User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 10,17-30

Het Woord van God

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Jezus antwoordde: “Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.” Hij gaf Hem ten antwoord: “Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.” Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: “Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.” Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: “Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!” De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: “Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.” Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: “Wie kan dan nog gered worden?” Jezus keek hen aan en zei: “Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.” (Daarop nam Petrus het woord en zei: “Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.” Jezus antwoordde: “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers en zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.”)

Marcus 10,17-30
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag worden wij herinnerd aan de problemen die ontstaan wanneer wij te zeer aan geld en goed zijn gehecht. We vergeten dan dat echte vervulling komt van de liefde voor God en de liefde voor anderen. Het is een ware zegen als je zo vrij bent dat je dingen die je hebt, kunt gebruiken ten bate van de liefde. De enige dingen die wij mee kunnen nemen als wij doodgaan, zijn de dingen die wij weg hebben gegeven. Zonder God is deze manier van liefhebben onmogelijk. Ik vraag Hem om zijn hulp.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet zozeer zijn rijkdom die voor de man een probleem vormt, maar wel zijn houding er tegenover. Hij lijkt wel bezeten door zijn eigen bezit, en niet meer de baas. Rijkdom en materiële dingen kunnen ons op een subtiele manier in hun macht hebben. Gaan materiële zaken en wereldse overwegingen in de weg staan voor mijn relatie tot God en de andere? Ga ik voorbij aan de echte schatten in mijn leven – gezondheid, geloof, vriendschap, liefde…?
  • Het is verbazingwekkend dat Jezus deze man nog ‘liefdevol’aankijkt, zelfs wanneer zijn ‘vele bezittingen’ hem verhinderen om Jezus daadwerkelijk te volgen. Het belicht het feit dat God doorheen zijn Zoon onze zwakheden en beperkingen begrijpt, en nog steeds van ons houdt.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten