User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 1:39-45

Het Woord van God

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.'

En Maria sprak:

'Mijn hart prijst hoog de Heer.

Van vreugde juicht mijn geest om God, de redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.

En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen.

Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.

Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen.

Die hongeren overlaadt hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen.

Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze Vaderen.'

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.

Lucas 1:39-45
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Twee zwangere vrouwen staan hier centraal en jij hebt het voorrecht om naar hun gesprek te luisteren. Ze praten over de mysterieuze werkzaamheid van God, waarvan hun eigen leven op welbespraakte wijze getuigt. Sta hen toe jou uit te nodigen om deel te nemen. Misschien vraagt een van hen jou wat je doet om te getuigen over de waarden van God die indruisen tegen de waarden van jouw cultuur.
  • Maria verheugt zich over Gods handelen in haar leven: weerklinkt dat in je eigen hart? Ze komt over als zeer levendig en in het bezit van een revolutionaire geest. Ze is gepassioneerd over rechtvaardigheid en het rijk Gods. Vraag haar om jou aan te vuren met dezelfde passie!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Geen spoor van valse nederigheid in Maria’s gebed. Enkel de ware nederigheid die erkent dat alles wat aan haar voltrokken werd, Gods werk is. Zij aanvaardt de grootheid van haar zending ten volle, blijmoedig en vol verwachting.
  • God, help me uw wil te doen, blijmoedig en zonder vrees. Ik wil uw oproep beantwoorden met een jubelend ‘Ja!’, in het vast vertrouwen dat uw aanwezigheid, die alles nieuw maakt, mijn pad zal doen stralen - ook als ik langs onbekende wegen ga.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Beide vrouwen in de evangelielezing van vandaag hebben een buitengewoon verhaal te delen over Gods ingrijpen in hun vruchtbaarheid, over hun geloof in Gods belofte in hen, en ook over hoe ze voor het eerst moeder werden.
  • Stel je voor dat je onzichtbaar aanwezig was in het huis waar zij elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Stel je hun vreugde en hun bekommernis voor, en hoe ze die met elkaar delen. Beiden maken ze plaats voor Gods belofte in de realiteit van het gewone dagelijkse leven. Is er iets dat God jou probeert te leren vandaag? Is er diep in jou iets dat Hij aan het licht wil brengen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria is een archetype voor alle christenen in de manier waarop zij ‘ja’ zegt tot God. God verlangt een persoonlijke relatie met ieder van ons. Maria staat model voor hoe wij kunnen antwoorden op Gods grote uitnodiging. Zij vertrouwt erop dat God dit grote werk in haar wil volbrengen. Ze beseft wat een heerlijk privilege dit voor haar is. Ze ziet dat het helemaal Gods werk is - zij zegt alleen maar ‘ja’ en haar antwoord heeft gevolgen voor de hele wereld.
  • Als twee mensen elkaar ontmoeten en ‘ja’ zeggen aan God in hun leven, zoals Maria en haar nicht Elisabet in de lezing van vandaag, dan springt Gods nieuwe leven vol vreugde in hen op. Dit nieuwe leven van God groeit in hen en zorgt ervoor dat de ene persoon de andere erkent. God in de ene persoon groet God in de andere persoon.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag probeer ik in mijn gebed mij samen te verheugen met Maria, voor wie de Heer grote dingen heeft gedaan. Na een leven vol van vertrouwen in God en zijn ondoorgrondelijke plannen met haar en haar zoon, ontvangt zij nu haar beloning. Ik bid samen met haar het Magnificat en vraag de genade om in haar vreugde te delen.
  • Dit is ook voor ons een feest van blijdschap en hoop. Maria, een van ons, is met lichaam en ziel in de hemel, en aan het einde der tijden zullen ook wij daar zijn, want dat is onze bestemming. Met haar, met de heilige Drie-eenheid en met onze dierbaren. Ook met ons lichaam: dat lichaam, dat ons zoveel zorgen en moeilijkheden kan bezorgen, zal voor eeuwig met God verheerlijkt worden. Ik dank God dat Hij mij geschapen heeft naar zijn beeld en voor het grote geschenk van mijn lichaam, dat mij in staat stelt mijn leven met anderen te delen, te communiceren, van het leven te genieten en anderen te helpen ook van het leven te genieten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op het feest van Maria’s bezoek aan Elisabet, lees ik in gebed het Magnificat en denk ik na over de woorden en zinnen die mijn hart raken. Het is een lofzang van iemand die ten diepste dankbaar is om alles wat ze heeft ontvangen en om het inzicht in de manier waarop God in onze wereld handelt. Ik verbind mijn gebed aan het hare.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen.' De 'hongerigen' zijn degenen die zich ervan bewust zijn dat ze niets van zichzelf hebben en dat alles een geschenk van God is. De rijken zijn degenen die denken dat ze alles hebben, terwijl ze in werkelijkheid niets hebben dat blijvend is. Het is een voortdurende les door de evangeliën heen.
  • Maria bracht dit gebed gedurende haar hele leven in praktijk, terwijl ze haar Zoon tot het einde toe steunde en bijstond. Het leek te eindigen in een ramp aan de voet van het kruis, maar dat was niet het einde. Er zou een nieuw leven komen. Laten we ons vandaag in gebed verenigen met Maria, terwijl we proberen te vertrouwen op Gods hulp in ons leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag, op het feest van de Tenhemelopneming van Maria, voeg ik mijn stem bij die van haar wanneer zij God dankt voor de vele grote en wonderlijke dingen die Hij aan haar deed. Ik bid langzaam het Magnificat samen met Maria en probeer haar vreugde te delen, wanneer ze terugblikt op haar leven als de nederige dienstmaagd van de Heer.
  • Ik kijk ook naar mijn leven, naar de schoonheid van Gods trouwe aanwezigheid. Ik denk in dankbaarheid dat ook ik in Maria’s bestemming deel: dat ik opgetild zal worden om voor altijd bij God en mijn dierbaren te leven, in lichaam en ziel. Ik dank God voor het geschenk van mijn lichaam dat, ondanks de vele beperkingen, het meeste van wat ik doe mogelijk maakt en dat voor altijd zal worden verheerlijkt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Visitatie is de oer-ontmoeting, waar twee mensen elkaar treffen. Maria droeg God in zich en zij brachten vreugde aan Elisabet en Johannes in haar schoot. Telkens als wij een ander ontmoeten, brengen we God aan elkaar; laten wij ook vreugde brengen.
  • Maria was verheugd omdat God naar haar heeft omgezien. Laten wij ons verheugen omdat God naar ons heeft omgezien. Denk aan alle ontvangen genadegaven, te beginnen met het eerste en grootste geschenk van de verlossing.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria moet het grote nieuws dat haar overkwam dringend aan iemand kunnen vertellen en vertrekt zonder dralen naar haar nicht Elisabet. Ik denk terug aan ogenblikken in mijn leven waarop ik goed nieuws ontving en ik niet kon wachten het aan anderen te vertellen.
  • ‘Grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan’. Denk terug aan de grote dingen die God voor mij in mijn leven deed. Dank Hem hiervoor. Schrijf je eigen Magnificat!
  • Leef met hetzelfde diepe vertrouwen dat Maria had waardoor zij positief kon ingaan op de uitnodiging van de engel om Gods moeder te worden.
  • ‘Ik heb vertrouwen. Kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp’ (Mc 9, 24).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria was een vrouw van geloof. Elisabeth prijst haar, niet omdat zij zwanger was van Christus, maar omdat zij de woorden van de engel geloofde. Laten wij tot haar bidden voor een sterk geloof, nodig in deze moeilijke tijden. God kan immers tot stand brengen wat wij mensen voor onmogelijk houden.
  • Maria geeft de lofprijzingen door aan God. Geen valse bescheidenheid hier – niets meer dan het erkennen van de waarheid. God is de verwekker van al het goede in mijn leven. Laat ik dit overwegen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zijn momenten in ons leven dat, net als aanstaande moeders, we weten dat we gezegend zijn. Soms is het slechts een geleidelijk besef in moeilijke omstandigheden.
  • Paus Franciscus opent zijn brief Evangelii Gaudium met: "De vreugde van het Evangelie vervult de harten en levens van allen die Jezus tegenkomen. Zij die dit aanbod van verlossing aanvaarden, zijn vrij van zonde, verdriet, innerlijke leegte en eenzaamheid.” … “Ik begrijp de kwaadheid van de mensen die veel lijden te verduren hebben. Nochtans hebben we langzaam maar zeker alles om de vreugde van het geloof te doen herleven als een rustig en stevig vertrouwen. En dit zelfs te midden van de grootste ellende.”
  • "Heer, ik heb mij laten misleiden. Op duizend manieren heb ik uw liefde geschuwd. Maar hier ben ik nog eens, om mijn verbond met U te vernieuwen. Ik heb U nodig. Verlos mij opnieuw, Heer. Neem me opnieuw in uw verlossende omhelzing.” (Paus Franciscus Evangelii Gaudium 5, 3).
  • Is er een specifieke gedachte uit dit geschrift die weerklinkt in jou?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er is geen valse bescheidenheid in Maria’s fantastisch gebed. Er is de ware bescheidenheid van het besef dat alles wat voltooid is in haar, voltrokken is door God: “De Machtige heeft grote dingen voor mij gedaan.”
  • Maria doet geen enkele moeite om deze grootsheid te minimaliseren. Zij aanvaardt het ten volle, met vreugde en met heel veel verwachting. Dit schitterend loflied drukt Maria’s hoop prachtig uit.
  • Ik vraag U, Heer, schenk mij Maria’s geest van vertrouwen en edelmoedigheid. Ik vraag om niet enkel naar uw stem te luisteren en uw wil te doen. Maar om het bovendien vreugdevol en zonder angst te doen. Ik wil uw oproep beantwoorden met een triomfantelijke ‘ja!’ En dit met de vastberaden zekerheid dat, als ik mij beweeg in het onbekende, mijn tocht zal worden verlicht door uw alles omvormende aanwezigheid. Zoals de Psalmist het voorspelde “zal uw hand mij leiden en zal uw rechterhand mij vasthouden” (Ps. 139).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er is geen spoor van valse nederigheid in het gebed van Maria. Er is sprake van de ware nederigheid die bestaat uit het besef dat alles wat in haar tot stand is gekomen, door God tot stand is gekomen. Zij aanvaardt de grootsheid van haar zending volledig, vol vreugde en verwachting.
  • Heer, help mij uw wil te doen vol vreugde en zonder vrees. Ik wil uw roepstem beantwoorden met een opgetogen “Ja!”, in de zekerheid dat mijn reis naar het onbekende wordt uitgestippeld door uw aanwezigheid, die alles anders maakt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria was een gelovige vrouw. Elisabeth prijst haar, niet omdat ze Christus in haar schoot heeft ontvangen, maar omdat ze de woorden van de engel geloofd heeft. Laat ons tot haar bidden voor een sterk geloof dat we zeker in deze moeilijke tijden nodig hebben. God kan dingen doen die wij onmogelijk achten.
  • Maria brengt de lofprijzingen van Elisabeth over op God. Dit is geen valse nederigheid- welintegendeel, het is een bevestiging van de waarheid. God is de auteur van alle goeds in mijn leven. Laat me dit eens overwegen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria en Elisabeth zijn zielsverwanten. Ze hebben een verbondenheid die woorden overstijgt. Dergelijke vriendschap is een echt Gods-geschenk. Ik denk aan mijn beste ervaringen met vriendschap en laat deze tot mij spreken over wat God voor mij betekent en wie Hij mij oproept te zijn.
  • Het feest van de verrijzenis betekent dat Maria ten volle Gods uitnodiging beantwoordt. Het nodigt me uit na te gaan wat mij tegenhoudt om ook hierop in te gaan en om Gods hulp te vragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria brengt Gods actieve aanwezigheid in deze wereld aan het licht. God drijft uiteen wie zich verheven wanen, haalt de machthebbers van hun voetstuk en stuurt de rijken met lege handen naar huis. Hij doet dat niet om hen te straffen, maar om hen radicaal te bewegen tot een andere instelling en houding tegenover de armen. Enkel de nederigen en de onderdrukten krijgen de belofte van eeuwige vreugde bij God. De arroganten en rijken zullen aan de armen moeten vragen om toegang tot de hemel te krijgen!
  • Vader, geef mij een intieme kennis van de vele gaven die ik ontvangen heb. Dat ik, vervuld van dankbaarheid, deze geschenken mag gebruiken in dienst van de armen die U zo graag ziet.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten