User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5,1-12a

Het Woord van God

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."

Matteüs 5,1-12a
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Barnabas was de grote helper. Hij ontfermde zich over Saulus toen de christenen van Jeruzalem hun vroegere achtervolger niet konden vertrouwen. Zij hadden de verzekering nodig dat Saulus zich werkelijk tot Paulus had bekeerd.
  • De behulpzaamheid van Barnabas brengt zijn geloofsgenoten ertoe dat zij zich over hun bezwaren heenzetten. Iemand als Barnabas helpt anderen bloeien en is hun getuige tegenover tegenstanders.
  • Jezus doet dit steeds voor ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Zaligsprekingen tonen mij wat er omgaat in het hart van Jezus, wat Hij als tekenen van het Koninkrijk Gods beschouwt. Ik bid dat mijn ogen gezegend mogen zijn met het herkennen van hoe Gods Koninkrijk rond en in mij aanwezig is.
  • Iedere heilige die ik me nu herinner brengt een aspect van de Zaligsprekingen tot leven; ik dank God voor wat ik leer van deze voorbeelden en voor hun aanmoediging om als hen te leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ofschoon vaak vergeleken met de Tien Geboden zijn de Zaligsprekingen toch iets heel anders – ze zijn zegeningen of gaven door God aangeboden. Ze moeten niet ‘onderhouden’ worden als geboden, maar in gebed verlangd en gevoed. Het is in gebed dat deze vreemd paradoxale betekenissen aan het licht komen. Overweeg ze daarom traag en zie of ze in eenklank zijn met je eigen levenservaringen. Is er een Zaligspreking die je speciaal aanspreekt? Die je diep raakt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als de tweede Mozes gaat Jezus de berg op om zijn nieuwe Wet af te kondigen. Het is een wet van het hart, gebaseerd niet op angst of verboden, maar op een volkomen toegewijd hart, dat klaar staat om de paradoxen van het leven te omarmen en het ten volle te leven. Het berust op een oproep tot geluk en zegening. Ik kan de Zaligsprekingen het best begrijpen door stil te staan bij Jezus e,n te kijken hoe Hij openhartig en moedig leefde.
  • De Zaligsprekingen raken altijd een snaar diep in mijn hart. Vandaag wil ik blijven stilstaan bij de ene die mij het meest aanspreekt. Ofwel omdat ik me het sterkst tot die bijzondere houding geroepen voel. Ofwel omdat het mijn huidige worsteling weergeeft. Ik vraag Jezus om zijn zegen en om de genade dat ik een zegen mag zijn voor anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Waarom lezen we op het feest van Allerheiligen de Bergrede? Omdat deze woorden van Jezus leiden tot de kern van wat heiligheid en heelheid is. Zij verwoorden de waarden waartoe christenen bij hun doop zijn geroepen. Als iemands leven bezield is van deze waarden, herkennen wij in deze mens een heilige .
  • In de Bergrede is het kernwoord ‘gelukkig’. Dit in de zin van gelukzalig en gezegend. Het gaat hier dan ook niet over geboden waaraan wij zouden moeten gehoorzamen. Wel over zegen waarop wij hopen. Is er één zegen in het bijzonder waarnaar jij verlangt? Bid daar vandaag voor.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Men vergelijkt de “Zaligheden” vaak met de “Tien Geboden”, toch zijn ze iets heel anders. Ze zijn zegeningen of gaven aangeboden door God. Zij moeten niet “onderhouden” worden zoals men geboden “onderhoudt”. Zij moeten worden verlangd en gevoed in gebed. Het is juist in het gebed dat hun eigenaardig-paradoxale betekenis wordt onthuld. Overweeg ze dus rustig en probeer te zien of zij in eenklank zijn met uw eigen levenservaringen.
  • Is er één onder de Zaligheden die uw voorkeur geniet, een die u diep raakt ?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we al de heiligen die nooit werden heilig verklaard. De moeders en vaders die trouw bleven aan elkaar en aan hun families. De alleenstaande vrouwen en mannen die onopgemerkt goede daden stelden. Zij die God vonden door de pijn die ze doorstonden. Al diegene die we liefhadden en die zichzelf nooit als heiligen beschouwden, maar wiens goedheid duidelijk was voor degenen die dicht bij hen stonden. Hoor ik daarbij?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zoals steeds zit Jezus ook vandaag in die Gewijde Ruimte van mijn hart. Ik luister naar Hem en naar zijn levengevend woord. Welke ‘zaligspreking’ spreekt mij het meeste aan? Welke spoort mij aan om moedig mijn leven verder te zetten?
  • Welke daagt mij het meeste uit? Welke wijst mij de volgende stap aan?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vier keer horen wij het: dat wie in deze wereld de minst fortuinlijke lijkt, de meest gezegende is door God. God zal het kwaad dat zij verduurden keren en voor gerechtigheid zorgen. Zulke houding keert alle wereldse waarden op hun kop. Maakte ik al zoiets mee: mijn wereldse waarden die omgekeerd werden?
  • Het gebeurt dat wie arm zijn of lijden hun geloof in God verliezen. God lijkt hun bidden niet te beantwoorden. Jezus echter verzekert hen dat God hen nooit opgeeft en dat het Koninkrijk Gods van hen is. Als het mij moeilijk valt om altijd maar rechte wegen te gaan, dan kan de Boodschap van de Zaligsprekingen mij tot steun zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Verbeeld je dat je op de heuvel zit en luistert naar Jezus. Welke van de zaligsprekingen treft je het meest?
  • Jezus, help ons naar U te luisteren zowel met ons hart als met onze oren. Help ons tot leven te komen door uw woord, door uw onderricht, door uw verlangen om ons steeds dichter naar U toe te halen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God heeft met de menswording een grootse zendingsopdracht voor ogen. Jezus vervult deze met zijn boodschap van de zaligsprekingen : we worden gezegend dankzij Gods goedheid en we hebben in ons leven nood aan een goddelijk doel. De zaligsprekingen zijn als zendingsopdracht profetisch, eerder dan praktisch. Ze gaan over vrijheid en onbaatzuchtigheid, niet over werelds succes als de weg naar geluk.
  • De zaligsprekingen houden een paradox in wanneer zij voorhouden dat we leven zullen vinden daar waar we dit het minst verwachten. Ze kunnen begrepen worden recht vanuit het leven en voorbeeld van Jezus, die eenvoudig leefde, mededogen en barmhartigheid betoonde, en verlangde de wil van de Vader te volbrengen. Wij, die zijn leven delen, worden opgeroepen om zijn blijde boodschap te verkondigen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kan ik voor Jezus gaan neerzitten en naar Hem luisteren alsof ik nog nooit eerder deze zaligheden hoorde? Hoe beroeren zij mijn hart? Met vreugde, tranen, verwarring, verlangen?
  • Waar kan ik deze zaligheden toepassen? Misschien word ik wel op dit moment in mijn leven geconfronteerd met iets bijzonder moeilijk, zoals een ziekte, of de uitdaging om liefdevol zorg te dragen voor iemand, of het verlies van geloof en hoop. Ik vraag Jezus mijn moeilijkheden tot zegen om te vormen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten