User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 10:46-52

Het Woord van God

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!' Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'

Jezus bleef staan en zei: 'Roept hem eens hier.' Ze riepen de blinde toe: 'Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.' Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde Hem: 'Rabboeni, maak dat ik zien kan!' En Jezus sprak tot hem: 'Ga, uw geloof heeft u genezen.' Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Marcus 10:46-52
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus erkent dat juist het geloof van Bartimeüs, hem weer beter heeft gemaakt. Het geloof in Jezus geeft hem een heel nieuw leven. Hij wordt een vreugdevolle volgeling. Welk verschil maakt mijn eigen geloof in mijn leven?
  • Mensen die leven met een handicap, zoals blindheid, tonen vaak grote moed, vindingrijkheid en een sterk karakter. Waardeer ik echt mijn door God gegeven vermogen om te zien en mijn andere natuurlijke zintuigen en vermogens? Spreek ik ooit mijn dankbaarheid uit voor deze prachtige gaven? En vraag ik God ooit nederig om mij te helpen goed te leven met mijn eigen handicaps en beperkingen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Het was een smeekbede die Jezus niet onbeantwoord kon laten. Hij riep de blinde man bij zich en genas hem. In mijn gebed vraag ik Jezus zich over mij te ontfermen in al mijn noden. Dat doe ik met grote vastberadenheid, totdat ik voel dat deze woorden mij werkelijk eigen worden.
  • Jezus vroeg hem: 'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?' Bartimeüs wist precies wat hij van Jezus nodig had. Heb ik een duidelijk antwoord op deze vraag? Misschien geloof ik dat ik niets nodig heb, of heb ik zoveel nodig dat ik het moeilijk vind om een duidelijk antwoord te geven. Ik bid voor een eenvoudig en gelovig hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit liefdevolle genezingsverhaal herinnert ons aan eerdere passages over vasthoudendheid (de weduwe, de vriend die hulp zoekt). Bartimeüs blijft volharden, en is genezen. Wanneer hij weer kan zien ‘volgt hij Jezus op zijn weg’. Bartimeüs is een voorbeeld van leerlingschap. Lijkt zijn verhaal wellicht op dat van mij?
  • Of trekt het hypocriete gedrag van de omstanders tegenover Bartimeüs meer de aandacht. Eerst zeggen zij hem dat hij zijn mond moet houden maar als Jezus hem roept zeggen ze ‘houd moed, sta op’! Hebben deze mensen berouw over hun kuddegedrag?
  • Waar pas ikzelf in dit verhaal? Vind ik het fijn om op te gaan in de massa, met haar wisselingen van stemmingen en reacties? Of herken ik mijzelf in de moed en vasthoudendheid die Bartimeüs ten toon spreidt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De theoloog Michel de Verteuil heeft een prachtig gebed dat aansluit bij dit verhaal: “Heer, er zijn veel mensen die langs de weg zitten. Zij schreeuwen naar ons om medelijden te hebben met hen. Maar dikwijls roepen ze op een vreemde manier: door zich slecht te gedragen in de klas; door drugs en alcohol te gebruiken; door te mokken; door koppig te zwijgen of door zich op te sluiten in hun kamers. Soms door vol te houden dat ze gelukkig zijn aan de kant van de weg te zitten terwijl anderen hen voorbijgaan. Heer, zoals Jezus hebben we er nood aan te stoppen met alles waarmee we bezig zijn. Zo kunnen we hun diep verlangen horen om opnieuw te kunnen zien.”
  • Ik beeld mij in dat Jezus over mij zegt, “Roep haar bij mij! Roep hem bij mij!” En dat Hij dan vraagt: “Wat wil jij dat Ik voor je doe?” Hoe zou ik hierop antwoorden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer Jezus mij de vraag zou stellen die hij aan de blinde had gesteld, wat zou ik Hem dan antwoorden? Het is goed om mij te realiseren dat Jezus onze verlangens belangrijk vindt. Dit wetende helpt mij om een echt gesprek met Hem aan te gaan. Het doet mij beseffen dat Hij om mij geeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Marcus heeft dit verhaal van Petrus met wie hij optrok. Het is dus erg levendig. Ik zie het vóór me: de kant van de stoffige weg waarlangs Jezus wandelde. Daar zit Bartimeüs, de blinde bedelaar, symbool voor alle gemarginaliseerde mensen. Sommige voorbijgangers schelden hem uit omdat hij zoveel drukte maakt. Anderen vangen Jezus’ antwoord op en moedigen Bartimeus aan : Vat moed, sta op, Hij roept je. Hoe reageer ik? Wat verlang ik dat Jezus voor me doet?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het kan soms heel moeilijk zijn om overeind te blijven en mee te tellen in onze samenleving. Van nature treden de meeste mensen niet graag op de voorgrond. Maar als we nalaten op te komen voor waarheid en gerechtigheid, laten we anderen in de steek en veroordelen we onszelf tot middelmatigheid.
  • Wat antwoord jij aan Jezus wanneer Hij zich naar jou keert en vraagt : " Wat wil jij dat Ik voor je doe ?"
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus erkent dat het precies Bartimeüs’ geloof is, dat hem heeft genezen. Geloof in Jezus heeft hem nieuw leven ingeblazen. Hij wordt een vreugdevolle leerling. Welk verschil maakt mijn eigen geloof in mijn leven?
  • Mensen die leven met een handicap zoals blindheid vertonen vaak grote moed, vindingrijkheid en een sterk karakter. Waardeer ik echt mijn eigen vermogen om te zien en mijn andere natuurlijke zintuigen en vermogens die mij door God zijn gegeven? Heb ik ooit dankbaarheid geuit voor deze prachtige geschenken? En heb ik ooit nederig aan God gevraagd mij te helpen om goed te leven met mijn eigen onvermogen en beperkingen?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten