User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 21:1-14

Het Woord van God

In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: er waren bijeen: Simon Petrus, Tomas, die ook Dídymus genoemd wordt, Natánaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: 'Ik ga vissen!' Zij antwoordden: 'Dan gaan wij mee.' Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets.

Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: 'Vrienden, hebben jullie soms wat vis?' 'Neen', zeiden ze. Toen beval hij hun: 'Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.' Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: 'Het is de Heer!' Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan.

Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: 'Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt.' Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun: 'Komt ontbijten.' Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen hem vragen: 'Wie zijt gij?' Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds hij uit de doden was opgestaan.

Johannes 21:1-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De verrezen Jezus ontmoet zijn vrienden op het moment dat ze hun leven als vissers weer opnemen. Ze ervaren zijn nabijheid terwijl ze aan het werk zijn. Hij zorgt ervoor dat hun arbeid vruchten in overvloed afwerpt, net wanneer ze het gevoel hadden een hele nacht voor niets te hebben gezwoegd. Ik verzoek de verrezen Heer te mogen ontmoeten en vraag dat mijn werk rijkelijk vrucht mag dragen door zijn nabijheid.
  • Ik sta stil bij het beeld van Jezus die het ontbijt klaarmaakt voor zijn vrienden. Alsof Hij niets beters te doen had. Zoals naar de tempel de trekken om de menigte toe te spreken of naar de Calvarieberg om te laten zien dat Hij nog leefde, zodat men in Hem zou geloven? Hij verkiest echter om tijd door te brengen in nauw contact met zijn vrienden. Zo bereidt Hij hen voor op hun missie na zijn vertrek en geeft hij hen een sterke ervaring van zijn nabijheid. Besteed ik voldoende tijd aan het ontwikkelen van mijn relatie met Jezus, of heb ik het te druk met het doen van ‘goede werken’ voor Hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Kom ontbijten.’ Hoe eenvoudig en gevoelig gaat Jezus met ons om! Hij kent onze noden en onze honger. Hij weet ook dat we de openbaringen van het goddelijke alleen in kleine hoeveelheden kunnen beheren. Ik zou er goed aan doen om voor mijn dagelijkse ontbijt te luisteren naar de Heer die mijn naam uitspreekt en zegt: 'Kom ontbijten'. Stel je voor dat hij mij zou bedienen, zo niet met brood en vis, misschien met een muffin en koffie! Ik realiseer mij dat Hij mij door de dag heen blijft ondersteunen met wat ik nodig heb.
  • Hoe voelt Petrus zich in deze situatie? Ergens in zijn achterhoofd kreeg hij het gevoel waar die visvangst vandaan kwam. Breekt nu zijn hart open in berouwvolle liefde als hij zo vriendelijk wordt behandeld door de persoon die hij verraden heeft? Sta ik open voor Gods vriendelijke zorg die me zachtjes optilt als ik gevallen ben?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een nacht van zinloos vissen levert lege netten en lege harten op. Jezus neemt het initiatief en ontmoet hen in het vroege morgenlicht. Hij nodigt hen uit om te eten: ‘Komt ontbijten.’ Er staat een overvloedige tafel klaar – van vis, voedsel, liefde warmte en grote vreugde. Hier worden gebroken relaties geheeld.
  • Jezus, U komt mij tegemoet aan de waterkant van mijn dagelijkse leven. U aanvaardt mij liefdevol, U bemoedigt mij, U nodigt mij tot overvloed. Gevoed door uw woord, verwarmd door het vuur van uw niet aflatende liefde, mag ik op mijn beurt voeden, helen en liefhebben allen die ik vandaag ontmoet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus is vergeefs aan het ploeteren. Hij merkt dat hij faalt in wat hem meestal wel lukt. Kan ik mij met hem identificeren? Maar Petrus is gevoelig voor een andere stem, die hij vaag herkent. Hij doet wat van hem gevraagd wordt met een wonderlijk resultaat.
  • Zo kan het mij vergaan wanneer ik voor verrassingen opensta. Heer, laat mij U aanvaarden als een verrassende God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze tussenkomst van Jezus sluit perfect aan bij het vissersberoep van Petrus. Jezus weet wat de aandacht van Petrus zal trekken en wat hem gelukkig zal maken. Jezus probeerde ook mijn aandacht te trekken. Sta ik open om vandaag aangenaam verrast te worden door God?
  • Ik ben hier nu aan het bidden: is het een saaie bedoening? Of begrijp ik de betekenis van Jezus’ woorden tot mij: 'Kom ontbijten!'?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus voelt zich verloren en afgetobd. Hij worstelt met faalangst in datgene wat hij gewoonlijk goed doet. Herken ik dit soms ook bij mezelf? Maar Petrus staat open voor een andere stem die hij vaag - maar niet helemaal- herkent. Hij doet wat van hem wordt gevraagd. En dit met een wonderbaarlijk resultaat als gevolg.
  • Dit kan ook mij overkomen, als ik open sta voor verrassingen. Heer, laat me U vandaag aanvaarden als de God van aangename verrassingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus was niet het type mopperaar. Hij wist maar al te goed waar de Heer hem voorheen had gevonden. Hij wist ook dat zijn beroep hem niet zou afhouden van de Heer. Nu zien we hem in volle activiteit wijl hij de anderen leiding geeft en tegelijk open blijft voor de vingerwijzingen van de vreemdeling. Wat leer ik hieruit voor mijn eigen leven? Waarvoor dien ik attent te zijn? Hoe kan ik blijvend open staan voor de stem die me wegroept van mezelf?
  • Petrus was niet de eerste om Jezus te herkennen. Wel was hij de eerste om te antwoorden. Ik bid dat ik de Blijde Boodschap mag horen door mensen rondom mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een nacht van vergeefs vissen, van lege netten en lege harten. Jezus neem het initiatief en ontmoet hen in het vroege morgenlicht. Hij nodigt hen uit om te eten: ‘Het ontbijt is klaar!’ Er staat een overvloedige maaltijd voor hen klaar – vis, voedsel, liefde, warmte en grote vreugde. Hier worden gebroken relaties geheeld.
  • Jezus, U ontmoet mij aan de waterkant van mijn gewone leven. U neemt mij liefdevol aan, U bemoedigt mij, U nodigt mij uit tot overvloed. Gevoed door uw woord, verwarmd door het vuur van uw niet-aflatende liefde, mag ik op mijn beurt voeden, helen en liefhebben degenen die ik vandaag ontmoet.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten