User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 4,12-23

Het Woord van God

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm, aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zébulon en Náftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:

'Land van Zébulon en Náftali, liggend aan de zee, Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van de schaduw van de dood gezeten hebben, over hen is een licht opgegaan.'

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 'Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.'

Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas. Zijn faam ging uit over geheel Syrië en men bracht allen tot Hem die er slecht aan toe waren die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen. En Hij genas hen. Grote volksmenigten uit Galilea en Dekápolis, uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse sloten zich bij Hem aan.

Matteüs 4,12-23
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Na zo'n dertig jaar trekt Jezus voorgoed weg uit zijn geboortedorp en laat zijn uitgebreide familie en werkplaats achter. Hij vestigt zich in Kafarnaüm, een drukke vissershaven en handelscentrum aan het Meer van Galilea. Hier begint Hij serieus aan zijn verkondiging. Hij herhaalt de oproep van Johannes de Doper: ‘Kom tot inkeer! God komt zijn volk redding brengen. Keer terug naar God. Zondig niet meer.’
  • Ik ben verbaasd over de persoonlijke aantrekkingskracht van Jezus, dat deze vier ijverige jonge vissers, waaronder de getrouwde Simon Petrus, alles konden laten vallen, hun huis verlaten om Hem te volgen. Ze trekken door heel Galilea, waar mensen onderdrukt, arm en hongerig zijn. Het volk heeft een groot licht gezien. ‘Het licht is aangebroken’ - ben ik licht voor mijn wereld?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • After some thirty years, Jesus moves away from his little home village for good, leaving his extended family and workshop behind. He settles in Capernaum, a busy trading centre and fishing port on the Sea of Galilee. Here he begins his ministry in earnest. He repeats the call of John the Baptist, “Repent! God is coming to liberate his people. Turn back to God. Sin no more.”
  • I am amazed at the personal magnetism of Jesus, that these four industrious young fishermen, including the married Simon Peter, could drop everything, leave home and follow him. They go throughout Galilee, where people are oppressed, poor and hungry. The people have seen a great light. “Light has dawned” – am I light to my world?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In today’s Gospel we see the big picture of the extent and depth of what Jesus comes to do. He wants us to repent or to undergo a complete change in the way we see and value everything. We are also told of how Jesus effects this by attracting people so that they leave everything in order to be with him and enter into his vision of them.
  • If you wish to engage in the profound nature of Jesus’ love and dream for you, ponder any aspect of this love and intimacy that appeals to you. Talk to Jesus about this and especially how you are moved by his love and his desire that you be with him as his companion.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten