User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 17:20-24

Het Woord van God

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, niet voor hen alleen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals gij, Vader, in Mij en Ik in u: dat zij ook in ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn: Ik in hen en gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, dat gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals gij Mij hebt liefgehad.'

Johannes 17:20-24
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ gebed voor de eenheid, "opdat zij één zijn", kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Deze 'eenheid' is iets veel groter en dieper dan uniformiteit, dan mensen die hetzelfde geloof belijden en dezelfde religieuze praktijken naleven. Dit is een eenheid waarin liefde wordt gegeven en ontvangen, een liefde die de verschillen omarmt. Jezus en de Vader zijn weliswaar één, maar blijven van elkaar onderscheiden. De discipelen zijn weliswaar één met Jezus, maar behouden hun eigen identiteit en individualiteit.
  • Heer, help me te begrijpen dat liefde wel verschil inhoudt, maar geen verdeeldheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Geloof ik echt dat ik geroepen ben om één te zijn met Jezus, zoals Hij één is met de Vader? Kan ik geloven in deze adembenemende zekerheid? Dat ik geroepen ben om te delen in niet minder dan de liefde die de Vader koestert voor de Zoon? Hoe voel ik me daarbij?
  • Hoe kan ik, in mijn leven, de onmetelijke omvang van deze liefde bekend maken bij anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Opdat zij één zijn zoals wij één zijn: Ik in hen en gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, dat gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals gij Mij hebt liefgehad.’ (Joh. 17:22b-23). Ik maak dit gebed tot het mijne en denk na over de diepzinnige uitdaging van deze woorden: de wereld zal alleen geloven als wij één zijn.
  • Jezus bidt ‘dat de liefde waarmee u Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’ (Joh. 26b). Wie had gedacht dat wij zo intiem verbonden zijn met de Drie-eenheid? Ik denk in verwondering na over het feit dat in mij, hoewel ik me vaak zo slecht en liefdeloos voel, diezelfde liefde aanwezig is als in de Drie-eenheid. Enige tijd geleden hoorden we Jezus hetzelfde verwoorden aan de hand van de metafoor van de wijnstok en haar ranken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Misschien heb ik de voorbije dagen wat moeite gehad om te geloven dat Jezus werkelijk aan mij dacht tijdens dit gebed tot zijn Vader - misschien bad Hij alleen voor de leerlingen die op dat moment bij Hem waren? Als Jezus vandaag zijn gebed beëindigt, maakt Hij heel duidelijk dat Hij voor mij bidt, omdat ik een van degenen ben die in Jezus geloven door de woorden van de eerste leerlingen. Ik luister naar wat Jezus de Vader vraagt mij te geven. Hij vraagt dat ik met Hem en met de Vader verenigd mag zijn. Hij vraagt dat ik verenigd mag zijn met andere christenen. Hij vraagt dat ik met Hem in de hemel mag zijn, om zijn heerlijkheid te aanschouwen.
  • Welke gedachten en gevoelens komen in mij op als ik naar Jezus' gebed voor mij luister? Ik deel ze nu met Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ben ik geroepen te geloven door iemands woorden of daden? Ik word aangetrokken door de enorme onmetelijkheid van Gods project in Christus, de Kosmische. Krijg ik een oproep om van mijn geloof te getuigen? Door mijn woorden en daden kunnen anderen gaan geloven in Christus! Wat is mijn rol daarin?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer ik deze woorden lees, kan ik dan iets voelen van de diepte van Jezus’ liefde voor zijn Vader? Kan ik iets voelen van de diepte van zijn liefde voor ons, van zijn verlangen dat wij één zijn, van zijn verlangen dat wij Hem kennen, van zijn verlangen dat wij zijn liefde laten zien in de manier waarop wij leven en in de manier waarop wij omgaan met elkaar?
  • ‘O barmhartige Verlosser, vriend en broeder, moge ik u beter kennen, meer liefhebben, meer van nabij volgen’ (Sint Richard van Chichester).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus leert ons God kennen door de volmaakte liefde die Hij toont voor zijn zwakke leerlingen. De leerlingen worden herkend als gezonden door Jezus door de liefde die zij voor elkaar hebben.
  • Er zijn meer dan 300 verwijzingen naar de liefde in het Nieuwe Testament. Liefde is Gods grootste geschenk aan ons. Door onze wederzijdse liefde onthullen we Gods liefde voor de wereld. In de tijd van de vroege kerk zeiden de heidenen tegen elkaar: 'Zie hoe deze christenen elkaar liefhebben!' Ze waren onder de indruk van dit mysterie en minstens enkelen geloofden in Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ gebed “dat zij allen één mogen zijn” kan worden misverstaan. Deze “eenheid” is veel rijker en dieper dan uniformiteit. Ze gaat veel verder dan één geloof belijden en dezelfde religieuze praktijken beoefenen. Het gaat om de eenheid van geven en ontvangen. Het is de liefde die verschillen verwelkomt en omarmt. Jezus en de Vader zijn één, maar blijven van elkaar onderscheiden. De leerlingen, één met Jezus, behouden hun identiteit en eigenheid.
  • Heer, help me te begrijpen dat de liefde ruimte laat voor verschil. Maar dat zij geen verdeeldheid verdraagt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, ik koester alle kansen tot verbondenheid met hen die niet in U geloven. Als ik met hen werk of spreek, als ik hen liefhebt, dien of met hen bid, is uw genade in mij aan het werk. Het zijn niet echt oecumenische initiatieven. Maar ze worden zeker door U gezegend.
  • Jezus’ tweede gebed tijdens het laatste avondmaal is voor toekomstige gelovigen, zoals wij. Hij bidt dat we één zouden zijn met God de vader en met Hem. Hij wil met ons delen wat ten diepste in Hem leeft – zijn heerlijkheid van het begin der tijden. Liefde wil het beste delen met de beminden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verlangt voor ons wat hij ook voor zichzelf zocht: eenheid met God. Ik overweeg hoeveel moeite het mij kost om op deze uitnodiging in te gaan en vraag God om me daartoe de nodige vrijheid te willen geven.
  • Jezus verlangt dat zijn leerlingen op een dusdanige manier in het leven staan dat Gods werk in hen zichtbaar wordt. Ik beschouw mijn levenswijze en benoem die domeinen waarin ik Gods hulp nodig heb.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten