User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 22:1-14

Het Woord van God

In die tijd nam Jezus het woord en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk in gelijkenissen. Hij zei: 'Het rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: 'Zegt aan de genodigden: 'Zie, ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft.' ' Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen.

Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: 'Het bruiloftsmaal staat klaar maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.' Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor een bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: 'Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?' Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: 'Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.' '

Matteüs 22:1-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De parabel van de bruiloft in het evangelie van vandaag vertelt Jezus op een moment dat Hij merkt dat zijn eigen volk Hem afwijst. Het verhaal is symbolisch. Maar de uitnodiging aan ons is daarom niet minder echt. Het is een uitnodiging om het koninkrijk van God binnen te gaan. Deze uitnodiging tot het koninkrijk van de hemel is aan iedereen gericht maar het staat je vrij er al dan niet gehoor aan te geven; Hoe laag ik ook in aanzien sta in het leven, ik ben welkom. Ik zal de oude kleren van mijn onrecht - de mindere versie van mezelf - achter laten, en de kleren aantrekken van een nieuw en liefdevoller persoon.
  • Ik vraag God me te helpen om naar best vermogen in te gaan op deze echte uitnodiging. Hoor ik een zachte stem in mijn binnenste fluisteren? Ik bid dat ik mag luisteren naar deze stille, fluisterende stem die mij roept naar het bruidsfeest van het leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe zou dit huwelijksfeest er vandaag uitzien? Wie zou de gastheer op pad sturen om er zeker van te zijn dat de mensen zouden komen? Wat zou mensen vandaag tegenhouden om naar een feest gaan? Beslissen wie je zal uitnodigen is een belangrijke oefening en een gastheer besteedt hier veel aandacht aan. Maar het is even belangrijk goed na te denken voor je een uitnodiging afwijst want dit kan gevolgen hebben voor de relatie. Dit geldt natuurlijk ook voor Gods voortdurende uitnodiging naar ons toe. Hij nodigt ons niet alleen uit op het eeuwige feest dat voor Gods volk bereid werd maar ook op de kleinere feesten die God voorziet elke dag en die ons geloof voeden.
  • Zij die een uitnodiging hadden gekregen waren het niet waard. Wat zou mij onwaardig maken om uitgenodigd te worden op het feest van God? Hoe zou het voelen om niet gekozen te worden? Hoe zou jij antwoorden als God jou zou uitnodigen om op het laatste nippertje plaats te nemen op een lege stoel en de maaltijd te delen? Luister naar de Heer terwijl je je antwoorden met Hem deelt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ook de lezing van vandaag vertelt over Gods genereuze uitnodiging, dit keer voor een overvloedig feest. Ook nu hoopt Hij dat we op de uitnodiging ingaan. Uitgenodigd worden maakt ons verantwoordelijk. Toch vinden we Gods vrijgevigheid al te makkelijk vanzelfsprekend en maken we er ons vanaf met goedkope excuses. Waartoe nodigt God mij op dit moment van mijn leven uit? Zoek ik makkelijke uitvluchten? Stel ik mijn antwoord uit tot een moment dat ik zelf meer geschikt vind? Weer vraag ik niet doof te blijven voor zijn roep, maar te groeien in bereidheid om naar best vermogen volmondig ‘ja’ te zeggen.
  • De gulheid van God laat zich niet tegenhouden door ons gebrek aan aandacht of ons uitblijvend antwoord. Hij zendt zijn dienaren naar wie aanvankelijk niet op de lijst van genodigden voorkwamen. Hier licht opnieuw het universele karakter van zijn heilsaanbod op. Wat een gave! Ik dank God voor zijn goedheid en bid om een open kerk, gastvrij voor al wie op Gods uitnodiging wil ingaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Geen ruimte voor zelfingenomenheid in deze parabel. De Zwitserse protestantse theoloog Karl Barth vat het zo samen: “In laatste instantie komt het hierop neer: het gaat om een uitnodiging voor een feest, en wie niet gehoorzaamt en dus niet feestelijk gekleed komt, weigert de uitnodiging en wijst ze evenzeer af dan wie in het geheel niet wil gehoorzamen en niet wil komen."
  • Wij zijn allen uitgenodigd op het feestmaal van de Heer. Sommigen nemen de uitnodiging echter niet aan. Sommigen vallen zelfs de boodschapper aan die de uitnodiging bezorgt. Laten we bidden voor al de boodschappers van God, van welke denominatie ook.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vertelt op het einde van dit verhaal: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ Velen waren geroepen en uitgenodigd om het feestmaal bij te wonen. Maar er werd meer verwacht van hen dan enkel dat. Zij moesten de oproep beantwoorden met een volmondig ‘ja’ aan Jezus.
  • Iedereen is geroepen tot een leefwijze waarin we beweren te geloven, zowel in ons leven als in onze relaties. Kan ik tijdens dit gebedsmoment eerlijk tegen God zijn over de mate waarin ik geloof? ‘Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze gelijkenis vertelt een merkwaardig verhaal: iedereen die de uitnodiging van het bruiloftsmaal ontving, weigerde niet alleen te komen, maar behandelde de dienaars ook nog eens zeer slecht. De koning laat zich niet uit het veld slaan. Hij stuurt zijn dienaren naar de toegangswegen van de stad en laat hen iedereen uitnodigen die ze daar tegenkomen, of ze nu goed zijn of slecht. Zij vullen de zaal. Gods uitnodiging om aan zijn bruiloftsmaal deel te nemen is niet aan de Joden voorbehouden. Zijn koninkrijk staat open voor iedereen, zonder enig onderscheid, zelfs voor hen die onwaardig lijken. Ik sta stil en verwonder mij over Gods goedheid en genade voor allen. Ik vraag om gelijk te zijn aan de Vader in zijn barmhartigheid en vrijgevigheid.
  • Maar de gelijkenis onderstreept ook de relatie tussen het koninkrijk en het oordeel: de eerste gasten werden gestraft voor hun lompe gedrag. Maar ook de gast die zich geen gepaste kleding had aangemeten werd naar de duisternis verbannen, waar men jammert en knarsetandt. Door het koninkrijk niet te accepteren sluit ik mijzelf ervan buiten. Ik vraag om de genade consequent te zijn in mijn keuzes en een integer persoon.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Neem even de tijd bij de aanvang van je gebed om de gastvrijheid zonder onderscheid van deze koning op te merken. ‘Nodig iedereen die je tegenkomt uit op de bruiloft!’ zegt hij. Dat is God’s houding tegenover iedereen op aarde en tegenover jou. Wees daar dankbaar om.
  • En wat dan met de man zonder bruiloftsgewaad? Dit deel van het verhaal dient om te benadrukken dat we ons leven moeten vullen met liefdevolle daden. Het is geen voorbode van de eeuwige straf, want God houdt van iedereen zelfs wanneer men zijn liefde niet beantwoordt.
  • God, U bent altijd op zoek naar ons en nodigt ons uit om precies die plaats in te nemen die voor ons gedekt werd. Laat me bidden en werken voor het welzijn van de anderen zodat er geen lege plaatsen zijn op uw bruiloftsmaal, en dat ook ik aanwezig mag zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Is het mogelijk dat het jachtige dagelijkse leven me verblindt voor God’s prachtige uitnodiging om deel uit te maken van zijn Koninkrijk?
  • Het Koninkrijk Gods staat open voor ‘zowel de goeden als de slechten’. we worden allemaal uitgenodigd om te helpen het tot stand te brengen. Ben ik gekleed voor deze gelegenheid – ben ik klaar om deel uit te maken van dit ongelooflijke project?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms herken ik mezelf in de uitgenodigde gasten die niet naar het feest wilden komen. Ik herinner mij ogenblikken waarin mijn aandacht ver weg was en ik niet luisterde naar de zorg van God voor mij. Hier ben ik nu. Niet omdat ik het zelf klaarspeelde maar als antwoord op Gods volgehouden uitnodiging. God blijft mij zoeken terwijl mijn aandacht dikwijls op mijn eigen zoeken blijft steken.
  • Help mij, Heer, om uw woord te respecteren, om te merken wanneer U tot mij spreekt. Help mij uw woord in mijn hart te ontvangen en om het waardig te beantwoorden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De genade en zegen van God zijn er voor iedereen die deze met een dankbaar hart wil aanvaarden. De uitnodiging tot het huwelijk wordt verruimd tot iedereen, en God zorgt voor onze huwelijkskleding. Hij schenkt ons het gewaad van de doop, van de verzoening en de eucharistie. Hij biedt ons aan ons onder zijn hoede te nemen, Hij vergeeft ons onze begane fouten en voedt ons met zijn lichaam en bloed.
  • Heer, wat hebben we nood aan uw voortdurende uitnodiging om bij U te komen en van U te leren. Bevrijd ons van onze zelfgenoegzaamheid, onze veroordelende houding, ons onbuigzaam hart en bekleed ons met uw mantel van verlossing.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze vrijgevige koning nodigde niet alleen iedereen uit tot het huwelijksfeest van zijn zoon, maar voorzag ook in gepaste kledij voor het banket. Een enkele koppige man weigerde deze kleren en wilde evenmin zijn standpunt verdedigen. Hij was opstandig en ongehoorzaam. We zouden kunnen zeggen dat hij zijn onafhankelijkheid wilde vrijwaren. Waarom aanvaardde hij dan eigenlijk de uitnodiging?
  • Het Koninkrijk der hemelen komt slechts tot stand tegen een zeer hoge prijs- het lijden en sterven van Jezus. Enkel wanneer we ons kleden met het ‘huwelijkskleed’ van onze redding, kunnen we aanzitten aan Gods banket. Heer, geef dat ik mij niet inbeeld dat ik alles wat U voor mij deed niet nodig zou hebben!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe edelmoedig en onbegrensd Gods uitnodiging ook is, het is niet de bedoeling daar misbruik van te maken of het vanzelfsprekend te vinden. Wat mij betreft vraag ik God mij te helpen om zo goed mogelijk op zijn uitnodiging in te gaan, en voorbereidingen te treffen om zijn genade in mijn hart te ontvangen.
  • Net als de dienaars van het Rijk der hemelen word ik gezonden naar de straten en de pleinen van alledag, om anderen uit te nodigen Gods goedheid te ontvangen. Mogen mijn woorden, mijn leven en mijn daden het goede nieuws verkondigen. Het is aan de mensen om op de uitnodiging in te gaan. De rest laten wij over aan God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God nodigt ons uit om Hem nabij te zijn. Niet omwille van onze waardigheid of om ons te danken voor de moeite die we doen, maar omdat Hij het leven met ons wil delen op een genereuse manier. Deze gebedstijd is een stukje van mijn respons: ik geef hem van harte aan God.
  • Het ‘feestgewaad’ dat ik draag is het teken van het besef van mijn relatie met God. Ik bid dat ik nederig mag blijven, me bewust zijn dat ik gezegend ben en groei in vertrouwen wanneer ik antwoord geef op Gods Geest in mijn leven.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten