User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 4:43-54

Het Woord van God

In die tijd verliet Jezus Samaria en ging naar Galilea. Hijzelf had verklaard dat een profeet in zijn eigen vaderstad niet in aanzien is. Toen hij nu in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs hem welwillend, omdat zij alles hadden gezien wat hij te Jeruzalem op het feest had gedaan. Zij waren immers zelf ook op het feest geweest.

Zo kwam hij dan wederom te Kana in Galilea waar hij van het water wijn had gemaakt. Daar bevond zich een koninklijke beambte wiens zoon te Kafarnaüm ziek lag. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen ging hij naar hem toe en verzocht hem, dat hij mee zou komen om zijn zoon te genezen, want deze lag op sterven. 'Als gij geen wondertekenen ziet, – zei Jezus tot hem – dan gelooft gij niet.' Daarop zei de hofbeambte: 'Heer, kom toch eer mijn kind sterft!' Jezus antwoordde: 'Ga maar, uw zoon leeft.' De man geloofde wat Jezus hem zei en ging heen.

Zijn dienaars kwamen hem onderweg reeds tegemoet met de boodschap dat zijn kind leefde. Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en zij zeiden hem: 'Gisteren, op het zevende uur is de koorts van hem geweken.' Toen besefte de vader dat het gebeurd was juist op het uur waarop Jezus gezegd had: uw zoon leeft. Hijzelf en heel zijn gezin geloofden.

Dit tweede teken deed Jezus nadat Hij uit Judea naar Galilea gekomen was.

 

Johannes 4:43-54
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een verhaal over een diepe crisis in het leven van deze ouder! Crisis kan een gevaar zijn en een kans. Geloof is een uitnodiging om verder te gaan dan wat we kunnen zien, aanraken en meten. Een sprong in het duister/licht.
  • Vertrouwen is gebaseerd op ervaringen uit het verleden, goed en slecht. Jezus heeft een zodanige bekwaamheid om aanwezig te zijn bij elke persoon die Hij ontmoet. Moge ik deze gave ook in het dagelijks leven hebben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag lezen we het mooie verhaal van de hoveling die vreesde zijn zoon te verliezen. Hij maakt een reis van 32 kilometer om Jezus te ontmoeten, van wie hij gelooft dat Hij zijn zoon kan genezen. Het is goed om je in deze man te verplaatsen en met hem mee te voelen: zijn liefde voor zijn zoon en zijn geloof in Jezus. Hoe blij was hij te horen dat zijn zoon weer gezond was!
  • Denk aan je gesprekken met Jezus wanneer je om grote en kleine wonderen bidt. Hij wil je niet alleen helpen, maar wil ook met jou praten over de dingen des levens, over zijn eigen leven en jouw leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kana in Galilea staat bekend om twee wonderen - buitengewone gebeurtenissen die daar gebeurden en voor altijd werden herinnerd. Het eerste, het veranderen van water in wijn, is misschien wel het meest opgemerkt. Het tweede heeft betrekking op een vader die zich zorgen maakt, omdat zijn zoon op het punt staat te sterven. Het is, zoals velen weten, een hartverscheurende situatie.
  • De beambte zag Jezus hier als een speciaal persoon en smeekte Hem om naar zijn huis te komen voordat de zoon stierf. Het is interessant dat hij na de dood geen voortbestaan zag. Toch leefde de zoon nog, en dus was er hoop. Nu weten we dat ons vertrouwen in God verder mag reiken dan de dood.
  • Door de wonderbaarlijke kracht van Jezus herstelde de zoon. Deze goddelijke woorden 'Uw zoon zal leven' droegen de kracht van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zonder “tekenen en wonderen” geloofde de man Jezus’ woord. Zijn geloof werd gevolgd door het wonder van het herstel van zijn zoon wat leidde tot geloof van heel zijn gezin.
  • Ik denk aan zieke mensen voor wie ik heb gebeden. Misschien heeft mijn gebed en dat van anderen een rol gespeeld in hun herstel of misschien was er geen zichtbaar resultaat. Toch is geen enkel gebed tevergeefs. Gebed voor een ander versterkt de verbondenheid, verzacht de harten en wordt gehoord door God.
  • Voor wie wil ik nu bidden? Ik ben er zeker van dat de Heer mijn gebed op de best mogelijke manier zal verhoren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes structureert zijn voorstelling van het publieke leven van Jezus rond zeven “tekens”. Het eerste teken is de verandering van water in wijn in Cana (Joh. 2, 1-11). De lezing van vandaag beschrijft het tweede teken. Voor Johannes is een teken niet zomaar een ongewoon, extern gebeuren. Het is een mysterieuze gebeurtenis die God onthult en ons tot geloof brengt. Hier smeekt de dienaar van de koning, wanhopig proberend zijn stervende zoon te redden, Jezus om zijn zoon te genezen. Wanneer Jezus hem verzekert dat zijn zoon zal leven, “geloofde de man Jezus op zijn woord”.
  • Dit verhaal illustreert ook hoe Jezus niemand discrimineert die in nood is. In het voorgaande hoofdstuk reikt Hij de hand aan een Samaritaanse vrouw. Hier helpt Hij een ongelovige. Hij is gekomen als Redder van de wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In eerste instantie deinst Jezus terug wanneer de dienaar van de koning Hem smeekt om zijn zoon te genezen: ‘Tenzij je tekenen en wonderen ziet, zal je niet geloven’. Talloze verzoeken om hulp komen op Hem af. Maar wat Hij het meest naar waarde schat is de bedrijvigheid van hen die - net als Marta's zus Maria - God willen kennen voor wie Hij is. Niet voor wat Hij kan presteren. Nadat het kind genezen is en de vader in dankbaarheid en geloof terugkeert, verwelkomt Jezus hem.
  • Heer, vergeef me de keren dat ik U heb behandeld als een boodschappenjongen. Ik wend mij tot U in een crisis, bedel om een gunst. Als de crisis voorbij is, keer ik gemakkelijk terug naar een leven alsof U niet bestaat. Ik wil tijd vinden voor U, om in uw aanwezigheid te leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit gebed was nederig en met heel het hart uitgesproken. Een man bad dat zijn zoontje zou blijven leven. Jezus zag een onwrikbaar geloof in zijn gebed; de jongen werd genezen door het geloof van zijn vader. We bidden voortdurend, 'Heer, ik geloof, sterk mijn geloof'.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verwijt het volk dat ze uitkijken naar iets sensationeels. De woorden van Jezus zijn echter even doortastend als welke daad ook. De hofbeambte hoort een woord van Jezus en gelooft erin. Geloof ik dat het woord van Jezus volstaat om de dood te overwinnen en naar eeuwig leven te voeren? Ik dank voor de aandacht die ik dankzij de Gewijde Ruimte mag schenken aan God.
  • Dit is het eerst vermelde genezingsmirakel van Jezus. Geloof ik in mirakels? Geloof ik vooral dat Jezus “het grootste mirakel in het heelal is: Hij is heel Gods liefde gevat in een menselijk hart en een menselijk gelaat”. (Benedictus XVI)

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten