User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 16:15-18

Het Woord van God

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.'

Marcus 16:15-18
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Paulus is apostel van de heidenen. Hij is geroepen om ‘heel de wereld rond te trekken en het goede nieuws aan alle schepselen te verkondigen’. Hij had de zekerheid dat God met hem was in deze missie. We bidden voor eenheid, en dat de boodschap van de Heer alle volken mag bereiken.
  • Saulus wordt Paulus, hij wijdt zich voor honderd procent aan de zaak waar hij in gelooft, eerst als Jood en daarna als christen. Jezus is zijn gids. Jezus’ leven is zijn kompas. Wij bidden dat onze energie mag gericht zijn op Jezus’ weg en dat we ons geloof met enthousiasme mogen beleven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik bid om genezing voor die delen van de schepping die gewond en beschadigd zijn en nog niets vernomen hebben over het goede nieuws waarmee Jezus ons op pad zendt om het te verkondigen.
  • Ik verkondig het goede nieuws aan heel de schepping door de manier waarop ik leef, door een zegen te zijn voor de wereld die God gemaakt heeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bekering is niet iets dat slechts een keer in het leven gebeurt. Het is iets dat ons meerdere keren kan overkomen tijdens onze levensweg. Laten we elk moment klaar staan om te antwoorden wanneer de Heer ons oproept voor iets groters. Hoe verkondig ik het Evangelie en sta ik ervoor open om nog iets meer te doen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze opzienbarende afsluiting van het Marcusevangelie is wellicht later toegevoegd omdat men een bevredigender einde vroeg dan het oorspronkelijke, dat eindigt met de verwarring van de discipelen bij het lege graf. Dit nieuwe einde benadrukt de universele reikwijdte van Jezus' zending. Het benadrukt ook dat het geloof in Jezus noodzakelijk is voor het heil: dit leidde later tot de ongelukkige slogan: 'Buiten de Kerk is er geen heil', die niet letterlijk moet worden genomen. Duivels, nieuwe talen spreken, slangen en gif zijn dramatische beelden van de goddelijke kracht van Jezus die de zending van de leerlingen authentiek maakt. De christelijke hoop berust op het feit dat Jezus de beslissende strijd tegen het kwaad al heeft gewonnen.
  • In mijn gebed vraag ik dat de verontrustende frisheid van Jezus weer mag worden gevoeld in de christelijke gemeenschap, en vooral in mijzelf.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag viert de kerk de bekering van de heilige Paulus, de apostel van de heidenen. Deze dramatische gebeurtenis is vastgelegd in de Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 9 en 22.
  • De hierboven vermelde verzen 15-18 zijn een latere toevoeging aan het Marcusevangelie. In het voorafgaande vers 14 verwijt Jezus de apostelen dat zij de getuigen van zijn verrijzenis, Maria Magdalena of de twee leerlingen op weg naar Emmaüs, niet geloven. Hier richt Hij zich niet enkel tot hen, maar tot ons allen, gedoopte gelovigen. Aan ieder van ons zegt Hij ‘Ga!’ en verkondig de Blijde boodschap aan heel de wereld van het langverwachte Koninkrijk van God. Ik toon gerechtigheid, eerbied en goedheid aan allen waarmee ik mijn dag doorbreng, met wie ik samenwerk of een ontmoeting heb.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit zijn de woorden die Jezus uitspreekt bij de laatste instructie aan zijn leerlingen, voordat Hij in de hemel opgenomen zal worden. Vanaf nu dragen zij de verantwoordelijkheid het goede nieuws te verspreiden zoals Hij dat gedaan heeft. En ze zullen dat moeten doen met durf. Merk op hoe universeel hun missie is: ‘heel de wereld’, ‘aan ieder schepsel’. Paus Franciscus spreekt van een kerk die haar grenzen moet opzoeken – moet gaan naar die mensen die het goede nieuws nog niet gehoord hebben (geografisch ver weg dan wel vlakbij).
  • Begrijp je hoe toepasselijk deze lezing is op het feest van de heilige Paulus? Zijn bekering (waarop de nadruk ligt van dit bijzondere feest) bereidde hem er op voor de apostel van de heidenen te worden. Zijn lange reizen brachten hem in grote delen van het Romeinse Rijk. Hij preekte en genas, stichtte en ondersteunde plaatselijke gemeenschappen. Zijn leven leert ons dat missie (zending) niet zomaar een optie is. De kerk is missionair van nature.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op een bepaald moment vertelde Jezus dat Hij was gezonden naar de ‘verloren schapen van het huis van Israel’ (de Joden). Maar in dit verhaal, wanneer Hij de wereld verlaat en opstijgt ten hemel, vraagt Hij zijn volgelingen om geen grenzen te stellen aan hun verkondiging. Hun verkondiging moet zich namelijk uitstrekken over de gehele heidense wereld.
  • De heilige apostel Paulus was hierin het grote voorbeeld. We vieren vandaag deze speciale ‘roeping’ die volgt op zijn bekering voor de zaak van Christus. Vanaf nu kan niemand onwaardig worden geacht om de boodschap van Jezus te verspreiden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we de bekering van Sint-Paulus. Hij gaf gehoor aan de opdracht om het Goede Nieuws aan de hele Schepping te verkondigen. Zijn onmacht, blindheid en verwarring waren de belangrijke ervaringen die hem open maakten voor God. Heer, door mijn zondigheid en gebrokenheid kan ik U toelaten in mijn leven.
  • Heer Jezus, laten we onze kwetsbaarheid voor uw aanraking openen. Wij verbinden de vreugde en het falen van ons leven met U. Gebruik ze om het goede naar anderen te brengen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we de bekering van de heilige Paulus. Op de weg naar Damascus, wordt Saulus getroffen door de Heer en ondergaat hij een radicale bekering. Saulus, het voormalig werktuig van angst, terreur en vervolging, wordt Paulus, het gekozen instrument van God. Zijn levensopdracht is nu om het goede nieuws van Gods verzoenende liefde te brengen aan degenen die hierover niets weten.
  • Heer, ook ik ben door U gekozen als gezant. Dit brengt mij dichter bij U. U vertrouwt me om in het nu het Goede Nieuws te zijn. Laat me de tekenen van Uw aanwezigheid herkennen als ik dat probeer te doen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten