User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 14:27-31a

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik haar u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals hij mij bevolen heeft.'

Johannes 14:27-31a
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus' afscheidsrede tot zijn leerlingen bevat het geschenk van vrede. ‘Vrede! (‘Shalom) is de normale Joodse welkomst- en afscheidsgroet en Jezus gebruikt deze wanneer Hij na de opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. De oorspronkelijke betekenis van het woord is welbevinden (een harmonieus lichaam). Later is het een verwijzing geworden naar volmaakt geluk en de bevrijding die de Messias naar verwachting zou brengen. Deze heelheid is het doel van Jezus' zending.
  • Maar het is niet de vrede zoals de ‘wereld’ die verstaat. Vrede is voor Jezus niet simpelweg de afwezigheid van geweld. Het is iets veel positievers, veel diepers. Paradoxaal genoeg kan vrede zich voordoen in tijden van grote beroering. Het zit van binnen, niet van buiten. Het komt voort uit een innerlijk besef van geborgenheid, uit de overtuiging dat God met ons en in ons is en dat wij hier precies op de juiste plaats zijn. Het is iets dat zelfs de dreiging van de dood niet kan wegnemen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.' Wij voelen de genegenheid en grote betrokkenheid van Jezus bij zijn vrienden als het tijdstip van zijn gevangenneming, zijn lijden en kruisiging nadert. Hij is angstig en gespannen, maar moedigt zijn vrienden aan om sterk te zijn in moeilijke tijden. Ik hoor zijn troostende en liefdevolle woorden die Hij tot mij richt, als ik mijn zorgen en angsten met Hem deel.
  • Jezus belooft vrede, een vrede die de wereld niet kan geven. We verlangen allemaal naar innerlijke vrede, naar vrede in onze gezinnen en in onze gemeenschappen. We zijn geschokt door oorlogen waar geen einde aan lijkt te komen, waar niemand bereid lijkt te zijn vrede te zoeken. Ik vraag Jezus mij vrede te schenken, ik vraag de genade om te zijn zoals Hij, om vrede te brengen waar ik ook ben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Opnieuw stel ik me voor dat Jezus hier bij mij zit op dit moment. Ik zie hoe Hij liefdevol naar me kijkt en hoor hoe Hij me zegt: ‘Ik geef je mijn vrede’. Hoe voel ik me? Ik zit een tijdje bij Jezus en laat deze woorden neerdalen in mijn hart.
  • Waar in mijn leven heb ik op dit moment de vrede van Jezus nodig? Misschien is het in een relatie, of in mijn werk, of gewoon in mijn eigen hart, innerlijke vrede met mezelf. Kan ik nu eerlijk met Jezus spreken over mijn behoefte aan vrede en Hem vragen of zijn vrede mij kan raken daar waar ik die het meest nodig heb?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Nogmaals, dit zijn buitengewone en ontroerende woorden. Jezus spreekt over vrede en troost zijn vrienden, uren voordat hij gearresteerd wordt en zijn gewelddadige en wrede passie begint. Jezus, een politieke misdadiger, zal het slachtoffer worden van de Pax Romana. Dit is de 'vrede' van het Romeinse Rijk, de handhaving van de openbare orde. De vrede die Jezus brengt is niet zoals deze ... Jezus' hart zal ook 'verontrust' zijn, tijdens zijn ogenblikken van angst in de tuin. Maar nu is Hij degene die aandringt op vertrouwen en hoop. Er is zelfs een beetje humor: 'Als je van me zou houden, zou je verheugd zijn ....'. Opnieuw horen we deze woorden in de paastijd, wetende dat het vertrouwen van Jezus in de Vader vervuld is.
  • 'Je hoorde me zeggen: Ik ga weg en Ik zal terugkeren'. We worden herinnerd aan het mooie beeld van Jezus, de dienstknecht, die voor ons uitgaat om onze kamers voor te bereiden en terugkeert om ons te brengen wanneer ze klaar zijn.
  • ‘De prins van de wereld' is op weg; de duisternis die het licht wil doven. Maar het Licht is sterker: 'Het heeft geen macht over mij'.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt uit het diepst van zijn hart zijn dierbaarste vrienden toe. Hij ziet zijn naderend lijden onder ogen en wil dat zijn vrienden weten dat Hij met hen is en dat ook zijn Vader met hen is.
  • Wat zegt deze passage mij over wie Jezus is, wie zijn Vader is, en hoe hun verhouding is?
  • Heb ik ooit de ervaring gehad dat ik me bewust was dat Jezus mij, tijdens een moeilijke periode in mijn leven, bijstond? Hoe was dat?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt uit het diepst van zijn hart zijn dierbaarste vrienden toe. Hij ziet zijn naderend lijden onder ogen en wil dat zijn vrienden weten dat Hij met hen is en dat ook zijn Vader met hen is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er is een zekere rust en vreugde die voortkomt uit het kennen en rechtstreeks liefhebben van God dat niets anders kan geven. Zodra we God kennen als bron van zijn, houden we van de hele schepping als uitingen van deze liefde en goedheid.
  • Als je van iemand houdt, wil je het hoogste goed van alles voor hen, dat is de vrede die alle verstand te boven gaat, een vrede die de wereld niet uit zichzelf kan geven, een vrede die alleen voortkomt uit het kennen en liefhebben van God en van Gods aanwezigheid in de schepping.
  • Ik dank U Heer voor uw zijn en het wonder van uw aanwezigheid in ons, ook in mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, ik heb nood aan uw geschenk van vrede! Zo dikwijls ben ik onzeker, angstig, bezorgd en boos. Vertel mij hoe U handelde toen U de regie dreigde te verliezen over de dingen in uw leven. Vooral over de dingen op het einde van uw leven. Wat gaf U kracht om door te gaan? Lag die kracht in de ervaring van intense verbondenheid met uw Vader? En in het feit dat Hij U vroeg de onbegrensde reikwijdte van de goddelijke liefde voor de wereld te openbaren?
  • Heer, help mij steeds te groeien in gebed . Schenk mij een vernieuwd vertrouwen in U. Vooral wanneer ik tegenover dingen sta die volgens uw plan moeten gebeuren. Moge ik altijd handelen uit liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Vrede die Jezus belooft is geen vlucht voor problemen – de vrede die de wereld geeft – maar eerder de moed om ze rustig het hoofd te bieden. Wanneer Jezus deze woorden van vrede uitsprak, wandelde Hij naar Getsemane op weg naar zijn lijden.
  • Heer, dat is de vrede die ik zoek: in staat zijn om pijn en verdriet het hoofd te bieden zonder overweldigd te worden door de angst dat alles verloren is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vrede die Jezus geeft is er ook voor mij. Ik hoef niets te doen om die te ontvangen. Maar misschien is dat juist het probleem – ik wil iets doen om dat wat Jezus belangeloos schenkt te verdienen. Heer, help mij om in deze gebedstijd niets te doen maar ontvankelijk te zijn voor wat U aanbiedt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ afscheidswens is “Vrede!” Zijn gave van vrede is niet statisch maar een relatie. Het is de vrucht van wat diep en blijvend in Hem leeft. Deze verbondenheid zal nooit teleurstellen. Het zal de leerlingen in staat stellen om lijden en verwerping te verdragen.
  • Heer, dat het gebed van de gemeenschap van Gewijde Ruimte ons mag vormen tot instrument van uw vrede in een verdeelde wereld. Dat ik elke dag vanuit het gebed mag oprijzen, vervuld met meer vrede dan voordien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Doorheen heel het Oude en het Nieuwe Testament weerklinken echo’s van de woorden: ‘ Wees niet bang!’ en: ‘Laat uw hart niet verontrust worden!’ De kwade machten van deze wereld hebben geen vat op Jezus, en hoeven evenmin ons, zijn leerlingen in hun greep te houden. Daarom moeten wij niet bevreesd zijn.
  • Verheug ik mij in de vrede die Jezus mij geeft? Liefde verandert alles, en mijn zorgen en angsten vinden hun plaats binnen de mateloze liefde die God mij toedraagt. Dit is de ware vrede die Jezus aanbiedt, al betekent dit niet een leven zonder enige uitdaging of lijden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt uit het diepst van zijn hart zijn dierbaarste vrienden toe. Hij ziet zijn naderend lijden onder ogen en wil dat zijn vrienden weten dat Hhij met hen is en dat ook zijn Vader met hen is.
  • Wat zegt deze passage mij over wie Jezus is, wie zijn Vader is, en hoe hun verhouding is?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het kan gebeuren dat ik de vrede die Jezus geeft niet meteen herken. Het is niet zoals de vrede die de wereld geeft en een bezorgd of angstig hart zou kunnen voorbij gaan aan de zegening. Ik neem even de tijd om verder te graven, dieper dan mij dagdagelijkse zorgen, om de vrede te herkennen waarover Jezus spreekt.
  • Jezus zegent me met zijn vrede. Het geeft me een geruststellend en veilig gevoel. De vrede die Jezus geeft wordt evenwel gevolgd door een uitnodiging om op te staan en Hem te volgen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten