User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5:17-19

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Denkt niet dat ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, ik zeg u: eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.'

Matteüs 5:17-19
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heel de wet en alle profeten zijn samengevat in het 'nieuwe gebod': ‘Heb God lief en heb je naaste lief als jezelf.’ Bedenk wat dit betekent voor je manier van liefhebben. Als ik echt liefheb, leef ik volgens de 'geboden'.
  • De geboden zijn er om ons te helpen om liefdevol, respectvol, rechtvaardig, barmhartig en zorgzaam te zijn voor Gods schepping. Heb ik ooit de wet boven de liefde gesteld in mijn houding of daden? Spreek hierover met Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heel de Wet en de Profeten samengevat in het ene gebod van de liefde? Paulus schrijft: ‘al gaf ik mijn lichaam prijs – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten’ (1 Korintiërs 13:3). Waarom stellen wij zoveel eisen en maken wij almaar wetten die de plaats moeten innemen van die ene wet van de liefde? Dat komt omdat die ene wet zo veeleisend is. Maar ik ben geroepen om niets minder dan alles te geven!
  • Kan ik de vraag wagen om in staat mogen te zijn om mij helemaal te geven? Zoals Francis Thomson zei: ‘Buiten U is er niets voor mij’. Durf je met Jezus hierover te spreken? Verlang ik hiernaar? Of ben ik in het stadium dat ik alleen maar kan verlangen naar het verlangen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet makkelijk over dit Evangelie te bidden! ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen…’ Het hart van de Wet was en is het volgende: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand… heb uw naaste lief als uzelf’(Matteüs 22: 37-39).
  • Jezus is gekomen om de Wet ‘tot vervulling te brengen’ (Matteüs 5:17). Alleen maar de buitenkant van de wetten te onderhouden is niet genoeg. Jezus wil luisteren naar wat in de harten leeft, moedig, edelmoedig en onderscheidend. Ben je ooit geroepen profetisch te zijn, de druk van buiten te overstijgen en de waarheid in je hart uit te spreken?
  • Beëindig je gebed met de psalmist: ‘Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt’ (psalm 25:4-5).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vreemd genoeg leek Jezus te breken met belangrijke regels van het Joodse geloof zoals dit in zijn tijd werd gepraktiseerd: zijn leerlingen plukten op sabbat aren in de velden; Hij hield zich niet aan de reinigingsvoorschriften wat betreft potten en drinkbekers, waar de Farizeeën zo aan hechtten; Hij liet zich benaderen door ‘onreinen’ en werd zelf aldus ritueel ‘onrein’; hij ging om met zondaars.
  • Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’ (Lucas 15:1-2).
  • Hoe doet Jezus dat: de wet niet ‘afschaffen’, maar juist ‘tot vervulling brengen’? Komt dit niet door zijn diepe eenheid met mensen, zijn liefdevolle verbondenheid met hen, in het bijzonder mensen in moeilijkheden of mensen die buitengesloten worden?
  • Betekent dit nu juist ‘hoog in aanzien staan in het koninkrijk van de hemel’?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kwam niet op aarde om af te schaffen wat al geopenbaard was. De Wet en de Profeten geven de geest van God weer. De Zoon van God voegde er enkel een goddelijke dimensie aan toe. Deze leer blijft voor ons in zwang, zolang de hemel en aarde voortduren.
  • Het is al erg genoeg om één van deze geboden te verbreken, maar om iemand anders te leren hetzelfde te doen, is vreselijk. Het is nuttig om onszelf af te vragen, dragen wij zo’n leer uit, of gaan we tegen de wet in door voorkeur te geven aan onze eigen mening?
  • We moeten de heiligheid van Gods leer zien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus onderricht met woorden en daden, door te spreken en te doen. Het voorbeeld van zijn leven is voor ons een gids en een bemoediging. Er is een band tussen wat we zeggen en wat we doen en als die band sterk is dan zijn wij sterk in het Rijk Gods. Eerlijkheid en een integer leven daartoe zijn wij geroepen.
  • Ik overweeg de impact van mijn levenswandel en van mijn wereldse invloed. Ik dank voor die keren dat ik blijkbaar een goede invloed uitoefende. Ik vraag God mij te helpen waar mijn voorbeeld en inspiratie beter hadden gekund.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De verhouding tussen het Oude Testament en de nieuwe leer van Jezus was een van de grote vragen waarmee het Evangelie moest afrekenen. Hier beklemtoont Jezus de continuïteit tussen de Wet en Hemzelf. En toch, door te benadrukken dat Hij de wet tot volmaaktheid brengt, beroept Hij zich op bijzondere krachten en speciaal goddelijk gezag. Dit is het wezenlijk verschil: Jezus is God zelf.
  • De volmaaktheid waartoe Jezus de Wet voert betreft de geest ervan en niet de individuele naleving. De Wet wordt vervuld door de liefde, die het belangrijkste gebod van alle wordt. En dit in een geest van vrijheid, de vrijheid van de kinderen Gods. Ik vraag mij af wat mijn manier is om de Wet te vervullen en aan anderen te onderwijzen. Ik vraag de Vader om vergeving. Ik vraag Hem ook mij zijn Geest van universele liefde en kinderlijke vrijheid te schenken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Welke rol spelen de wet en de profeten in het nieuwe verbond dat Jezus sluit? Deze kwestie was van cruciaal belang voor Joodse bekeerlingen in de vroege kerk, zo wist ook Matteüs. Het is nog steeds toepasselijk voor ons vandaag. Jezus spreekt over ‘vervulling’ eerder dan over ‘afschaffing’ van de wet en de profeten. Hoe versta jij het woord ‘vervulling’ in deze context?
  • De lezing kan andere vragen losmaken, zoals: Hoe goed ken ik de Hebreeuwse geschriften (of het Oude Testament)? Merk ik op hoe vaak ze geciteerd en geëvoceerd worden in het Nieuwe Testament? Waar sta ik in discussies over de ‘letter’ en de ‘geest’ van de Schrift, etc.?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus onderstreept de aanhoudende relevantie van de leer van de wet en de profeten. Wanneer Hij kritisch is voor een of ander aspect van deze leer, beweert Hij de wet te ‘vervullen’ en niet af te schaffen. Christenen hebben blijvende eerbied voor het Oude Testament als bron van openbaring. We erkennen onze Joodse erfenis. Zo bidden we dagelijks de psalmen.
  • Ben ik vertrouwd met de psalmen? Apprecieer ik hoe deze gebeden me in harmonie brengen met mijn Joodse broeders en zusters vandaag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, U bekritiseerde de kleine voorschriften die waren toegevoegd aan de Wet van God. U vatte de Wet en de profeten samen in de liefde tot God en onze naaste. U keerde zich niet af van het verleden, maar verdiepte ons gevoel over hoe we ons verhouden tegenover God: niet als scrupuleuze regelbewaarders, maar als liefhebbende kinderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms lijkt het erop dat het leven uit toevalligheden bestaat, losse contacten en gefragmenteerde ervaringen. Kijkend naar onze levens ziet God het als een geheel. Hij ziet en herkent de voortgang van ons leerlingschap op een manier die vaak voor onszelf verborgen is. Ik laat God mijn leven overzien zodat ik mag zien hoe ik mij aan de geboden heb gehouden en anderen heb geholpen om dat ook te doen. Ik beweer niet dat ik groot ben in het Koninkrijk der hemelen. Maar ik laat God mij vertellen wie ik ben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een eerbetoon aan de onderwijzer! Al diegenen die in woord of daad de goedheid en waarheid van God onderwijzen, delen in de zending van Jezus. We leren God kennen in overwegingen van het verstand door te lezen, het volgen van cursussen en in de geloofsgemeenschap; we leren de God van het hart kennen in het gebed.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De uitspraken van de profeten werden door Jezus onderschreven. Het woord van God doorstaat de tijd. Er is redding voor al wie de profetische waarschuwingen ter harte neemt.
  • Jezus vervult de wet en de profeten door te leven volgens Gods wens. Hij bekroont de wet door de liefde bovenaan te plaatsen. We mogen de wet vergeten maar de liefde niet omdat God liefde is en Hij wenst dat het de liefde is die het menselijk leven stuurt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt over de geboden die aan Mozes werden gegeven op de Sinaï-berg. Zij golden op het moment dat Jezus sprak, 1.400 jaar na Mozes. Zij zijn nog steeds geldig vandaag. Als wij deze geboden allemaal samen zouden naleven, zouden we iets gewaar worden van het Koninkrijk Gods op aarde.
  • Kan ik mij de Tien Geboden voor de geest halen? Welke van deze tien verdient op dit moment mijn aandacht het meest?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Met de gedaanteverandering toont Jezus ons dat Hij de wet en de grootse geschiedenis van Israël respecteert. Hij verdwijnt om het intrinsieke doel van de wet te volbrengen, en zo te tonen dat het een wet van liefde was. Hij bouwde op het verleden, vernieuwde het en bracht het tot voltooiing.
  • De eerste opdracht van een profeet was te onderrichten, de mensen Gods boodschap in herinnering te brengen en hen, zo zij afdwaalden, terug op het rechte pad te brengen. De toekomst voorspellen was niet hun voornaamste opdracht. Jezus is de grote profeet, die inhoud en richting geeft aan het leven. Wanneer ik bid met het Evangelie is Jezus aanwezig om mij te helpen de beste weg voorwaarts te zien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus begrijpt het hart van zijn joodse geloof, Hij houdt er van. Hij wil het in vervulling doen gaan door volmaakt van zijn Vader te houden, en van alle mensen van God. Hij wil zelfs zover gaan voor hen te sterven. Ik bid dat ik door zo te leven een goede leerling zal zijn.
  • Heb ik de kern van mijn geloof begrepen? Concentreer ik mij op houden van God en van mijn naaste als van mijzelf? Is er meer liefde in de wereld dankzij mij? In de avond van het leven zal ik op liefde worden beoordeeld, niet op de uiterlijke kanten van het geloof!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten