User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 20:19-31

Het Woord van God

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft zo zend Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.'

Tomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: 'Wij hebben de Heer gezien.' Maar hij antwoordde: 'Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik zeker niet geloven.' Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Vervolgens zei Hij tot Tomas: 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.' Toen riep Tomas uit: 'Mijn Heer en mijn God!' Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.'

In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Johannes 20:19-31
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Jezus blies over hen.’ Ik vraag Hem over mij zijn adem te blazen. Wat zou dat voor mij kunnen betekenen? Kan ik bidden met mijn twijfel? Kan ik met Jezus spreken over de moeilijkheden die ik heb om te geloven?
  • Heb ik een gevoel van 'gezonden zijn'? Goed nieuws is om te delen en door te geven. Kan ik zeggen dat geloven in zijn naam mij leven heeft gebracht?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Verrezen Jezus ontmoet zijn beste vrienden voor het eerst sinds ze Hem allemaal in de steek lieten in zijn ergste nood. Ze moeten allemaal bang geweest zijn voor dat moment. Toch waren zijn eerste woorden, tot twee keer toe: ‘Vrede zij met u’. Geen berisping, geen verwijt, alleen ‘Vrede’. En dan toonde Hij hun zijn wonden, de onmiskenbare tekenen.
  • ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ Terwijl zij het gevoel hadden dat ze als zijn leerlingen jammerlijk gefaald hadden, geeft Hij hen de zending die Hij van de Vader had ontvangen: nu beseften ze dat niet zij Hem hadden uitgekozen, maar Hij hen. Hun opdracht, een opdracht om zonden te vergeven moest uitgevoerd worden door de kracht van de Heilige Geest. Ik sta vol ontzag voor de Verrezen Jezus. Ik deel zijn grote vreugde en die van zijn beste vrienden bij deze ontmoeting.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tomas is een gewoon mens, gevangen in zijn eigen angsten en twijfels. Misschien dragen we allemaal iets van zijn DNA in ons? Hier zien we de transformerende invloed die zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus op hem heeft. Paus Franciscus zegt: 'Ik nodig alle christenen uit tot een hernieuwde persoonlijke ontmoeting met Jezus, of althans een openheid om Hem hen te laten ontmoeten. Ik vraag u allen om dit elke dag weer opnieuw te doen’.
  • Gewijde Ruimte kan trots zijn, omdat het bijna twintig jaar vooruitloopt op zijn oproep! Laten we als biddende gemeenschap de Heer persoonlijk blijven ontmoeten en anderen helpen om te bidden op de manier waarop we dat zelf hebben geleerd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tomas legt zijn handen in de wonden van Jezus. Deze ervaring brengt hem tot de eerste, klinkende erkenning van de goddelijkheid van Christus: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Helemaal menselijk en helemaal goddelijk. Eeuwig menselijk, eeuwig goddelijk. Zijn menselijke natuur is verheerlijkt, zoals zijn goddelijkheid vermenselijkt is. Onze menselijke natuur zal voor altijd in Hem zijn. Zijn goddelijkheid woont in ons, en zal met ons blijven tot het einde van de wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier zien we tot tweemaal toe hoe Jezus onverwachts binnenvalt in het leven van zijn vrienden. Mag Hij bij mij ook onaangekondigd binnenvallen? Waar bevind ik me in deze scene? Aarzel ik net zoals Thomas? Kijk ik eerst uit naar een teken voordat ik mij toevertrouw aan het feit dat ik in een nieuwe wereld leef: de wereld van de Verrijzenis?
  • Ik laat mij door Jezus influisteren: ‘Je zal gezegend zijn als je beslist om te geloven!’ In Hem geloven betekent mijn hart aan Hem schenken. En dus niet enkel mijn hoofd. Het is niet te veeleisend om dit te doen, omdat Hij zijn hart reeds aan mij heeft gegeven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Thomas staat bekend voor zijn straffe uitspraken. Hij wist heel duidelijk wat hem te doen stond en wat hemzelf vrede zou schenken. Oog in oog met Jezus leren wij de echte Thomas kennen die zijn Heer en God erkent. Het lijkt wel alsof hij zijn verlangen naar bewijsmateriaal inslikt. U kijkt verder dan mijn woorden, Heer; U kijkt in mijn hart.
  • Help mij voor U te komen, Heer, en uw woord te horen in deze gebedstijd. U kent de vragen van mijn hart en hebt mijn woord gehoord. Laat mij nu uw stem horen en uw aanwezigheid ondervinden. Ik leg mijn eigen wensen opzij om open te staan voor wat U mij geeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zijn de deuren van mijn hart gesloten? Verwacht ik niet dat Jezus mij komt bezoeken? Ben ik bang – bang dat mijn goed georganiseerde manier van denken en doen op z’n kop wordt gezet als ik Jezus binnen laat? Jezus, bewerk mijn onbuigzaam hart, breng mijn scheidsmuren neer en kom binnen.
  • God houdt van ‘zenden’. Jezus is gezonden, de heilige Geest is gezonden, en wij zijn ook gezonden. Jezus is gezonden om liefde, licht en waarheid in de wereld te brengen. Ik ben ook gezonden om liefde, licht en waarheid in mijn kleine wereld te brengen. Ik ben belangrijk in Gods plan. De wereld zal mooier zijn als ik mijn missie vervul.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten