User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 9:18-22

Het Woord van God

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen, stelde Hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?' Zij antwoordden: 'Johannes de Doper; anderen zeggen: Elia; en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan.' Hierop zei Hij tot hen: 'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?' Nu antwoordde Petrus: 'De gezalfde van God.' Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. 'De Mensenzoon – zo sprak Hij – moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht zal Hij op de derde dag verrijzen.'

Lucas 9:18-22
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vanuit het evangelie weten we dat de leerlingen – en Petrus in het bijzonder – stomverbaasd waren toen ze Jezus’ woorden hoorden en ze volledig wilden verwerpen. Het ging totaal in tegen hun verwachtingen over de Messias, los van het feit dat ze niet konden verdragen dat dergelijke dingen hun Meester zouden overkomen.
  • Ook wij worden uitgenodigd om ons begrip van de ware identiteit van Jezus te verdiepen, en te proberen om de verlossende waarde van het lijden en de dood van Jezus te begrijpen. We worden eveneens uitgenodigd de verlossende en genezende kracht te zien in de pijn, het lijden, de teleurstellingen en mislukkingen in ons eigen leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vanuit het evangelie weten we dat de leerlingen – en Petrus in het bijzonder – stomverbaasd waren toen ze Jezus’ woorden hoorden en ze volledig wilden verwerpen. Het ging totaal in tegen hun verwachtingen over de Messias, los van het feit dat ze niet konden verdragen dat dergelijke dingen hun Meester zouden overkomen.
  • Ook wij worden uitgenodigd om onze kennis van de ware identiteit van Jezus te verdiepen en te proberen om de vergevende waarde van het lijden en de dood van Jezus te doorgronden. We worden eveneens uitgenodigd om na te denken over de vergevende en genezende kracht in de pijn, in het lijden, in de teleurstellingen en mislukkingen in ons eigen leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De leerlingen moeten opgetogen geweest zijn om Petrus te horen zeggen dat Jezus niemand anders is dan de langverwachte zoon van God. Toch moeten de strenge woorden van Jezus, over het lijden dat Hem te wachten staat, ook uiteenlopende reacties hebben teweeggebracht. Zoals aan de leerlingen geeft God ook ons altijd de genade dat wat op ons pad komt, een last is waarvan we weten dat we in staat zijn hem te dragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vraagt aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Laten we kijken naar Jezus terwijl Hij ons deze vraag stelt. Hoe reageer ik daar vandaag op? In hoeverre is Jezus maatgevend voor mijn waarden en mijn handelen? In hoeverre zijn al mijn beslissingen een verwijzing naar Hem?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik vraag God liefdevol te kijken naar mijn antwoord op de vraag: ”Wie zegt gij dat Ik ben?” Het antwoord zit misschien in mijn gewoonten, mijn manier van leven, in de patronen van mijn aandacht, eerder dan in mijn uitspraken of verbale beloften. Ik toon wie Jezus voor mij is door mijn manier van leven en handelen. Ik bied nu al mijn gedachten, woorden en daden aan en ik vraag God ze grootmoedig te aanvaarden.
  • Door zijn leerlingen te vragen te zwijgen lijkt Jezus te wachten tot de gunstige tijd gekomen is. Ik bid dat ik zou mogen weten wanneer het de beste tijd is om te spreken en wanneer het beter is rustig af te wachten. Op beide manieren kan ik getuigen van de aanwezigheid en de werking van Gods Geest.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heb je je ooit afgevraagd waarover Jezus sprak wanneer Hij met zijn Vader in gebed was? Hier zouden we kunnen veronderstellen dat Hij sprak over zijn opdracht en dat Hij, na zijn gebed te hebben afgesloten, aan de apostelen vroeg hoe de mensen over Hem dachten. Petrus geeft Hem een vreemd antwoord. Maar de apostelen zijn er van overtuigd dat Hij door God gezonden is als de Messias en Petrus is in staat dat vol geloof te zeggen.
  • Ons geloofsleven is gebaseerd op het gegeven dat wij zelf deze geloofsbelijdenis in Jezus hebben afgelegd. Deze geloofsdaad waardeert de Heer in hoge mate, vooral wanneer wij Hem danken voor de diepte van de liefde die Hij ons getoond heeft in zijn lijden, dood en verrijzenis. Vanuit deze ruimte richten wij ons gebed tot God - vanuit een ruimte van dankbaarheid in ons hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze passage doet expliciet de ‘fundamentele vraag’ rijzen: wie is Jezus voor mij? Niet in een louter verstandelijke zin maar in een persoonlijke zin. Is hij een leider, een vriend, een rechter, een leraar, een vader, of is Hij dat allemaal tezamen?
  • Ik vraag in mijn gebed de Heer mijn aanvoelen van Jezus te verhelderen en mijn overgave aan Hem te versterken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Merk op dat Jezus telkens bidt op belangrijke momenten tijdens zijn zendingwerk. Zo ook toen Hij zijn apostelen koos. Was Hij getroost door het feit dat de leerlingen, in tegenstelling tot Herodes, erkenden dat Hij de Messias is? Misschien had Hij zich afgevraagd of Hij er wel in was geslaagd duidelijk te maken wie Hij werkelijk was. Maar wat zullen de leerlingen denken bij zijn Passie?
  • Ik stel mij in mijn gebed voor dat Jezus mij vraagt : ‘Wie zegt gij dat Ik ben?’ Wat zeg ik dan? Geloof ik dat deze mysterieuze Messias van God met mij zal zijn ook als ik, zoals Hij, zeer moet lijden, en dat Hij wanneer Hij dat geschikt acht, mij zal oprichten?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De menigte dacht aan de geschiedenis van het Joodse volk, waarin zij de werkzaamheid van God herkende. De leerlingen beseften dat God nu werkzaam was onder hen. Ik dank voor mijn verleden, voor mijn verhaal. Als ik zie waar God in mijn leven werkzaam is geweest, dan bid ik om te kunnen vertrouwen dat God nu werkzaam is, om hoop op de voortdurende goedheid van God en om de kracht die ik nodig heb om Gods woord te volgen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Sint Lucas wordt aangetrokken door het gebed. En daarom omringt hij de cruciale gebeurtenissen in het leven van Jezus met gebed. Lucas moedigt ons aan om hetzelfde te doen, als we verder onze weg naar God willen vinden.
  • God vinden in het lijden is moeilijk. Als Jezus zegt dat Hij groot lijden moet ondergaan, dan bedoelt Hij dat Hij dit ziet als deel van Gods plan. De christelijke traditie spreekt over de 'dynamiek van het kruis’. Het betekent dat onvermijdelijk lijden, dat geduldig wordt doorstaan, goeds brengt voor de wereld, omdat het grote liefde onthult. Laat me vertrouwen dat dit zo is, op basis van wat we Goede Vrijdag durven noemen. Daar overwint grote liefde menselijk kwaad, en zo worden we gered.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een cruciaal moment in het leven van Jezus. Hij stelt de vraag die de kern vormt van het christelijk geloof en de Christelijke theologie: ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ Petrus wordt de woordvoerder van deze kleine groep gelovigen. Pas later zullen ze begrijpen wat Jezus verstaat onder de term Messias. Hem wachten lijden , verwerping en dood, maar tenslotte heerlijkheid.
  • Heer, om U te kunnen volgen moet ik ook scheep gaan voor een persoonlijke ontdekkingstocht naar wie U werkelijk bent. Schenk me de genade om deze geloofsweg te gaan. Geef dat ik dit niet zie als iets vrijblijvend door een beschermend schild om me heen op te trekken. Help me eerder om U dagelijks te omarmen op de weg van het leerling-zijn, met zijn vreugde en zijn pijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik antwoord op Jezus’ vraag: ‘Wie zeg jij dat ik ben? Dit doe ik iedere dag. Ik neem nu de nodige tijd om dit onder woorden te brengen, zo eerlijk mogelijk, en luister naar Jezus’ antwoord.
  • Dikwijls zegt Jezus zijn leerlingen niet met anderen over Hem te praten. Vóór je een uitspraak doet, moet je eerst nadenken en de zaak bedachtzaam overwegen. Ik vraag Gods hulp in te zien waar ik mag spreken en waar ik beter zwijg.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik antwoord op Jezus’ vraag: ‘Wie zeg jij dat ik ben? Dit doe ik iedere dag. Ik neem nu de nodige tijd om dit onder woorden te brengen, zo eerlijk mogelijk, en luister naar Jezus’ antwoord.
  • Dikwijls zegt Jezus zijn leerlingen niet met anderen over Hem te praten. Vóór je een uitspraak doet, moet je eerst nadenken en de zaak bedachtzaam overwegen. Ik vraag Gods hulp in te zien waar ik mag spreken en waar ik beter zwijg.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten