User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5:20-26

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: 'Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.' Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt: 'Raka', zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt: 'Dwaas', zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden met uw tegenpartij zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.'

Matteüs 5:20-26
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Paus Franciscus spreekt voortdurend over barmhartigheid. Vergeven is het erkennen van het kwaad en leed dat gedaan is, en te proberen dat los te laten, of tenminste het te willen loslaten. Jezus neemt het nieuwe gebod ‘heb elkaar lief’ zeer serieus, en stelt verzoening met de ander zelfs vóór ‘offer’ of ‘aanbidding’.
  • Het is zeer heilzaam om te kunnen erkennen op hoeveel manieren ik vergeven ben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe uitdagend is het evangelie! Ik ben geroepen om niet alleen van buiten, maar ook van binnen lief te hebben. Ben ik in staat om aan Jezus zo’n hart te vragen, vol liefde en eerbied voor de ander?
  • De Geest roept mij om anders te worden, om meer lief te hebben, om vriendelijker, barmhartiger, rechtvaardiger te zijn. Voel ik dat ik anders ben wanneer ik liefheb dan wanneer ik niet liefheb? Praat er met Jezus over.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gebeurtenissen die weinig betekenis lijken te hebben als ze zich voordoen, kunnen later van groot belang zijn. Ze kunnen leiden tot grote veranderingen, aanpassingen en keerpunten in het leven. Beslissende momenten kunnen worden beïnvloed door wat klein leek. We bidden om de kleine dingen te mogen zien waarin God ons leidt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus overdrijft vaak om de aandacht te vestigen op iets dat echt van belang is: neem zo’n overdrijving niet letterlijk, maar let op datgene waar het Jezus echt om gaat.
  • In woede tegen iemand tekeergaan of scheldwoorden gebruiken: dat is volgens Jezus niet de manier om met elkaar om te gaan.
  • Let erop hoe we met elkaar omgaan; verzoen je in ieder geval met elkaar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zijn overtredingen in de wet waarvoor straffen worden voorgeschreven. Maar een mens die alleen maar probeert om de bepalingen van een strafwet te omzeilen, zal niet lang in staat zijn om zich vrij te voelen; het hart zal ondertussen woekeren – geen toestand voor een kind van God of volgeling van Jezus.
  • Als het iemands enige ambitie is om gezagsgetrouw te zijn, kan de strikte letter van de wet iemand teleurstellen. Schuldeisers, bijvoorbeeld, kunnen hun rechten opeisen – als men er niet in slaagt om gaandeweg te voldoen aan hun eisen; en Jezus heeft verhalen over schuldeisers die inderdaad vervelend worden.
  • Ons hart moet altijd openstaan voor de aanspraken van degenen om ons heen; en we moeten altijd bereid zijn om te vergeven - niet belust om onze eigen eisen van anderen af te dwingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat de wereld als tragisch en leeg beschouwt, ziet Jezus als een zegening: nederigheid, treurnis, vriendelijkheid, vreedzaamheid en andere deugden.
  • Jezus beleefde zelf die eigenschappen; men kon ze zien in zijn woorden en daden tijdens zijn aardse leven met ons. Hij kon ons bemoedigen te leven volgens de Zaligsprekingen omdat hijzelf ze beleefde en wist dat een integer leven en eerlijkheid inderdaad een gezegend leven zijn.
  • Jezus beleefde ieder van die ‘gezegenden’. Ieder die leeft volgens zijn levensweg is - en zal - rijkelijk gezegend worden. Ik laat die zegeningen tot mij doordringen. Ik stel me voor dat Jezus ze zorgzaam tot mij richt bewust van mijn armoede, mijn droefheid en mijn boosheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kwam niet om de leer van het Oude Testament te ondermijnen maar wilde ze vervullen. "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen." (Matteüs 5,17). Zijn boodschap gaat dieper dan het vasthouden aan de letter van de wet, waardoor de Farizeeën in beslag werden genomen. Het gaat over het beleven van een gezond christelijk moreel leven en het omarmen van de evangelische waarden van vergeving en verzoening.
  • Is er iemand die ik nodig heb om te vergeven? Bid voor de genade om die persoon te vergeven in mijn hart en laat gevoelens van boosheid of wrok tegenover hen volkomen gaan. Vraag de Heer om de genade om naar die persoon te gaan en om zich met hem te verzoenen en om de relatie te herstellen tot één van vriendschap en liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus begint te verduidelijken wat Hij bedoelt met de Wet tot volmaaktheid brengen. De nieuwe maatstaf is veeleisender dan de oude, omdat hij begaan is met ons hart en niet louter met de uitwendige handeling. Het volstaat niet je broeder niet te doden; je bent hem eerbied verschuldigd.
  • Deelnemen aan de eucharistie is alleen maar zinvol als wij vreugde ervaren in de goede relaties met anderen. Het heeft geen zin mijn gave aan te bieden wanneer ik problemen heb met mijn broeder. Mijn eerbied is geen vervangingsmiddel voor goed gedrag; noch een garantie met het oog op het goddelijk oordeel. Het is veeleer een uitdrukking van wat er leeft in mijn hart en van mijn verlangen meer liefdevol te zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • U spreekt tot mijn hart, Heer. Ik kan niet worden verzoend met U, tenzij ik verzoend ben met mijn naaste. Vergeving vereist berouw en verzoening. Als ik heb gestolen, kan ik Gods vergeving niet vragen, tenzij ik heb teruggegeven wat ik heb gestolen. Als ik een obstakel voel in een gesprek met U, Heer, dan kan het zijn dat ik het obstakel tussen mij en mijn naaste niet heb aangepakt.
  • Heer, U stimuleert me gewetensvol naar binnen te kijken. Ik zal niet alleen geoordeeld worden op basis van wat ik uiterlijk heb gedaan, maar op basis van hoe ik omgegaan ben met wat zich afspeelde in mijn hart. God ziet het hart en ziet hoe ik omga met de gevoelens van haat, lust en trots. Met andere woorden, ik zou uit één stuk moeten zijn. Ik zou meer moeten reageren op Gods blik dan op die van andere mensen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is ongelukkig met het feit dat het verbod op moord te letterlijk of te beperkt wordt genomen. Hij wil dat het ook gaat om elke vorm van psychologisch of verbaal geweld tegen een medemens. Leven gaat over relaties die vredevol en harmonieus horen te zijn. Vandaar de nood aan verzoening wanneer relaties stuk gaan.
  • Heb ik nood aan verzoening met iemand vandaag? Ben ik bereid om mijn ‘gave’ (wat het ook moge zijn) voor het altaar te laten en eerst verzoening te zoeken met mijn gekrenkte broeder of zuster?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het Koninkrijk der Hemelen hanteert hoge maatstaven! Jezus veegt de leer van het Oude Testament niet van tafel, maar Hij gaat naar de kern van de zaak. Wij kunnen wel zelfvoldaan en tevreden zijn met ons gebruikelijke goede gedrag, maar Jezus zegt tegen ons: ‘Hoe zit het dan met je woede? En als je iemand beledigt? Veracht jij wel eens iemand? Dat soort gedrag kan niet meer.’
  • Hij vertelt ons ook waarom het niet meer kan. De reden is dat in zijn Koninkrijk iedereen ‘een broeder of zuster’ is. Zoals de heilige Paulus zegt, ieder mens ‘is een broeder of een zuster voor wie Christus is gestorven’ (1 Korintiërs 8, 11). Heer, help mij alle mensen voortaan te zien zoals zij werkelijk zijn!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten