User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 17:1-11a

Het Woord van God

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon u verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en Hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus.

Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij u had eer de wereld bestond.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoor­den ze toe, Mij hebt gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij Mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meege­deeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij Mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die gij Mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren.
Al het mijne is van u en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar u toe kom.' 

Johannes 17:1-11a
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God kennen is niet alleen kennen met het verstand. Het betekent vertrouwdheid met God, het soort verbondenheid dat echtparen met elkaar hebben. Doordrongen mogen worden van deze nabijheid is iets ervaren van hoe het eeuwige leven zal zijn.
  • God, bescherm mij en degenen die ik liefheb. Hou me in de palm van uw hand, en leid me steeds meer binnen in uw vriendschap.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In de komende dagen zullen wij Jezus' gebed tot zijn Vader gebruiken om zelf te bidden. Zo zal nog duidelijker worden dan gebruikelijk dat wij ons gebed steeds verbinden met dat van Jezus, die het vervolgens tot de Vader brengt. Hoe wonderlijk en mysterievol: wij worden voortdurend opgenomen in de bestaande relatie tussen de Vader en de Zoon, in de schoot van de Heilige Drie-eenheid. ‘U behoorden ze toe, Mij hebt gij ze gegeven.’ (Joh. 17:6). Wij zijn door de Vader aan de Zoon toevertrouwd: wij bevinden ons in goede handen!
  • 'Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die u Mij hebt toevertrouwd.’ (Joh. 17:11b). Jezus bidt hier voor mij, voor ons, Hij vraagt de Vader ons te beschermen. Elders in het evangelie zegt Jezus dat er zelfs geen blad kan vallen zonder dat de Vader het weet, en dat al de haren op ons hoofd geteld zijn. Ik dank de Heilige Drie-eenheid voor de liefdevolle en toegewijde zorg voor mij en mijn dierbaren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt vanuit de diepten van zijn hart. Hij vertelt ons over de liefde van de Vader voor Hem en zijn liefde voor zijn Vader, die het hart en de kern van zijn wezen is. De liefde van de Vader blijft tot het einde toe bij Hem, zelfs aan het Kruis, tot aan het punt dat Hij zijn leven geeft.
  • 'En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus.' Ons hele leven worstelen we om Hem te leren kennen, door woorden en gelijkenissen, en door de wereld die Hij ons heeft toevertrouwd. Op geen enkel moment kunnen we zeggen dat we God begrijpen. Augustinus schreef: "Inzicht is de beloning van het geloof. Probeer daarom niet te begrijpen om te geloven, maar geloof dat je kunt begrijpen." Mijn menselijke missie is om God te zoeken met alle middelen en om een God-zoeker te blijven tot de dag waarop Hij zich aan mij openbaart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik treed een bevoorrecht moment binnen, want Jezus spreekt rechtstreeks tot zijn Vader. Ik sta op heilige grond terwijl ik luister naar het gebed van Jezus. Ik lees zijn woorden langzaam en met eerbied, probeer ze niet te begrijpen, maar laat ze binnenkomen in mijn hart.
  • Ik merk dat Jezus bidt voor hen die Hem toebehoren. Hij bidt voor mij! Hij vraagt de Vader om mij te beschermen. Ik vertrouw erop dat het gebed van Jezus voor mij verhoord zal worden. Ik kan terugvallen op dit gebed elk moment van mijn leven. De bescherming waarvoor Jezus heeft gebeden omgeeft mij. Ik ga rustig zitten en word me daarvan bewust.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nogmaals, wat dreef Jezus voort? Zijn relatie met zijn Abba, Vader. Heb ik me ooit gerealiseerd dat Jezus in mij wordt ‘verheerlijkt’?
  • Heb ik me ooit gerealiseerd dat ik door de Vader aan Jezus gegeven ben? Wat betekent het voor mij om te zeggen dat Jezus door de Vader was gezonden?
  • Op welke manier is ‘eeuwig leven’, geloven in Jezus, degene die door de Vader is gezonden? Heb ik enige duidelijkheid over het ‘werk’ dat God me gaf om te doen? Wat is het doel van mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zolang we nog een laatste restje lucht overhebben in ons lichaam, kunnen we hier op aarde bijdragen aan Gods glorie. Voor dit soort engagement is het nooit te vroeg of te laat. Welke opdracht vraagt God mij vandaag te vervullen?
  • Hoe stoutmoedig het ook klinkt, de woorden van deze lezing suggereren dat de Heer van het universum in mij zal worden verheerlijkt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is het eeuwig leven: U erkennen als de enige ware God en Jezus Christus als uw gezondene. Ook de islam erkent Allah als de enige ware en Jezus als door Hem gezonden. Ons hele leven zijn we naar Hem op zoek, in zijn woorden en parabels, in de wereld die Hij ons heeft toevertrouwd. Nooit kunnen we zeggen dat we God begrijpen. De heilige Augustinus schreef: Hij is niet wat je je verbeeldt, niet wat je denkt, niet wat je begrijpt. Als je Hem denkt te hebben gevonden, heb je slecht gezocht. Mijn menselijke opdracht is Hem zoeken , met heel mijn hart, heel mijn verstand en met al mijn krachten. Ik moet een God-zoeker blijven tot de dag dat Hijzelf zich aan mij zal openbaren, van aangezicht tot aangezicht.
  • Heer, ik ontspan mijn lichaam, breng mijn geest tot rust en volg met aandacht mijn ademhaling. Daar wil ik U zoeken, in die stilte.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God kennen doe je niet enkel met je verstand . Het betekent intimiteit met God zoals een koppel mekaars intimiteit ervaart. Omhuld zijn in zijn intimiteit is iets ervaren van wat het eeuwig leven zal zijn.
  • God, bescherm mij en diegenen waarvan ik houd.Houd me in de palm van uw hand, en laat me meer en meer in uw vriendschap leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zag dat Hem alle macht over de volkeren was gegeven. We zien op welke wijze Hij kiest om met die macht om te gaan. Ik denk na over de manier waarop ik die macht zou uitoefenen en vraag aan Jezus me te helpen.
  • Eeuwig leven krijg ik niet enkel in de hemel. Ik deel er nu al in. Jezus wil zijn leven met me delen. Hij wil me de Vader doen kennen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten