User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 5:17-26

Het Woord van God

Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten er ook farizeeën en wetgeleerden bij die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten.

Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde met zich meedroegen. Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnenbrengen, gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door de opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag zei Hij: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven.'

Maar de schriftgeleerden en farizeeën vroegen zich af: 'Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?' Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker: te zeggen: uw zonden zijn u vergeven; of te zeggen: sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven – en nu sprak Hij tot de lamme: – Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.' Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God. Vol ontzag zeiden zij: 'Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.'

Lucas 5:17-26
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat een interessante, kleurrijke, humoristische en toch levens-veranderende scène! De vrienden van de man laten zich niet gemakkelijk afschrikken. Ze gebruiken hun krachten en creativiteit om ervoor te zorgen dat hun verlamde vriend Jezus ontmoet. Er vindt een ontmoeting plaats die niet alleen zijn lichaam geneest, maar hem ook bevrijdt van de verlamming van de zonde.
  • Heer, iedereen heeft dringend vergeving nodig. Help mij om alles te doen wat ik kan zodat mensen U kunnen ontmoeten en uw genezende vergeving in hun leven leren kennen. Leer mij dit op een tactvolle manier te doen!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms ziet Jezus het geloof van de persoon die genezen moet worden. Deze keer horen we dat het geloof van de vrienden van de verlamde man, die Jezus aanroepen, ertoe leidt dat de man wordt genezen. Dit is een gelegenheid voor ons om na te denken over de krachtige impact die ons geloof op anderen kan hebben.
  • Het belang van vergeving wordt hier benadrukt. Jezus vergeeft en ook wij, als zijn volgelingen, moeten accepteren, vergeven en vergeten zoals Hij doet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Om te begrijpen wat er in dit evangelieverhaal gebeurt, moeten we ons realiseren hoe nauw in die dagen de relatie werd ervaren tussen zonde en ziekte. Ziekte, vooral iets chronisch als verlamming of blindheid, werd vaak verondersteld het gevolg te zijn van een zonde, of een straf voor de zonde. Dus als Jezus de ziekte volledig kan wegnemen, moet dat betekenen dat de zonde die de ziekte veroorzaakte ook verdwenen is. Jezus kan de zonde vergeven.
  • Wij hebben ook de genezing van Christus nodig, die de dingen wegneemt die ons verlammen Hem na te volgen. Wij worden uitgenodigd om opnieuw in het leven te gaan staan dat Hij ons geeft en onze weg te vinden naar ons ware thuis, dat is bij Hem te zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Terwijl Jezus onderrichtte, zaten de religieuze leiders in grote aantallen in de buurt. Een verlamde man werd naar Jezus gebracht. Was het zijn idee of dat van de helpers? Jezus reageerde allereerst op hun geloof met een innerlijke genezing. Dit leidde tot vragen bij de religieuze leiders over het vergeven van zonden nog voordat Jezus fysieke genezing bracht. De mensen waren verbaasd over de vreemde dingen die waren gebeurd.
  • Dit is een verhaal van verrassingen met een innerlijke en fysieke genezing. Hoe heeft de Heer mij verrast? Ik heb in het leven de helpende hand van andere mensen nodig. Ik bid dat ik me door anderen tot Jezus laat brengen als ik in nood ben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bij dit wonder verricht Jezus zowel een spirituele, als een fysieke genezing. Ben ik spiritueel verlamd? Is er iets dat ik wil doen, maar waarvoor ik de sprong niet durf te wagen? Vraag hier om verheldering.
  • De verlamde man zou niet tot bij Jezus geraakt kunnen zijn, zonder de hulp van zijn vrienden. Wij hebben ook hulp nodig. Komt er iemand bij me op, die een helpende hand van mij kan gebruiken?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is het nieuwe Koninkrijk dat voor ons gekomen is, verpersoonlijkt in Hemzelf. Hij heeft niet alleen kracht om een lamme te genezen, Hij beweert ook de zonden van alle mensen te kunnen vergeven – en dat veronderstelt niets minder dan Gods eigen kracht.
  • “Het is ongelooflijk wat we vandaag gezien hebben”, zeggen de omstaanders. Niets had hen kunnen voorbereiden op wat ze net hebben meegemaakt.
  • Maar dat is precies waar de Advent over gaat – we gedenken de eerste komst van onze Heer-Redder, en we maken ons klaar om Hem ook in onze eigen harten, en in de wereld van vandaag, te verwelkomen.
  • De lamme zal springen als een hert, en de tong van de stomme zal jubelen van vreugde, zo sprak Jesaja. De natuur zal zelf ook vernieuwd worden, en water zal door de woestijn stromen. De harten van de mensen zullen vervuld zijn van vreugde… de hele wereld zal als nieuw worden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat een interessante, kleurrijke, humoristische en toch leven-veranderende scène! De vrienden van de man geven niet gauw op. Ze werken als een team en ze gebruiken hun creativiteit om ervoor te zorgen dat hun verlamde vriend zeker Jezus zou ontmoeten. De ontmoeting heeft plaats. Jezus geneest hem niet enkel lichamelijk, maar Hij geneest hem eveneens van de verlammende zonde.
  • Heer, vergeving is noodzakelijk voor ons allemaal. Help me om al het mogelijke te doen om mensen naar U toe te brengen. Zo ervaren ze uw helende vergiffenis in hun leven. Maar steun mij om dit op een fijnzinnige manier te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In dit mirakel verricht Jezus zowel een geestelijke als een fysieke genezing. Ben ik geestelijk verlamd? Wat verlamt mij om Jezus te volgen?
  • Zonder de hulp van zijn vier vastberaden vrienden, zou de verlamde nooit tot bij Jezus geraakt zijn om genezen te worden. Hoe kan ik een vriend helpen om genezing te vinden in Christus?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kijkt bij zijn genezingswerk naar de hele mens. Hij begreep dat de verlamming van de man niet alleen fysiek was, maar dat hij niet de kracht had om een positieve daad van geloof te stellen.
  • Er zijn tijden dat we geholpen dienen te worden om genezing te vragen, of om anderen te helpen dit te doen. Het was het geloof van zijn vrienden en niet het geloof van de verlamde man waarop Jezus reageerde: "En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde, ‘Mijn vriend, uw zonden zijn vergeven.’” Wanneer wij vergeven en wanneer wij worden vergeven, wordt een verlammende last van onze schouders opgetild. Dan kunnen we, zoals de man in dit verhaal, opstaan en lopen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten