User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-25

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog:
Hij woont  in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens.
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade
om mij geborgen te weten in zijn Geest.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Lucas 24:35-48

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat ik heb.' En na zo gesproken te hebben toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die ik tot u sprak toen ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.' Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus stelt zijn vrienden gerust en verzekert hen dat Hij geen geest is. Hij is dezelfde als voorheen, maar dan in een nieuwe staat. Het sterkste bewijs van deze identiteit zijn zijn wonden, een duidelijk teken dat ‘de Messias moest lijden en opstaan uit de doden op de derde dag’. Maar het zijn ook tekenen van ‘berouw en vergeving van zonden in zijn Naam die aan alle volkeren moeten worden verkondigd’. Dood en leven zijn nauw met elkaar verweven, maar het leven heeft het laatste woord.
  • Jezus vertelt zijn vrienden dat zij zijn getuigen moeten zijn. Hij vraagt dat ook van mij. Ik bid dat ik een trouwe getuige mag zijn van zijn verrijzenis en van het goede nieuws over de vergeving van de zonden. Net als de apostelen kan ik slechts getuigen van wat ik reeds ervaren heb. Ik vraag een hart dat open staat voor Jezus’ aanwezigheid in mijn leven.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten