User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 2,13-22

Het Woord van God

Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: "Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!" Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: "Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus hun antwoordde: "Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op: "Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.

Johannes 2,13-22
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als Jezus vanwege het Pesachfeest naar Jeruzalem gaat, dan respecteert Hij de tijd waarin Hij leeft en de plaats waar Hij woont. Wij mogen de tijd waarin wij leven, de plaatsen waar wij wonen en de mensen om ons heen erkentelijk zijn voor de rol die ze spelen in ons contact met God.
  • Jezus waarschuwt ons voor zorgeloosheid of verwaandheid. Hoe kan ik Hem serieus nemen, mijn leven vernieuwen met de hulp van de Heilige Geest, en mij inzetten voor wat werkelijk van belang is?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze sterke actie van Jezus kan ons verrassen. De verkoop van dieren en het werk van de geldwisselaars worden in verband gebracht met de offers aan Jaweh. Jezus zag dat ze te ver waren gegaan en dat het zaken doen het doel van de tempel, namelijk gebed en eredienst, overheerste.
  • In zijn gesprekken sprak Jezus over zichzelf als de tempel van God. Paulus herinnert ons eraan dat ook wij de tempel zijn van God. Dat kan men gemakkelijk vergeten als het commerciële aspect van ons leven de voorkeur krijgt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Handel drijven was noodzakelijk om de verering van God in zijn tempel te ondersteunen. Dieren moesten worden verkocht voor de offergave. Romeins geld werd gewisseld in Joodse munt om de tempelbelasting te betalen. Maar waar zou deze handel moeten plaatsvinden? Niet in het centrum van de tempel! Jezus is verbolgen omdat "het huis van mijn Vader" werd omgebouwd tot een marktplaats. Heeft Jezus zijn woede op de gepaste wijze geuit? Wat zou vandaag onze gebedsplaatsen ontheiligen?
  • Johannes’ evangelie speelt regelmatig met de dubbele betekenis van woorden. Hier, in de dialoog tussen Jezus en de Joden, is er een communicatiestoornis. De Joden zien de tempel alleen als het gebouw waarin ze staan. Jezus echter past het begrip toe op zijn eigen lichaam en profeteert zijn opstanding. Dat had het teken moeten zijn waar zij naar vroegen.
  • Ben je ooit soortgelijke onbegrip over religieuze zaken in gesprekken tegengekomen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In mijn verbeelding sta ik op het Tempelplein wanneer daar de jonge rabbi uit Galilea binnenloopt. Ik ben mij bewust van het plein, de geluiden, de geuren, het gerinkel van de munten op de tafels, de reuk en het lawaai van de dieren. Ik kijk naar Jezus en zie dat het bloed Hem naar zijn hoofd stijgt. Hij kwam hier vol eerbied naartoe om te bidden, maar het is alles geld en handel wat Hij vindt. Plotseling ervaar ik een golf van woede terwijl Hij de venters uiteenslaat en hun geld wegsmijt. Dit laat een nieuwe kant van Jezus zien. Het schokt me. Ik blijf erbij stilstaan.
  • The temple was one of the most sacred religious sites and mysteries for Jesus' people. For him to compare his body and himself to the temple and to declare that he was greater than the temple would insult his people and bring him to death. In prayer we watch for what is behind what Jesus says in the events and to the people of his time. Later they would all remember and realise that he foretold his resurrection. He knew he was 'in for the long haul' - he would live forever, raised from death among us all.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zou in de tempel van mijn hart ook wel eens rommel en afval kunnen liggen. Hoe kan ik dat opruimen om een Gewijde Ruimte voor God te maken vandaag?
  • Vaak zien we pas de betekenis van een gebeurtenis als we erop terugkijken. Kan jij je in de afgelopen tijd zo een ervaring herinneren? Onze Lieve Vrouwe Maria ‘bewaarde in haar hart’ de dingen rond Jezus die ze nog niet begreep. Laat mij zijn zoals zij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is boos als Hij ziet met hoe bitter weinig eerbied het volk het huis van zijn Vader bejegent, nochtans de plaats van gebed en van zijn Aanwezigheid. De mensen zien niet wie Jezus eigenlijk is, ze zijn blind, en doof voor zijn boodschap. Hoe dikwijls begrijpen ook wij elkaar verkeerd en keren elkaar hoofdschuddend de rug toe, vol onbegrip om wat wij dwaasheid vinden?
  • Hoe geduldig zijt Gij met ons, Heer, als wij strompelend en weifelend op onze levensweg ons niet eens bewust zijn van uw stilzwijgende Aanwezigheid. Gij die nochtans wacht op ons tot wij ontwaken en opengaan voor uw onuitputtelijke liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik bid: ‘ Jezus , Jij werd echt kwaad in de tempel! Zijn er dingen in mijn leven waarvoor Jij kwaad bent? Mijn hart is jouw tempel; heb ik het zodanig gevuld met allerlei bijkomstigheden dat er geen plaats meer is voor Jou?’
  • Wanneer ik zaken zie die verkeerd gaan, doe ik er dan iets aan? Ik vraag Jezus om zijn moed om op te komen voor de waarheid en niet toe te geven aan degenen die mij bedreigen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten