User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-09-16

In Gods aanwezigheid

U bent er altijd voor mij, Heer,
U wacht mij op.
Ik mag niet zó benomen zijn
dat ik de tijd niet vind
om in uw nabijheid te vertoeven.

Vrijheid

Heer, schenk mij uw genade
opdat ik in dit leven
gevrijwaard word
van de uitwassen in deze wereld.
Laat mij niet verstrikt raken
in het nastreven van rijkdom.
Mogen mijn hart en mijn geest
vrij zijn om U lief te hebben
en te dienen.

Bewustzijn

Jezus, op dit ogenblik
denk ik aan uw doodsangst
in de hof van Getsemane.
Zo vaak heb ik U aanroepen in mijn angst
en heeft U me verhoord.
Geef dat ik steeds anderen mag helpen
wanneer ze een beroep doen op mij.

Het Woord van God

Lucas 7:31-35

In die tijd zei Jezus: 'Waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 'Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild.' Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: 'Hij is van de duivel bezeten!' De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: 'Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!' Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Sommige thema’s die in het evangelie aan bod komen lijken voor ons minder belangrijk. Ons is de band tussen Jezus en Johannes duidelijk, maar toen de evangelies ontstonden was er nog veel discussie over. Iets vereenvoudigd kwam het hier op neer: Johannes’ leerlingen beschouwden hun meester als de meerdere van Jezus omdat hij Jezus had gedoopt. Wij kunnen dit thema laten voor wat het is en beter focussen op de morele vraag die deze verzen oproepen.
  • In welke mate wordt onze oordeel in concrete situaties aangestuurd door ons eigen gedrag in plaats van door wat echt goed en waar is? Afhankelijk van wat ons uitkomt hanteren we soms twee maten en gewichten voor vergelijkbare situaties. Het door Jezus opgeroepen beeld kan een licht werpen op onze eigen wijze van oordelen en op processen, die onze sterk gepolariseerde wereld vorm geven.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten