User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-16

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

Het is zo makkelijk
om in de mallemolen van bezit en rijkdom
terecht te komen.
Geef, o Heer, dat ik vrij ben van
hebberigheid en zelfzucht.
Helpt U mij eraan te denken
dat het beste van het leven voor niets is:
liefde, blijheid, omzien naar elkaar,
je leven delen.

Bewustzijn

Jezus, op dit ogenblik
denk ik aan uw doodsangst
in de hof van Getsemane.
Zo vaak heb ik U aanroepen in mijn angst
en heeft U me verhoord.
Geef dat ik steeds anderen mag helpen
wanneer ze een beroep doen op mij.

Het Woord van God

Johannes 13,21-33.36-38

In die tijd, toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag, werd Hij ontroerd en bevestigde: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.' De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem: 'Wie bedoelt Hij?' Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei: 'Heer, wie is het?' Jezus antwoordde: 'Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.' Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen Judas dit had aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei hem: 'Wat gij te doen hebt doe dat spoedig.' Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus: 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heen ga kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u.'

Simon Petrus zei tot Hem: 'Heer, waar gaat Gij naar toe?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen, later wel.' Petrus vroeg Hem: 'Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.' Jezus antwoordde: 'Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het drama van het Lijden nadert. Judas en Petrus staan beide op het punt om Jezus keihard te laten vallen. Jezus is zich bewust van alles wat gaande is; Hij kent de harten van zijn beide vrienden, die Hij gekozen heeft en vertrouwd. Maar waar ben ik? Ik kan toch niet zomaar een passieve toeschouwer zijn bij van de gebeurtenissen die zich ontvouwen en die de geschiedenis van de wereld zullen veranderen?
  • Voor slechts een enkel moment alleen met Jezus smeek ik Hem dat ik dichtbij Hem mag blijven. Weg van Hem ben ik verloren, en stuntel maar wat aan. Ik kan er niet op vertrouwen dat ik mijn leven zou kunnen geven voor Hem, maar ik neem de tijd om Hem te bedanken dat Hij zo goed is zijn leven voor mij te geven, ondanks mijn kleinheid van hart. Dankbaarheid is een groot geschenk.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten