User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 7:36-50

Het Woord van God

Een van de Farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de Frizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: 'Als dit een profeet was zou Hij weten wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt; het is immers een zondares.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Simon, Ik heb u iets te zeggen.' Waarop deze zei: 'Zeg het, Meester.'

'Een geldschieter had twee schuldenaars, de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig tienlingen schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden?' 'Ik veronderstel, – antwoordde Simon – diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.' Jezus zei tot hem: 'Uw oordeel is juist.'

Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: 'Ge ziet die vrouw daar? Ik kwam uw huis binnen; gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven, maar zij hield, sinds Ik binnenkwam, niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde getoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven.' Daarop sprak Hij tot haar: 'Uw zonden zijn vergeven.' De mede aanliggenden vroegen zich af: 'Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?' Jezus zei tot de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.'

Lucas 7:36-50
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De passage die hier verteld wordt stemt tot nadenken, voor ons vandaag niet minder dan voor de gasten aan de tafel van de Farizeeër toen. Zij zullen wel opgekeken hebben en zich verwonderd hebben! Wie was toch die Jezus die de zonden vergaf van deze vrouw. En waarom? Omwille van haar grote liefde. Ze heeft geen woord gezegd. Maar haar gebaren en haar tranen klonken luider dan eender welk woord. De woorden van een Franse mysticus lijken hier van toepassing: ‘sommige dingen kan je enkel zien met ogen vol tranen.’ Op het einde van zijn leven kreeg de heilige Ignatius van Loyola op advies van zijn artsen te horen dat hij de mis niet meer mocht opzeggen omdat hij, telkens als hij dit deed, tranen huilde van ontroering en daardoor zijn gezichtsvermogen te veel schade berokkende!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze raadselachtige gebeurtenis laat zien dat niet alle farizeeën fervente tegenstanders van Jezus waren en dat er binnen de farizeeëngroep verdeeldheid heerste. En dus hebben we hier een farizeeër die Jezus uitnodigt voor de maaltijd. Maar zo eenvoudig is het niet, want hoewel hij Jezus ontvangt, laat hij allerlei blijken van gastvrijheid achterwege en dit staat in schril contrast met de overvloedige vrijgevigheid van de 'zondares'. De passage kan dus worden opgevat als een les over wat belangrijker is, en Jezus maakt duidelijk dat generositeit, het handelen naar de wet te boven gaat.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Met gladde hoffelijkheid hield de Farizeeër Simon de schijn op. Zijn beleefde uitnodiging maskeerde een afwijzend oordeel over de vrouw, die niet welkom was. Jezus doorzag de gefineerde buitenkant: "Simon, ik heb u iets te zeggen". Jezus is met mij. Vol vertrouwen kan ik Hem laten zeggen wat Hij mij te zeggen heeft. Want ik geloof in de liefde waarmee Hij tot mij spreekt en ik weet dat Hij bij mij is wanneer ik de weg zoek door het leven.
  • Jezus ziet het innerlijk van Simon en de vrouw. Hij ziet hoe de genade werkt in de ‘slechte’ vrouw en voelt de sterke weerstand bij de ‘goede’ man. In Jezus’ tegenwoordigheid vraag ik dat ik mag zien waar God in mijn leven aan het werk is en dat mij de genade wordt geschonken om te doen wat God van mij vraagt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het extreme gebaar van deze vrouw is misschien moeilijk te begrijpen. Toch was het haar poging om Jezus te danken voor wat ze van Hem heeft ontvangen. Simon, die haar innerlijke beweegreden niet kent, meent over haar te moeten oordelen op basis van wat hij wel van haar weet. Jezus neemt de moeite Simon de echte motivatie van haar gedrag toe te lichten. Hij maakt duidelijk hoezeer Hij de reactie van de vrouw waardeert.
  • Ben je ooit verkeerd beoordeeld om iets wat je deed? Dat is pijnlijk en kwetsend. Wij kunnen God altijd vragen ons te helpen niet te snel over anderen te oordelen. Met welwillendheid en begrip over anderen denken maakt innerlijk vrij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier zien we hoe Gods barmhartigheid werkelijk op de rand staat van het aanstootgevende: wij moeten er in de breedte naar kijken om de diepte ervan te doorgronden. Dit is wat wij in het Jaar van de Barmhartigheid vieren: dat we in Jezus de ware goedheid van zijn barmhartige Vader zien.
  • Wat zou mijn reactie geweest zijn indien ik de farizeeër of een van de gasten was geweest? Zou ik ook geschokt geweest zijn door het gedrag van de vrouw en door de reactie van Jezus? Of kan ik mij inbeelden dat ik de vrouw zelf was, niet in staat mijn dankbaarheid te beheersen. Of als Jezus zelf, die beslist dat schokkend gedrag te aanvaarden. Dit om ons te helpen Gods barmhartigheid en zijn houding tegenover zondaars te begrijpen.
  • Ik vraag om barmhartig te zijn zoals de Vader.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Let op de centrale plaats die maaltijden innemen in de verschillende Evangelies. Het is zo frappant dat er gezegd wordt dat je je een weg kan ‘eten’ door het Nieuwe Testament.
  • Net zoals deze anonieme vrouw ben ik op zoek naar Jezus. Ik breng mijn zondigheid met mij mee. Op een bepaalde manier is die zondigheid mijn geschenk aan Hem. Ik observeer zijn respect voor haar: hij had zich kunnen afwenden van haar aanraking en geëist hebben dat ze buiten gegooid werd. In plaats daarvan heeft Hij alle tijd van de wereld voor haar, zoals Hij ook oneindig veel tijd voor mij heeft. Hij merkt haar kleine gestes op. Het zijn minuscule gebaren van liefde zichtbaar in water, olie, tranen en kussen.
  • Welke kleine gebaren van liefde kan ik Hem tonen? Deze vrouw is eenvoudig, extravagant, nederig en vertrouwvol. Laat mij van haar leren om zo dichter bij Jezus komen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Voor Simon was het allemaal heel duidelijk: hij had uitgemaakt wie zijn aandacht waard waren en hoe hij hen zijn respect kon tonen. Jezus nodigde hij wel uit, maar hij ontving Hem niet echt hoffelijk. Hij was bereid naar de woorden van zijn gast te luisteren, maar zijn hart hield hij gesloten. Ik vraag God de genade om te kunnen herkennen wat me van zijn woord verwijderd houdt. Ik vraag Hem hulp om me hiervan los te maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De farizeeër is verrast en het stoorde hem zelfs als Jezus een zondaar de toelating geeft Hem aan te raken. Hij moet nog leren verstaan dat Jezus zondaars juist welkom heet en hen wil genezen. Zelf meent hij geen genezing nodig te hebben. Zou hij er misschien later de nodige lessen uit trekken?
  • Er is toekomst voor al wie zondigt. Heer, laat me nooit wanhopen over mezelf, vermits U dat ook niet doet. Er is vergeving voor iedereen. Hoe groter de nood hoe genereuzer het antwoord van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Simon, een gerespecteerde farizeeër, kijkt met een kritische blik, een gesloten geest en een oordelend hart. Zijn God houdt zich niet op met zondaars. Hij veracht deze vrouw die alleen wordt aangesproken als ‘zondaar’. Maar zij erkent dat ze Jezus nodig heeft en mag delen in zijn meelevende blik, zijn totale vergeving en zijn vrede. Tranen van dankbaarheid overspoelen haar bekeerde hart. Simon, die geen nood aan vergeving ervaart, ontgaat het totaal waar het op aan komt.
  • Heer, ook ik ben soms kleingeestig. Herinner er me dan aan dat uw onuitputtelijke vergeving het antwoord is op de donkerte in mijn ziel. Mocht uw meelevende blik de ontoegankelijke plekken in mij verlichten. Maak mij ontvankelijk voor uw onvoorwaardelijke en immer vergevende liefde.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten