User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 16:13-23

Het Woord van God

Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: 'Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?' Zij antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.' 'Maar gij', sprak Hij tot hen, 'wie zegt gij dat Ik ben?' Simon Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.' Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: 'Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen!' Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: 'Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.'

Matteüs 16:13-23
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een krachtige schrifttekst over Jezus als de Zoon van God en hoe Hij zowel wordt begrepen als misverstaan. Dit geldt voor degenen tot wie Hij preekte, maar ook voor degenen die Hij had uitgekozen en die Hij probeerde voor te bereiden op hun toekomstige taak. Sommige van deze sleutelfiguren hadden het meest fundamentele van hun roeping, namelijk “wie" zij volgden, nog niet begrepen. Petrus echter, met al zijn zwakheden, begreep het wel, maar had vermoedelijk andere ideeën over hoe de dingen zich zouden ontvouwen. Ons menselijk denken kan het ontvouwen van Gods plan blokkeren. We worden voortdurend uitgenodigd om onze aandacht te richten op de wil van God.
  • Neem even de tijd om bij de Heer aanwezig te zijn en vraag Hem om jou duidelijk te maken hoe jij Hem in zijn ogen moet begrijpen. Sta Hem toe de waarheid te openbaren over hoe dit begrijpen jouw getuigenis als zijn leerling kan vergemakkelijken of belemmeren. Vraag Hem om de genade die je op dit moment nodig hebt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is zo'n rijke tekst, misschien een beetje te vertrouwd, dat ik hem meer dan eens biddend moet lezen en bij het woord of de woorden moet blijven die mij vandaag raken. Alles, zowel in de tekst als in mijn leven, draait om het antwoord op de vraag: "Wie zegt gij dat Ik ben?" Ik vraag de Vader om mij te bezielen met het juiste antwoord, zoals Hij deed met Petrus.
  • Jezus verrast opnieuw zijn leerlingen, en ons. Op het moment dat Hij zichzelf tot Messias uitroept, benadrukt Hij dat Hij niet de Messias is die de mensen verwachtten, maar iemand die verlossing zal brengen door te lijden: een enorme tegenstrijdigheid voor Petrus, zoals dat ook voor ons is. Ik vraag om een ware leerling van Jezus te zijn, in staat Hem te volgen op zijn weg naar het kruis en de verrijzenis.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We leven in turbulente tijden in de kerk, van diepgeworteld wantrouwen in alle leiders, ook in de kerk. Ik luister naar Jezus die Petrus de opdracht geeft om de rots te zijn waarop Hij zijn Kerk wilde bouwen. Jezus, die hier erkent dat Hij de beloofde Christus is, heeft deze keuze gemaakt om zijn Kerk op Petrus te bouwen, terwijl Hij een andere weg had kunnen kiezen. Ik bid dat ik het geloof mag ontvangen dat Petrus heeft gekregen om Jezus te belijden als de Zoon van de levende God.
  • Toch laat het evangelie ons onmiddellijk daarna Jezus zien die met de krachtigste woorden Petrus terecht wijst voor zijn reactie op de voorspelling van het lijden van Jezus. Het evangelie verbergt niet de grote tekortkomingen van Petrus en zijn metgezellen, maar toont integendeel aan hoe moeilijk zij het vonden om de boodschap van Jezus te begrijpen en te volgen. Ik bid voor Paus Franciscus, voor mijn bisschop en voor alle kerkleiders dat zij ons, in hun armoede en beperkingen, mogen leiden naar het geloof in Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wij kunnen vergeven worden omwille van ons ongeduld tegenover Petrus. Vaak schat hij Jezus volkomen fout in. Hier spreekt hij een buitengewone geloofsbelijdenis uit in de Meester. Maar wanneer Jezus zijn leerlingen vertelt dat Hij moet lijden en ter dood gebracht zal worden is dit voor Petrus te veel. En ondanks het streng verwijt maakt Petrus systematisch dezelfde fout. Dit tot bij het Laatste Avondmaal wanneer hij weigert om zijn voeten door Jezus te laten wassen. Hij kan gewoonweg niet aanvaarden dat de zending van degene die hij navolgt zal eindigen op een mislukking.
  • Maar de aardse zending van Jezus is er een die wordt gekenmerkt door nederigheid, conflict en mislukking.
  • Zie jezelf in Petrus’ schoenen staan. Kan jij nederigheid, conflict en mislukking ook in je eigen leven omarmen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Inactive
  Default
  • Neem Jezus’vraag: ‘ Wie zegt gij dat Ik ben?’ en beeld je in waar die vraag voor jou gedurende de dag kan opduiken. Stel je die vraag voor als een groot reclamebord op straat, of als een regel in de krant of een slogan in een TV-spot. Waar je ook bent, Jezus nodigt je uit altijd voor ogen te houden wie jij bent en wie Hij is voor jou.
  • Wat anderen over Jezus zeggen kan je helpen, steunen of bevestigen. Maar de echte vraag is niet wat jij van anderen vernam, wat doorgaans wordt geloofd of wat algemeen geliefd is; maar wel wat Jezus zelf vraagt aan jou. Beantwoord deze vraag in jouw concrete leven, in jouw daden en houdingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Inactive
  Default
  • Neem Jezus’vraag: ‘ Wie zegt gij dat Ik ben?’ en beeld je in waar die vraag voor jou gedurende de dag kan opduiken. Stel je die vraag voor als een groot reclamebord op straat, of als een regel in de krant of een slogan in een TV-spot. Waar je ook bent, Jezus nodigt je uit altijd voor ogen te houden wie jij bent en wie Hij is voor jou.
  • Wat anderen over Jezus zeggen kan je helpen, steunen of bevestigen. Maar de echte vraag is niet wat jij van anderen vernam, wat doorgaans wordt geloofd of wat algemeen geliefd is; maar wel wat Jezus zelf vraagt aan jou. Beantwoord deze vraag in jouw concrete leven, in jouw daden en houdingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als de eerste leerling van Jezus zijn boodschap niet verstond, hoe kan ik dan mezelf of anderen zo vlug veroordelen als wij de boodschap niet verstaan? Jezus zal zijn boodschap niet veranderen om ze aan mij aan te passen, maar Hij roept mij op mijn aandacht te richten op wat voor Hem belangrijk is. Jezus, als U naar mijn leven kijkt, toon mij dan wat werkelijk belangrijk is.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten