User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 7:31-35

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus: 'Waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 'Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild.' Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: 'Hij is van de duivel bezeten!' De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: 'Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!' Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'

Lucas 7:31-35
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God wil dat we ons verheugen over de goede dingen van het leven. We mogen onze vriendschap, huwelijk en gezin, geboortes, successen en uitdagingen vieren. God zal ons uiteindelijk vragen: ´Heb je genoten van mijn schepping?´ God hoopt op een 'Ja!’ als antwoord.
  • Maar het leven heeft ook een andere kant. We zijn geroepen Jezus te volgen in het breken van het brood en in het drinken van de beker van zijn lijden. Ik zie er tegenop, Heer, om dagelijks uw kruis op te nemen. Ik schuw pijn, lijden en verlies. Leer mij om U te vinden in het lijden. Passie van Christus, troost mij! Troost betekende oorspronkelijk 'moed en kracht geven' in plaats van 'pijn doen verdwijnen'.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Sommige thema’s die in het evangelie aan bod komen lijken voor ons minder belangrijk. Ons is de band tussen Jezus en Johannes duidelijk, maar toen de evangelies ontstonden was er nog veel discussie over. Iets vereenvoudigd kwam het hier op neer: Johannes’ leerlingen beschouwden hun meester als de meerdere van Jezus omdat hij Jezus had gedoopt. Wij kunnen dit thema laten voor wat het is en beter focussen op de morele vraag die deze verzen oproepen.
  • In welke mate wordt onze oordeel in concrete situaties aangestuurd door ons eigen gedrag in plaats van door wat echt goed en waar is? Afhankelijk van wat ons uitkomt hanteren we soms twee maten en gewichten voor vergelijkbare situaties. Het door Jezus opgeroepen beeld kan een licht werpen op onze eigen wijze van oordelen en op processen, die onze sterk gepolariseerde wereld vorm geven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer kinderen klagen, kunnen ze dwingend zijn. Wanneer ze denken dat ze niet eerlijk behandeld worden, kunnen ze door het lint gaan. Ook volwassenen kunnen zich als kinderen gedragen. Hoe staat het met mij? Waar kan ik in groeien? Wat verlangt Jezus van mij in dit opzicht?
  • In het sociale leven gaat het er soms aan toe als op het schoolplein met schreeuwende kinderen: oppervlakkig, dwingend, de aandacht trekkend, maar zonder diepgang. Hoe ga ik om met een boodschap die blijvender is en van een groter waarheidsgehalte? Ik neem de tijd die ik nodig heb om oppervlakkig geklets los te laten en te luisteren naar God, die in het diepst van mijn hart spreekt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit fragment herinnert ons eraan dat kinderen vanuit de gevoelens van het moment leven. Een volwassene kan weliswaar gevoelens delen, maar leert er onderscheid in aan te brengen en de voorkeur te geven aan redelijkheid en vertrouwen. God helpt ons hierin te groeien en in relatie met Hem kunnen we leren Hem achterna te leven. Hij laat ons delen in zijn wijsheid zodat we ons leven meer in handen kunnen nemen en geen speelbal hoeven te zijn van onze stemmingen. Heer, help me klaar te zien en te begrijpen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het kan heel makkelijk zijn om excuses te vinden in een bepaalde situatie, om aan de kant te blijven staan – fouten te vinden in alle beschikbare alternatieven zonder zich betrokken te voelen. Ik vraag om wijsheid, die altijd verband houdt met concrete acties, ondanks alle beperkingen van werkelijke situaties.
  • Ik vraag me af wie de kinderen zijn die wijsheid verdedigen. Waarschijnlijk degenen die verstandig genoeg zijn om hun lot te accepteren en de mogelijkheden van goede daden te zien, zij, die de moeite doen om hun families tot stilte te brengen, maar trouw zijn, degenen die hun plicht vervullen zonder angst of gunst, diegenen die streven naar een leven van integriteit, zelfs wanneer ze zich daarbij alleen en geïsoleerd voelen. Ik vraag om bij deze gezegende kinderen van wijsheid te worden gerekend.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus hier probeert ons wakker te schudden! Moet ik door elkaar geschud worden? Ben ik meer dan half levend? Mijn ziel kan verdoofd, verlamd, gedrogeerd en gefragmenteerd worden. Ik kan onbewogen blijven, wat God ook voor mij doet. Soms raakt de pijn van anderen mijn hart niet. Soms is het moeilijk om mij te behagen. Psychologen spreken van personen die leven van 'duizend kleine walgingen'. Dankbaarheid en lof voor Gods goedheid kunnen zwak en ontoereikend zijn in mij.
  • Jezus, trek me uit mijn zelfgemaakte graven zodat ik mijn leven met U naar volheid kan leven. Ik wil zijn zoals U bent, volledig levend en stralend van het leven van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Kinderen nemen het niet dat de spelregels niet worden nageleefd. Jezus merkt dat ook volwassenen soms naïeve verwachtingen hebben en kunnen vervallen in al te oppervlakkige vergelijkingen. Hij vraagt ons niet aan de oppervlakte te blijven, intenser te reflecteren en ons gebed te verdiepen. Als we tijd en aandacht geven om te ontdekken waar God aan het werk is, zullen we ontvankelijker worden voor zijn genade van wijsheid en inzicht.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God wil dat we onze vreugde vinden in de goede dingen van het leven. We zouden vriendschap, huwelijk en familie, geboortes, verwezenlijkingen en spel moeten vieren. God zal ons aan het Einde vragen: 'Heb je van mijn schepping genoten'? God zal hopen dat we 'Ja!' zeggen.
  • Maar er is ook een andere kant aan het leven. We moeten Jezus volgen in het breken van het brood, in het drinken van de beker van zijn Passie. Ik ben terughoudend, Heer, om dagelijks uw kruis op te nemen. Ik vermijd pijn, kwetsuren en verlies. Leer mij om U te vinden in lijden. Passie van Christus, breng mij troost. Troost brengen betekent aan de basis 'moed en kracht geven', eerder dan ' ervoor zorgen dat de pijn verdwijnt'.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is niet bang om de waarheid te spreken. Hij ontmaskert de opzettelijke hardleersheid van de farizeeërs en schriftgeleerden en doorziet de slechtheid van hun hart. Anders dan de belastingontvangers en de zondaars, weigeren ze Gods aanwezigheid in Jezus te erkennen.Geen van zijn herhaalde oproepen weet hun hart binnen te dringen. Ze weigeren berouw te tonen en missen zo hun moment van genade.
  • Heer, ook mijn hart kan weerbarstig zijn, blind en doof voor uw waarheid. Soms ga ik door perioden van negativiteit en zelfbeklag. Niets lijkt me dan te bevallen. Kom tot mij in mijn armoede en zwakte. Openbaar me de wijsheid van de liefde.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten