User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-24

In Gods aanwezigheid

Elk ogenblik van de dag of de nacht
kan ik Jezus roepen.
Hij kijkt altijd naar me uit,
Hij luistert naar mijn roep.
Wat een wonderlijke zegen.
Geen nood aan telefoon of e-mail.
Voor Hem is mijn fluisteren  genoeg.

Vrijheid

God gaf me het geschenk van de vrijheid.
Zelfs als leefde ik in gevangenschap,
mijn ziel zou vrij zijn.
Laat mij met uw genade, Heer,
deze vrijheid met wijsheid behandelen.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 17:1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God en hem die gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid, die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; mij hebt gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt, van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ik treed een bevoorrecht moment binnen, want Jezus spreekt rechtstreeks tot zijn Vader. Ik sta op heilige grond terwijl ik luister naar het gebed van Jezus. Ik lees zijn woorden langzaam en met eerbied, probeer ze niet te begrijpen, maar laat ze binnenkomen in mijn hart.
  • Ik merk dat Jezus bidt voor hen die Hem toebehoren. Hij bidt voor mij! Hij vraagt de Vader om mij te beschermen. Ik vertrouw erop dat het gebed van Jezus voor mij verhoord zal worden. Ik kan terugvallen op dit gebed elk moment van mijn leven. De bescherming waarvoor Jezus heeft gebeden omgeeft mij. Ik ga rustig zitten en word me daarvan bewust.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten