User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 13, 21-38

Het Woord van God

In die tijd, toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel aanlag, werd Hij ontroerd en bevestigde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.” De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem: “Wie bedoelt Hij?” Toen leunde deze tegen Jezus’ borst en zei: “Heer, wie is het?” Jezus antwoordde: “Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.” Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen Judas dit had aangenomen voer de satan in hem. Jezus zei hem: “Wat gij te doen hebt doe dat spoedig.” Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: Koop wat wij voor het feest nodig hebben, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht.

Na zijn vertrek zei Jezus: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heen ga kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u.

Simon Petrus zei tot Hem: “Heer, waar gaat Gij naar toe?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Waar Ik heenga kunt gij Mij nu niet volgen, later wel.” Petrus vroeg Hem: “Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.” Jezus antwoordde: “Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.”

Johannes 13, 21-38
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelist merkt twee dingen op die op hem een blijvende indruk maken – de uitdrukking op het gezicht van Judas wanneer Satan in hem binnentreedt en de duisternis waarin hij terecht komt wanneer hij vertrekt.
  • Jezus noemt de volwassenen rondom Hem ‘kindertjes’. Hoewel Hij wist dat ieder van hen, behalve Johannes, Hem zou verlaten, toch bkeven ze zijn ‘kindertjes’. Wat betekent het om een ‘kindje’ van Jezus te zijn?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • The Gospel does not spare Simon Peter. We hear him protesting undying faithfulness, and before the night is out he acts the traitor. But it is unlike the treachery of Judas, who has plotted his betrayal and haggled over the price. Peter's denial of Jesus comes from the weakness of human respect, being shamed by a servant in Caiaphas' house.
  • St Philip Neri used to pray: /Lord, beware of this Philip or he will betray you! Lay your hand upon my head, for without you there is not a sin I may not commit this day./

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten