User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 3:13-17

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 'Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, alleen Hij die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.'

Johannes 3:13-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In de verheffing van het Kruis schuilt de fundamentele paradox van ons geloof in Jezus Christus. We geloven dat het lijden van Christus ons redding heeft gebracht en dat we geroepen zijn om dit geloof te verkondigen door ons lijden aan het Zijne te verbinden. Ik geloof dat hierdoor voorkomen wordt dat mijn lijden zinloos is en dat het helpt om de wereld te bevrijden van lijden.
  • Ik staar verwonderd naar de diepgang van Gods wijsheid en barmhartigheid, ik vereer de gekruisigde Jezus en vraag om een diep gevoel van dankbaarheid in het aanschijn van dit mysterie.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God houdt van ieder van ons en Hij toonde ons het pad naar het eeuwig leven. Dit is de kernboodschap van ons geloof die we uit deze passage kunnen halen. We kunnen hoop putten uit de boodschap dat Gods eigen zoon naar ons kwam om ons te leiden tot het eeuwig leven.
  • Zoals de Zoon van God niet gekomen is om de wereld te veroordelen, zo zouden ook wij de wereld of de mensen niet mogen veroordelen. Ik kan God elke dag danken voor het kostbare geschenk dat Jezus is. Maar dat is niet enkel een geschenk voor mijn eigen welzijn; het is een geschenk aan de hele wereld. Hoe kan ik dat goede nieuws delen met hen die de boodschap misschien nog niet ontvangen hebben?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.' Ik laat de betekenis van deze waarheid doordringen om te erkennen dat Jezus naar mij toekomt opdat ik gered kan worden. Ik erken dat op wijzen die ik niet volledig begrijp. Het kruis van Jezus roept mij tot leven door te vragen dat ik me verzet tegen wat klein maakt, wat afbreekt of probeert te doden.
  • De heilige Johannes van het Kruis, een grote Spaanse karmeliet en mysticus had ooit een visioen waarin hij de Heer op het kruis voor zich zag. Hij vroeg aan de gestalte op het kruis: ‘Hoe groot is Uw liefde voor mij?’ De Heer antwoordde: ‘Zo groot’, terwijl Hij liet het hoofd liet hangen en stierf.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Volgens de Ierse liturgische kalender wordt de ontdekking van het zogenoemde ‘Ware Kruis’, relicten van het kruis van Christus, gedateerd op 14 september 320. Op 13 september 335 werden de kerken op de Calvarieberg ingewijd, en het door de heilige Helena ontdekte kruis werd er de volgende dag voor het eerst aanbeden. De herdenking hiervan wordt tot op vandaag jaarlijks gevierd. Er wordt gelezen uit Johannes wiens hele evangelie de overwinning van het Kruis bezingt. In het fragment van vandaag wordt de kruisiging voorgesteld als een verheerlijking van de Zoon, als een eerste stap in zijn opgaan naar de Vader. Wat betekent het kruis vandaag in jouw leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus sprak tot Nikodemus – ‘een leraar in Israël’ - en nodigde hem uit zijn hart te openen voor een mysterie dat zijn denken en leren te boven ging. Zelfs als ik God bedank voor het intelligentievermogen, bid ik dat mijn hart openstaat voor verwondering - ook al zegt het kruis me dat het risico bestaat dat het gebroken wordt.
  • Ik overweeg wat het betekent om te lezen "God houdt intens veel van iedereen." Ik herzie alle grenzen die ik heb gesteld aan degenen die ik beminnelijk of waardevol vind.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op Goede Vrijdag houden het lijden en de dood van Jezus ons bezig. Wij overdenken wat het Hem moet hebben gekost zijn leven op zo’n pijnlijke manier te verliezen. Vandaag vieren we het feest van de Kruisverheffing. We gedenken dan de grote liefde die Hij ons in zijn lijden heeft getoond en prijzen en danken Hem omdat Hij aan ons heeft gedacht. Een grotere liefde dan de zijne is onmogelijk. Wat Hij op zich nam is de uiterste uiting van liefde.
  • Wij kunnen het best onze dankbaarheid tonen door onze pogingen te leven volgens de waarden van Jezus en door er aan te hechten dat Hij onze weg, onze waarheid en ons leven is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In onze verheerlijking van het kruis ligt de basale paradox van ons geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat het lijden van Jezus ons redding heeft gebracht en dat we geroepen zijn om dit geloof uit te drukken door ons eigen lijden te verbinden met het zijne. Ik geloof dat ik, door zo te doen, mijn eigen lijden zin geef en dat dit bijdraagt aan de verlossing van de wereld uit haar lijden.
  • Vol bewondering aanschouw ik de diepte van Gods wijsheid en genade. Ik aanbid de gekruisigde Jezus en staande tegenover dit mysterie, vraag ik om een diep gevoel van dankbaarheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het kruis van Christus ligt onze vrijheid en de geboorte in een nieuw leven. De Vader gaf ons vrijgevig zijn eigen Zoon, zodat we allemaal echt mogen leven.
  • Het kruis is het symbool van een groot geloof, hoop en liefde. Terwijl ik kijk naar Christus aan het kruis en hem beschouw, vraag ik de Heer om zijn verlossende en genezende liefde die de hele wereld in Zijn armen sluit.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Stel dat het hele Evangelie verloren was gegaan, behalve dit vers: 'Zo lief heeft God de wereld gehad...' (Johannes 3, 16). Dat alleen al zou genoeg hoop geven aan de mensheid! Hier hebben we de kern van de Goede Boodschap: de oneindige liefde van God voor ons allen, met als bewijs het feit dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om ons thuis te brengen in het eeuwige leven. De rest van het Nieuwe Testament is een commentaar op deze waarheid.
  • Laat me enkele momenten genieten van het feit dat ondanks alle pijn, slechtheid en zonde, iedereen, inclusief mezelf, eeuwig door God wordt bemind.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het evangelie van Johannes openbaart het kruis de immense omvang en diepte van God's liefde. Het keert alle menselijke waarden om. Van een teken van schaamte wordt het een symbool van heerlijkheid. De geopenbaarde liefde is niet exclusief voor enkelen. Het is veleer een verlossende liefde die de hele wereld omarmt. Evengoed is het een persoonlijke liefde voor elk van ons die God schraagt in zijn bestaan.
  • Heer, goddelijke liefde heeft geen prijs, het is gratuite liefde. Echte minnaars schenken alles aan hun geliefden. Het kruis is het ikoon van diep geloof, hoop en liefde. Laat me kijkend naar het kruis opgetild worden tot alles wat oprecht, goed en mooi is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is zo eenvoudig voor mensen om gewetensonderzoek en schuld in verband te brengen met religie, maar hier worden we naar de kern van de zaak getrokken: God houdt van ons en roept ons tot leven.
  • Ik vraag God dat deze contradictorische boodschap van het Evangelie invloed mag hebben op mijn leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen (Joh 12, 32). Het kruis van Christus brengt ons vrijheid en nieuw leven. De Vader schonk ons zijn Zoon opdat wij het ware leven zouden kunnen vinden. Verlang ik ten diepste naar dit leven voor de wereld?
  • In het ‘Ja’ van zijn totale overgave aan de Vader, schenkt Christus ons zijn Geest. Het is deze Geest die ons tot zijn getuigen maakt en ons in staat stelt de wereld lief te hebben zoals Hij. Ieder die ik ontmoet is een broer of zus voor wie Christus is gestorven.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten