User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-14

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog: Hij woont in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Heer, schenk mij de genade
van vrijheid van geest.
Reinig mijn hart en ziel,
opdat ik leven mag in vreugde,
in uw liefde.

Bewustzijn

Hoe wonderlijk is het, Heer,
dat het mogelijk is
om in uw aanwezigheid te komen!
Op om het even welk ogenblik.
waar ik me ook bevind in de wereld.
Ik hoef enkel uw Naam uit te spreken.

Het Woord van God

Lucas 19:28-40

Jezus trok verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië naderde, zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: 'Gaat naar het dorp daar voor u. Bij uw binnenkomst zult ge een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. Mocht iemand u vragen: Waarom maakt ge het los? Dan moet ge zeggen: De Heer heeft het nodig.'

Zij die gestuurd waren, gingen weg en bevonden het zoals Hij hun gezegd had. Toen ze het veulen losmaakten, vroegen hun de eigenaars: 'Waarom maakt ge het veulen los?' Zij antwoordden: 'De Heer heeft het nodig.' Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun mantels overheen en hielpen Jezus erop. Terwijl Hij voorttrok, spreidden ze hun mantels op de weg uit. Toen Hij de stad naderde, begon heel de menigte van zijn leerlingen, reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen en met luider stem God te prijzen wegens alle wonderen die zij gezien hadden, zij riepen: 'Gezegend de Koning, die komt in de Naam des Heren! Vrede in de hemel en eer in den hoge!' Enige Farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: 'Meester geef uw leerlingen een terechtwijzing.' Hij antwoordde: 'Ik zeg u: Als zij zwijgen zullen de stenen roepen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Enkele punten van aandacht in het evangelie van vandaag: Jezus kiest ervoor om in Jeruzalem zijn intrede te doen op een ezel, op een wijze die voor belangrijke mensen gebruikelijk was. Het gemak waarmee de eigenaar van de ezel het dier laat meenemen lijkt te suggereren dat hij een volgeling van Christus was en graag en als vanzelfsprekend op het verlangen van ‘de Heer’ inging.
  • De vreugde van het volk staat in schril contrast met de houding van de leiders van de Joden, die de afgelopen dagen aan de orde is geweest. Je voelt je wellicht opgelucht over het respect dat de mensen voor Hem tonen. Dit zal echter zijn allerlaatste vrijheidsdaad zijn, voordat Hij zich gevangen laat nemen. Van nu af aan volgen we Hem in de Goede Week en zien we hoe de Godheid zich verbergt.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten