User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 12:39-48

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.' Petrus vroeg Hem nu: 'Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?' De Heer sprak: 'Wie zou de trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; hij zal hem met het zwaard straffen en hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van de heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd.'

Lucas 12:39-48
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Weer een van die ongemakkelijke vragen van Petrus: Is deze parabel nu ‘voor ons of voor iedereen’ bedoeld? Misschien wil Petrus eigenlijk zeggen: ‘Wacht eens even, Heer, met de toon van de parabel die U nu vertelde heb ik wel wat moeite – heeft U het nu over ons?’ En Jezus antwoordde hem met nog een langere parabel: ‘Ja, Ik heb het over jullie!’
  • Petrus is een heethoofd en een doorzetter. Maar uiteindelijk is het niet dát wat hem tot een trouwe dienaar maakt. Wel zijn nederig berouw en zijn liefde tot de Heer, zelfs nadat hij compleet de mist ingegaan was. Het eerlijke besef van zijn fouten wordt dan de poort waarlangs de heilige Geest binnenkomt. En Petrus zal zich laten omvormen tot een leidersfiguur die niet meer bang is. Zijn wij er klaar voor? Mag de Heer aan ons werken? Willen wij ons vandaag nog laten omvormen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Mensenzoon komt onverwachts. Maar hoe zien we de Mensenzoon? Als een dief of als een vriend? De Heer die ons vraagt om te waken en klaar te staan is de vriend die komt tijdens de nacht, niet de dief die inbreekt en steelt. We bidden dat we alert mogen zijn en klaar zijn voor de Heer die naar ons toe wil komen, die ernaar verlangt ons liefdevol te dienen.
  • De aandacht kan verslappen tijdens het wachten. Uitstel kan leiden tot frustratie en een verlies aan focus. Samenwerking kan plaats maken voor competitie. Tijd kan gebruikt worden op een onverantwoordelijke manier. We wachten samen en er wordt van ons gevraagd dat we ons verantwoordelijk gedragen. Heer, U heeft ons veel gegeven en we bidden om een dankbaar hart dat ons helpt groeien in onze waardering voor U en hen die samen met ons wachten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zal aan het einde van de tijd terugkeren - maar Jezus heeft ons ook nooit verlaten! ‘Zie, Ik ben altijd bij jullie, zelfs tot het einde der tijden.’
  • Heer, geef, dat ik zo mag leven, dat uw komst aan het einde van mijn aardse leven niet iets zal zijn om bang voor te zijn, maar om met de meest vreugdevolle verwachting naar uit te kijken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Opnieuw dringt Jezus aan op waakzaamheid: wees voorbereid, laat je aandacht niet afdwalen, zodat wanneer de Meester komt je klaar staat om Hem te verwelkomen. Er wordt ons gezegd dat de Mensenzoon zal komen op een uur dat wij niet verwachten. Wij geven de voorkeur aan iets dat volkomen voorspelbaar is, dat wij kunnen controleren. Maar wij weten dat de Heer vaak onverwacht tot ons komt door gebeurtenissen en door anderen. Vandaag bid ik dat ik weet hoe ik open kan staan voor de aanwezigheid van de komende Heer.
  • Als iemand een groot deel wordt gegeven dan zal een groot deel van hem gevraagd worden. Als dat in vertrouwen wordt gegeven zal zelfs meer van hem verwacht worden. Ik bezin me verwonderd en dankbaar over alles wat ik heb ontvangen en ik bid om edelmoedigheid in mijn geven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De lezing van vandaag herhaalt de boodschap van de vorige lezing en waarschuwt ons om alert te zijn en klaar te zijn voor het moment van Christus’ wederkomst. Maar het is een nog donkerdere boodschap, met zelfs hints van geweld in de manier waarop de slechte dienstknecht zich gedraagt, en over de straf die hij kan verwachten te ontvangen. De knecht zal met het zwaard gestraft worden of op z’n minst zwaar geslagen.
  • De kerngedachte hier is de noodzaak om attent en alert te zijn. We zouden kunnen zeggen dat Jezus zich steeds bewuster wordt van wat er met Hem gaat gebeuren. De wreedheid waaronder Hij lijdt bij de kruisiging en die zijn volgelingen moeten ondergaan in hun martelaarschap, is een illustratie van wat er gebeurt wanneer 'religieuze' mensen hun ogen van God afhouden.
  • De passage is een oproep tot verantwoordelijkheid. Als we weten wat van ons wordt verwacht, maar we schieten tekort, dan worden we meer ter verantwoording geroepen, vooral als onze acties wreed of onrechtvaardig zijn. Dit is echter een verontrustende, ongemakkelijke lezing.
  • Misschien moet ik met deze tekst wat meer tijd doorbrengen dan met andere lezingen die me meer troost bieden. Bid dat de Heer deze vreemde tekst in mij vrucht zal laten dragen zodat ik milder, verstandiger en barmhartiger kan zijn, vooral in tijden van stress.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus wil niet dat we vol angst zijn komst afwachten, want Hij komt om ons te redden. Wel drukt Hij ons op het hart waakzaam te zijn om niet onachtzaam of onvoorbereid te worden aangetroffen. Ik doe dat door elk moment van de dag zo intens als ik kan te beleven, en te proberen zo bewust mogelijk te zijn van de aanwezigheid van God elk ogenblik van mijn leven.
  • Ik bid om de genade bewust te zijn van alle talenten die ik ontving, en van de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit. Ik vraag dat dit voor mij altijd een bron mag zijn van vreugde en dankbaarheid, en nooit een last.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Verontrustende gebeurtenissen, zoals een beroving of een overval, raken ons diep. Had ik maar beter opgelet en voorzorgsmaatregelen genomen. Vaak maken we onszelf verwijten, dat we niet voldoende oplettend zijn geweest.
  • Vandaag worden we eraan herinnerd om aandacht te hebben voor de belangrijkheid van ons leven. We worden er ook aan geattendeerd te vermijden dat ons bewustzijn te laat wordt gewekt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Alert blijven betekent niet voortdurend leven in een staat van zenuwachtige angst. Misschien is het veeleer te vergelijken met een fijn afgestemde radio of een email adres dat correct is geprogrammeerd, zodat alle inkomende berichtjes juist worden ontvangen. Zijn er geen geprogrammeerde gewoontes in mijn leven die ik beter zou moeten aanpassen, nog fijner zou moeten kunnen afstemmen? Heb ik niet wat meer filters nodig die me helpen niet telkens verstrooid te geraken door minder belangrijke signalen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze parabel toont aan dat Jezus er zich wel degelijk bewust van is dat gezag en macht misbruikt kunnen worden. God hoort de noodkreet van de arme die onderdrukt wordt. Hij zal die slechte leiders daarom nog niet ‘in stukken hakken’, maar hun hart zal wijdopen moeten worden gebroken tot zij vergiffenis vragen aan hun slachtoffers en zich met hen verzoenen.
  • Zegen mijn werk, Heer. Geef dat ik, verbonden met alle andere leden van deze Gewijde Ruimte gemeenschap, rechtvaardig mag zijn in alles wat ik doe en niemand oneerbiedig behandel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het Evangelie van vandaag blijft ons oproepen om attentvolle en wakkere mensen te zijn. Elke dag is een doorsnede van het hele leven. We worden uitgenodigd om dat leven zo totaal en zo betekenisvol als mogelijk te leven. ‘Gods glorie is de levende mens’ zei de heilige Ireneus.
  • Jezus zei het regelmatig: ‘De mens die trouw is in het kleine, is de meest geschikte om verantwoordelijkheid te krijgen in het grote’. Ben ik wakker genoeg voor de ogenschijnlijk onbeduidende dingen in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Waakzaam zijn’ betekent dat ik probeer in te gaan op de verschillende manieren waarop God werkzaam is in mijn leven en rondom mij. Ik vraag dat ik het naderbij komen van Gods Rijk niet zou vertragen.
  • Het Rijk Gods heeft alles van doen met het koesteren van goede relaties en het helpen herstellen van beschadigde relaties. Al wat waarachtig de gemeenschap van God opbouwt zal Gods beloning ontvangen. Ik bid dat ik de anderen goed zou mogen dienen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten