User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 17,7-10

Het Woord van God

In die tijd sprak Jezus: “Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”

Lucas 17,7-10
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is niet zo simpel mezelf als een slaaf te zien, zonder daarbij te klagen over het label dat dit meebrengt. Ook al wil ik vrijgevig zijn, toch stel ik het op prijs zelf gewaardeerd te worden: daarbij heb ik het nodig te bidden om meer vrijheid.
  • Een dienaar mag de grenzen van zijn inzetbaarheid aftasten, een slaaf daarentegen ziet alleen de wil van zijn heer. Jezus wil van mij geen slaaf maken. Wel vraagt Hij mij, af te wegen hoever mijn dienst strekt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze tekst kan moeilijk te begrijpen zijn. De centrale gedachte zou zijn: dat nederige dienstbaarheid uit liefde gedaan voor de Heer zijn eigen beloning is. Het kan nuttig zijn om de woorden van Jezus die Hij op een ander moment sprak te vergelijken met, toen Hij sprak over wie de grootste is - ' wie is de grootste; die ene aan tafel of degene die bedient? De ene aan tafel, zeker? Maar hier ben Ik onder jullie als degene die bedient! '
  • Het kan moeilijk zijn om de diepte van de relatie te begrijpen die Jezus met ons heeft als we zijn grote liefde en dienstbaarheid aan ons in zijn lijden en dood niet begrijpen .
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Slavernij was een gegeven in het merendeel van de oude culturen. Jezus’ toehoorders zouden het punt dat Hij hier maakt gemakkelijk begrijpen. In de moderne wereld hebben we de slavernij afgewezen. Nu beoordelen we het als onrechtvaardig. Dus dit model toepassen op de relatie tussen God en onszelf, zoals Jezus doet, is vermoedelijk om ons ongemakkelijk te maken.
  • Maar kunnen we op zijn minst aanvaarden dat onze gehoorzaamheid aan God vereist is omwille van het ware wezen van God? Dat is niet iets om over op te scheppen of om een beloning na te streven? Zeker omdat onze gehoorzaamheid er één is zoals die van een zoon of dochter van een liefhebbende Vader (soms kinderlijke gehoorzaamheid genoemd)?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wellicht kun je voldoen aan wat de Wet van je vraagt. Maar iedere minnaar weet dat je nooit of te nimmer zult kunnen voldoen aan wat liefde van je vraagt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dat is een harde uitspraak van Jezus. We weten dat een beetje dankbaarheid en erkenning voor het gedane werk een mens opbouwt. Laat ik dan vandaag de kans nemen om iemand, wiens leven met werk gevuld is, erkenning en bevestiging te geven.
  • We kunnen nooit opscheppen of op onze lauweren rusten in onze zoektocht naar God. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen voor ons opdoemen. Maar neem ik misschien teveel op me? Laat mij dan leren van een heilige die zei: ‘ik zal deze dingen in liefde en vrijheid doen, of ze met rust laten’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoevelen van ons die een goede daad verrichtten, verwachten niet op een of andere manier erkenning of beloning? Vandaag worden we eraan herinnerd dat als we ons leven willen leiden in navolging van Jezus’ onderrichtingen, dat niet anders kan dan in volkomen belangeloosheid. We doen wat we kunnen om anderen, die we op onze weg ontmoeten te helpen, en dit om geen enkele andere reden dan, indien mogelijk, hun last te helpen verlichten.
  • U heeft ons nog zoveel te leren, Heer. Wij kunnen niets zonder uw hulp. Beziel ons, Heer, om een leven te leiden, waardig om ons een van uw volgelingen te mogen noemen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik me door dit evangelie wat gekleineerd voel, dan heb ik de boodschap wel degelijk goed begrepen! Het is zo gemakkelijk om te focussen op mijn eigen verdienste, mijn goede daden, mijn grootmoedigheid om anderen te vergeven, mijn zorg voor de kwetsbaren, enzovoort. Maar eigenlijk zou ik moeten inzien dat het God is die me in staat stelt om al deze dingen te doen. Er is absoluut niets waar ik zo nodig prat op moet gaan.
  • Ik bid: ‘ Lieve Heer, u gebruikte uw tijd niet om op te scheppen over alles wat u deed en hoeveel u wel leed. U was als een slaaf, dienstbaar voor ons allen, u waste onze voeten en stierf voor ons. Laat mij iets meer op U lijken in nederigheid en zelfvergetelheid.’

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten