User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 11:28-30

Het Woord van God

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: 'Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Matteüs 11:28-30
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Kom’ is een bekend woord in de Schrift. ‘Kom naar mij terug; kom en zie; kom en volg mij.’ God nodigt ons uit te blijven verlangen naar wat het beste voor ons is. Dit is de God die ons leidt naar rustige wateren, die wenst dat werken dienen is, en geen slavernij. Ons is de hulp beloofd door een zachtaardige en nederige Heer om lichter door het leven te gaan, wetende dat Hij met ons is.
  • Hoor ik deze uitnodiging van de Heer als levengevend en bevrijdend? Waar voel ik mij belast en geknecht, wetende dat de Heer vrijheid in dienstbaarheid aan Hem en anderen verlangt? Ik wend mij tot de Heer voor wat ik nodig heb om lichter door het leven te gaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze eenvoudige uitnodiging gaat rechtstreeks naar het hart. Ik neem enige tijd om het te laten resoneren in mijzelf, terwijl ik al mijn vermoeidheden en zware lasten één voor één naar Jezus toe breng.
  • ‘Leer van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ Een van de geliefdste aanspreektitels voor Jezus in het evangelie is die van rabbi, leraar. Hier nodigt Hij ons uit om van Hem te leren: Hij beschrijft zichzelf als zachtmoedig en nederig. Waren dit de twee kwaliteiten van Hem waarvan Hij zelf het meest hield, waarvan Hij wil dat we het meest op Hem lijken? Ik bid om een goede leerling te zijn van deze unieke leraar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus belooft dat, wanneer we ons zorgen maken en we ons wenden tot Hem, Hij ons zal helpen. Laten we Hem op zijn woord geloven.
  • Een juk wordt altijd gedragen door twee ossen. Het juk van Christus is voor ons gemakkelijk te dragen omdat Hij het met ons meedraagt en het grootste deel van het gewicht van het juk op zich neemt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verklaarde duidelijk dat Hij gekomen was om zieken te genezen. Zij hebben immers een geneesheer nodig. In het verleden kende men alleen een regime waarin afwijkend gedrag werd gestraft.
  • De Farizeeën hadden een heel systeem opgezet van geboden en verboden. Zij hadden het volk een zwaar juk opgelegd en staken geen vinger uit om de last lichter te maken.
  • De mensen zuchtten onder deze last en verlangden naar verlichting. Jezus geeft hun dit. Hij, ‘nederig van hart’ en gekomen om te dienen, ‘zachtmoedig’ en vol begrip.
  • Hier zien we hoe de verhoudingen zijn in de familie die gevormd wordt door Jezus en zijn aangenomen broeders en zusters. Het beste in ons kan zo aan bod komen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een juk wordt van oudsher gebruikt tussen een paar dieren, meestal ossen, om ze te helpen bij het trekken van een last. Wie is met mij verbonden in dit juk? Zeker, het is Jezus zelf!
  • Jezus suggereert niet dat we vrij van enig juk leven. ‘En wat is dat juk van jou dat niet moe maakt maar rust geeft?’ vroeg de jezuïet, heilige Robert Bellarmine. ‘Het is natuurlijk dat eerste en grootste gebod: ‘Je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart.’’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het beeld van Jezus dat deze lezing schetst, is heel anders dan dat we hebben gezien in de afgelopen lezingen. Hier zien we Hem als de belichaming van de zaligsprekingen, want Hij presenteert zichzelf als “zachtaardig en nederig van hart”. We zien dit aan de manier waarop Hij zich in de evangeliën niet ongemakkelijk voelt bij onze menselijke beperkingen en aan de manier waarop Hij ons uitnodigt om deel te nemen aan de grootse bestemming die Hij met ons deelt.
  • Breng een tijdje met Hem door terwijl Hij je uitnodigt om tot rust te komen met deze twee kanten van jezelf waarvan Hij wil dat je daar gelukkig mee leeft. Hij belooft dat je zo “rust voor je ziel” zult vinden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Weegt er op dit moment iets op mij? Jezus belooft te helpen, en ik geloof Hem.
  • Jezus’ juk is zijn Nieuwe Wet, dat we elkaar zouden liefhebben zoals Hij ons liefheeft. Het is gemakkelijk want Hij geeft ons de kracht om het te dragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik zoek naar stilte in mijn hart zodat ik kan luisteren naar Jezus’ uitnodiging om al mijn zware lasten aan zijn voeten te leggen, en zo tot rust te komen. Dan kom ik in mezelf tot een antwoord, door deze uitnodiging te aanvaarden, naar Hem toe te gaan en mijn lasten één voor één op te nemen, en me bewust te worden van mijn nood om tot rust te komen.
  • Ik vraag Hem om mijn hart gelijkvormig aan het zijne te maken, teder en nederig. Ik dank God voor de tederheid en nederigheid die ik in mijn hart ontdek, en vraag om dit te vermeerderen, terwijl ik bid voor de genade om te zijn zoals Jezus in al mijn relaties, zowel in de gemakkelijke als in de moeilijke.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De heerschappij van de Koning-Redder die zal komen brengt niet enkel veiligheid en geborgenheid aan diegenen die zich verloren en achtergelaten voelen. Het Koninkrijk van Jezus belooft ook verlichting en steun voor diegenen die simpelweg voelen dat het leven hen teveel geworden is.
  • Jezus verstaat ons beter dan wij onszelf verstaan. Zijn hart, zachtaardig en bescheiden, gaat uit naar ons.
  • Op een dag zal Jezus zijn eerste volgelingen vragen om zich samen naar een rustige plek te begeven en er te rusten. Ze zullen zich op hun gemak voelen in zijn aanwezigheid, en als herboren zijn.
  • Deze ‘rust’, het gevoel aanvaard te zijn, verdrijft elke vorm van moedeloosheid en geeft ons nieuwe energie. Dit is geen verrassing: de Heer-Redder is immers het centrum van alle energie in het universum, de schepper, diegene die de sterren maakt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Sinds Jezus deze roemrijke uitnodiging verwoordde, is het voor veel mensen een voortdurende steun geweest. Wanneer ik er vandaag over nadenk, dan laat ik mij er door bemoedigen en troosten.
  • Ik stel mij voor dat Jezus deze woorden nu tot mij spreekt. Jezus schenkt mijn ziel rust. Deze uitnodiging opent een verfrissende ruimte in mijn ziel, door de inspirerende hoop dat God altijd bij mij is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus nodigt ons uit om bij Hem te komen zoals we zijn. Hij erkent de drukte van ons leven, hoe hard we soms moeten werken en dat we vaak overbelast zijn. Hij trekt ons in zijn liefdevolle en warme aanwezigheid. Hij wil naar al onze problemen luisteren en verzekert ons dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Als we tijd doorbrengen met Jezus vinden we rust voor onze ziel. Hij spreekt tot ons in de stilte van ons hart en geeft ons innerlijke rust.
  • We kunnen met Hem spreken als met een vriend. We kunnen onze vreugde, onze strijd, onze hoop en onze angsten met Hem delen. Hij wordt niet moe van naar ons te luisteren en vernieuwt ons voortdurend met de gave van zijn liefde. Wat wil ik tijdens dit gebed delen met Jezus?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik ben vaak moedeloos, Heer, en mijn last voelt zwaar aan. Ik zie dat sommige christenen zich in uw gezelschap ontspannen en gemakkelijk voelen. Anderen lijken heel gespannen en opgefokt. Hun nabijheid biedt geen rust.
  • Gij zijt een vriendelijke, nederige aanwezigheid. Als ik mij in gebed onder druk gezet voel, is er iets mis. Als mijn ziel zich rustig voelt is dat een teken van uw aanwezigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Soms dragen we zware lasten omdat we alles zelf willen oplossen en denken dat er niemand is die ons kan helpen. Ik bid voor mensen die zich teneergedrukt voelen. Dat ze de Stem van Jezus mogen horen. Ik bid dat ook ik zijn stem mag horen en dat ik de nederigheid mag hebben om hulp te vragen en te ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De last op je schouders kan zo zwaar zijn dat bidden niet mogelijk is. Leun dan op Hem. Als je hoofd oprichten niet meer mogelijk is door de zorgen, rust dan uit op zijn schouder. Weet dat je zorgen zullen gedeeld worden, opgeheven en verlicht. Dit is zijn woord. Hij komt zijn beloften na.
  • Heer, laat me meedoen met uw werk. Open mijn ogen op wat anderen als last te dragen hebben. Open mijn hart voor pijn die niet kan worden gedeeld, voor angst die niet wordt verwoord. Spits mijn aandacht op wie het donker alleen door gaat.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een juk is een houten of ijzeren stel dat twee ossen verbindt met de bedoeling een ploeg of een kar te trekken. Hier nodigt Jezus ons uit om de last van onze zorgen en angsten met Hem te delen want Hij wil ons al te graag helpen er mee om te gaan. Dit is een open uitnodiging van Jezus die ‘zacht en nederig van hart is’.
  • Jezus nodigt ook ons uit om zijn juk mee te dragen – dit is de uitdaging van het leerling en getuige van Christus te zijn. ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.”
  • Heer, wanneer het kruis in mijn leven te zwaar wordt, laat me dan altijd om uw hulp vragen. Geef dat ik op mijn beurt anderen kan helpen om hun kruis te dragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In een oud verhaal wordt Petrus beschreven aan de hemelpoort. Het einde van de wereld is een feit. De schapen en de bokken worden van elkaar gescheiden; al de getrouwen zijn binnen en Petrus maakt aanstalten om de poort te sluiten. Dan ziet hij plots Jezus buiten staan. ‘Meester’ zegt hij ‘wat doet U daarbuiten’? Jezus antwoordt: ‘Ik wacht op Judas’. In de woorden van de lezing van vandaag, is Jezus rechtstreeks naar mij aan ’t roepen: ‘Kom naar me toe!’ Jezus zal ook op mij wachten, zelfs na het einde der tijden.
  • Welke last weegt op mij? Eenzaamheid, ziekte, schuld, rouw, depressie, angst? Wat weerhoudt me om deze last aan Jezus toe te vertrouwen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Na zijn verontrustende woorden, over het gevaar om de kern van het ware leerlingschap te missen, eindigt Jezus met een hartelijke uitnodiging: ‘Komt allen tot mij!’ Laat ik luisteren naar Jezus die deze oproep ook tot mij richt. Hij noemt mij bij mijn naam; zijn liefde straalt van zijn gezicht; het geluid van zijn stem klinkt als een puur welkom. Ik ontspan hierin. Misschien kan ik vandaag deze zin als mijn mantra gebruiken.
  • Degenen die de lasten op de schouders leggen van de mensen die uitgeput zijn, zijn de religieuze leiders die het accent op de Wet leggen. Jezus stelt geen halfbakken houding voor t.a.v. de Wet, maar interpreteert die in het kader van de liefde. Het grote gebod, zegt Hij, is dat we God en onze naaste liefhebben, omdat God van ons allemaal houdt, helemaal, precies zoals wij zijn. Vindt mijn ziel rust in deze liefdevolle verbondenheid?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De meeste mensen zouden zeggen dat ze moe zijn en gebukt gaan onder problemen. Jezus biedt Zichzelf als Iemand die zijn eigen last heeft, maar Hij is blij om mijn last te dragen.
  • Het juk was oorspronkelijk een term voor de Romeinse onderdrukking van de Joden. Mensen voelden zich verpletterd door de eisen opgelegd door Rome. Jezus belooft niet onderdrukkend te zijn als ik Hem volg. Ik vraag om de lichtheid en de energie te voelen die Hij me biedt.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten