User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 10:17-27

Het Woord van God

Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: 'Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder.' Hij gaf Hem ten antwoord: 'Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.' Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: 'Eén ding ontbreekt u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.' Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat. 

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: 'Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het koninkrijk Gods binnen te gaan!' De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: 'Kinderen, wat is het moeilijk het koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen.' Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: 'Wie kan dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei: 'Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.'

Marcus 10:17-27
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe nabij is Jezus aanwezig bij de man in het evangelie van vandaag. Het is een buitengewone ontmoeting die de evangelist Marcus tot leven brengt. Ik denk na over deze gebeurtenis en vraag me af wat het was dat Jezus zo liefhad in deze jongeman. Jezus voelt het verlangen in de man om van zijn leven iets moois te maken, om meer te geven dan de wet van hem eiste.
  • Ik gun mezelf de tijd om na te denken over wat Jezus mooi vindt aan mij - en om daar bij stil te staan! Jezus kan me dat ene laten zien wat me weghoudt van de vrijheid. Ik kan weglopen of ik kan hulp vragen om ermee te leren omgaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De man wist de juiste soort vragen te stellen, maar besefte de gevolgen niet. Hij zag zijn eigen kwetsbaarheid niet. Als jij je eigen door-de-mand-vallen zou organiseren, hoe zou je dat dan doen? Heer, geef ons het geschenk om eerlijk en vrij te leven in de waarheid van wie U bent en wie wij zijn, zodat we goede keuzes maken in ons leven met en voor U.
  • Veel dingen in het leven kunnen ons verstrikken. Dat kunnen bezittingen zijn, meningen, imago, eigendunk. Deze dingen kunnen het menselijk hart veroveren en de echte schat gaat verloren. U wil voor ons de volheid van leven met U, en om schatten in de hemel te hebben (Matteüs 6:19-21). Wij bidden dat we op de Heer vertrouwen voor wat we nodig hebben, en de vrijheid om los te laten wat niet noodzakelijk is, dat uit onszelf te weten is niet mogelijk. Het kan alleen met Gods hulp.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Terwijl ik dit verhaal lees probeer ik me voor te stellen dat ik het ben die dit gesprek met Jezus voert. Waarschijnlijk zal Hij mij niet vragen om al mijn geld aan de armen te geven en Hem te volgen, maar Hij zal mij wel zeggen waar ik tekort schiet. Ik zou willen dat ik niet doof blijf voor zijn oproep, maar dat ik bereid ben op te geven wat mij ervan weerhoudt Hem na te volgen.
  • ‘Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.' Wij leven in een tijd die doordrenkt lijkt van corruptie, op alle niveaus en op zoveel terreinen van het openbare leven: trouw en oprechtheid worden verkocht en gekocht voor geld. Jezus' krachtige woorden herinneren ons eraan hoe gemakkelijk geld een hinderpaal kan zijn om het Koninkrijk van God binnen te gaan! Ik vraag om Gods hulp, want voor Hem is niets onmogelijk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ben je ooit verdrietig geweest omdat je iets goeds niet gedaan hebt terwijl je dat wel had kunnen doen? Het bezoek aan een zieke of eenzame persoon dat werd uitgesteld, de hulp die niet gegeven werd aan iemand in grote financiële nood, de gebedstijd die niet werd benut, het nalaten te luisteren naar je kinderen of de mensen in je nabije omgeving - de vele manieren waarop we zonder al te veel moeite een 'ja' hadden kunnen zeggen tegen de liefde. Dit is ongeveer het gevoel van de rijke man toen hij wegliep met zijn rijkdom en zijn verdriet. Laat dat vandaag deel uitmaken van je gebed.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Met hoeveel aandacht richt Jezus zich tot de jongeling! Jezus voelt het verlangen aan van de jonge man om van zijn leven iets moois te maken, om meer te geven dan wat strikt vereist is. Liefhebben kan betekenen: geven zonder beperking, zoals Jezus zelf liefhad, tot uiteindelijk zelfs zijn eigen leven geven uit liefde.
  • Waar heb ik tijdens mijn leven bewust de eisen ervaren die de liefde aan mij stelde, en waar ik ook in staat ben geweest liefdevol aan die eisen te beantwoorden? Praat hierover met Jezus.
  • Probeer ik mijn leven te leiden door enkel te doen wat van mij strikt vereist wordt? Probeer ik mijn leven te leiden vanuit liefde? Spreek hierover met Jezus. Waar is mijn schat, mijn rijkdom? Vraagt Jezus mij om Hem te volgen op een manier die mij angst inboezemt? Spreek hierover met Hem.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus nodigt ons niet uit tot middelmatigheid. Hij vraagt alles, maar Hij vraagt dat vanuit grote liefde. De jonge man leidt duidelijk een respectabel leven maar het is niet genoeg. Stel je eens voor dat jij in zijn schoenen staat. Hoe zou jij reageren op wat Jezus vraagt? Wat vertelt deze reactie jou over je geestelijk leven?
  • In de afsluitende woorden van dit gedeelte maakt Jezus duidelijk dat eigen inspanningen ons nooit het eeuwig leven kunnen brengen. Maar wat wij niet kunnen, heeft Christus voor ons gedaan. En Hij doet het nog steeds in ons. Wij bidden om genade om te weerstaan wat tussen Hem en ons instaat. Wij geven ons over aan Hem. Zo zal het eeuwig leven reeds hier op aarde in ons werkzaam zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een bijzondere ontmoeting: de meestal nuchtere Marcus brengt het gedetailleerd tot leven. Waarom neemt Jezus zoveel tijd voor deze man die Hem ‘goed’ noemt? Jezus keek hem liefdevol aan. Iets in Jezus’ blik moet onvergetelijk geweest zijn. Marcus bespaart ons de schok en het verdriet van de man niet als deze Jezus’ uitnodiging afwijst. Jezus aanvaardt de weigering rustig. Hij wil onze vrijheid geen geweld aan doen.
  • Ik overdenk deze scène en vraag me af wat Jezus in deze man heeft liefgehad. Wat zou Hij in mij liefheben? Ik neem de tijd om bij deze vraag stil te staan.
  • Mocht Jezus me tonen wat me van de ware vrijdheid weghoudt. Ik kan ervan weglopen of zijn genade vragen om ermee aan de slag te gaan.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten