

Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: 'Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde getoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven.' Daarop sprak hij tot haar: 'Uw zonden zijn vergeven.' De mede aanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Deze raadselachtige gebeurtenis laat zien dat niet alle farizeeën fervente tegenstanders van Jezus waren en dat er binnen de farizeeëngroep verdeeldheid heerste. En dus hebben we hier een farizeeër die Jezus uitnodigt voor de maaltijd. Maar zo eenvoudig is het niet, want hoewel hij Jezus ontvangt, laat hij allerlei blijken van gastvrijheid achterwege en dit staat in schril contrast met de overvloedige vrijgevigheid van de 'zondares'. De passage kan dus worden opgevat als een les over wat belangrijker is, en Jezus maakt duidelijk dat generositeit, het handelen naar de wet te boven gaat.

Gesprek

Jezus, Gij spreekt tot mij
doorheen de gesprekken in de evangelies.
Geef dat ik vandaag uw roepstem beantwoord.
Leer mij zien waar en hoe
Gij in mijn dagelijks leven aan het werk zijt.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten