User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 7:21, 24-27

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Niet ieder die tot Mij zegt: 'Heer! Heer!' zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.'

Matteüs 7:21, 24-27
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • "Hij die de wil doet van mijn Vader" - wat is die wil? Dat wij vervuld zijn met de geest van het Koninkrijk en werken om dit werkelijkheid te laten worden in onze wereld, wat een voortdurend omkijken naar elkaar inhoudt, die verder reikt dan onszelf. Wij moeten naar God toegaan door Hem aanwezig te vinden in de wereld om ons heen en anderen te helpen zich ook bewust te worden van die liefdevolle aanwezigheid. Wij zullen dat niet doen door vroom Gods naam aan te roepen en tegelijkertijd de noden van onze broeders en zusters te negeren. Als we dat doen, bouwen we ons huis op zand.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Luisteren daagt ons uit, omdat ons gevraagd wordt de aandacht op een ander te richten. Het horen van de boodschap nodigt uit tot een antwoord, een innerlijke verandering, niet alleen een uiterlijke. Het in praktijk brengen van Gods woord biedt een stevige basis in het leven die tegen elke uitdaging bestand is. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot korte termijn beslissingen waarvan de resultaten gemakkelijk uiteenvallen.
  • Ik kan mezelf afvragen - hoe beïnvloedt mijn relatie met de Heer mijn beslissingen en hoe kan ik de hulp van de Heer vragen? Ik ben uitgenodigd om te luisteren naar de Heer en de verschillende manieren waarop de Heer tot mij spreekt. De boodschap is: spreek Heer, uw dienaar luistert, en niet: luistert Heer, uw dienaar spreekt. Ik bid dat ik vrij ben om te luisteren en te antwoorden zoals de Heer verlangt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heilige Ignatius leerde ook dat liefde meer uitgedrukt wordt in daden dan in woorden. Zonder goede daden kan er geen sprake zijn van leven!
  • Dit is ons leven; luisteren naar het woord van God en ernaar handelen. Wij zijn bezig de Kerk op te bouwen, het Lichaam van Christus, gebouwd op de rots die Petrus is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De ‘huizen’ in dit verhaal zijn de mensenlevens. Niemand anders kan ons leven voor ons opbouwen. Wij zijn het die moeten beslissen waarop we onze levens willen bouwen – op drijfzand of op rotsgrond. Als de huizen onze levens symboliseren, dan maakt de Bijbel duidelijk waarvoor de rotsgrond staat: ‘De Heer is mijn rots, en mijn vesting’.
  • Heer, sta mij toe dat ik een standvastig leven bouw op uw onveranderlijk, onwrikbaar Woord, dat geen storm kan doen wankelen, geen golf kan overspoelen, geen wisselvalligheden kan vernietigen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Gebed op zichzelf kan een beetje zijn zoals zeggen ‘Heer, Heer’. Daarom moet ik mijn leven mee in mijn gebed betrekken, zodat ik kan veranderd worden, om Gods wil te kennen en uit te voeren.
  • We luisteren naar Jezus’ woorden, en overdenken ze om ze te laten doordringen tot in ons hart. Laat ons Hem vragen ons te helpen deze woorden in de praktijk te brengen zoals de wijze bouwer in het Evangelie.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Heer is sinds mensenheugenis een Rots, zo zegt de profeet Jesaja. Vertrouw daarom steeds op de Heer “want Hij haalde neer wie in de hoogte leven, Hij bracht de onneembare vesting ten val”. Maar zij die vertrouwen hebben kunnen daarentegen zeggen: “de Heer biedt de overwinning, als een wal, als een muur…wij hebben een sterke stad”. (Jesaja 26) Hij kan nu elk moment komen om ons met bescherming te omgeven.
  • Het is de Heer die de ‘eeuwige Rots’ is – een rustpunt, temidden immer woelige tijden. De Heer is de standvastige kern waarop we ons leven kunnen bouwen. Als we trouw zijn aan de Heer, is de Heer trouw aan ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, ware leerling-zijn is even sterk als het fundament waarop het is gebouwd. U roept me op niet enkel uw Woord te horen, maar het ook in de praktijk te brengen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Je ziet charismatische predikanten die een hele gemeente kunnen laten enthousiasmeren om met hun armen te zwaaien, te bidden in tongentaal en in vervoering te zingen. Dat is een zegen, een geschenk van God dat ons optilt uit onszelf. Maar het is leeg en onecht als onze levens geen gestalte geven aan het Evangelie, als we de woorden van Jezus niet horen en ernaar leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We weten allemaal dat daden meer zeggen dan woorden. Er wordt ons hier verteld dat ons eeuwig leven afhangt van ons vermogen om te handelen volgens Gods wil. Het is een krachtige boodschap, maar het is geruststellend om te weten dat onze ware inspanningen hun eigen beloning zullen oogsten.
  • Ik word uitgedaagd door Jezus om dagelijks tijd te maken om te reflecteren en te onderscheiden wat de wil van de Vader is. Anders zal ik een oppervlakkig bestaan leiden dat de stormen van het leven niet zal overleven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit evangelie verschijnt tegen het einde van de Bergrede, beschreven door de Amerikaanse president Thomas Jefferson als de ‘meest sublieme en goedgunstige morele code die ons ooit werd geschonken’. Jezus herinnert ons eraan dat het niet volstaat om Gods woord te horen; we moeten het ook in daden omzetten.
  • De huizen die door de wijzen en de dwazen werden gebouwd leken onwaarschijnlijk sterk op elkaar. Het verschil bevond zich in de fundamenten, maar deze werden pas onthuld toen er een storm opstak. Vind ik mezelf terug in de dwaze bouwer die binnenwegen neemt om sneller tot zijn einddoel te geraken? Of eerder in de wijze bouwer die tevreden is om tijd uit te trekken voor het graven van verborgen, maar veilige grondslagen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heilige Ignatius merkt op dat de liefde zich uit in daden eerder dan in woorden. Jezus prijst goede daden meer dan goede bedoelingen die niet worden uitgevoerd. Ik bid dat ik een goede dienaar mag zijn, die het werk doet mij door God toegewezen.
  • Het is een troost om in moeilijke situaties te herinneren dat God als een stevige rots is. Hij is volledig betrouwbaar en zijn woorden zullen me altijd helpen. Ik vraag om genade om altijd te vertrouwen in God, ongeacht de tegenslagen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten