User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 12:24-26

Het Woord van God

Jezus zei: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient zal de Vader hem eren.'

Johannes 12:24-26
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Niet elke graankorrel zal ontkiemen. Zonder de juiste omstandigheden, zal een graankorrel sluimeren en nooit vrucht dragen. Het graan heeft zon nodig, regen en voedingsstoffen voor het kan beginnen te groeien. Is mijn geloofsleven sluimerend? Of voed ik het op zo’n manier dat het een overdadige oogst zal voortbrengen?
  • Wat moet er in mij sterven opdat ik ten volle zou leven? Ik bid om de genade te zien wat ik moet doen en om de gave om het ook te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De passage die we vandaag horen kunnen we begrijpen als een verwijzing naar Jezus’ dood die veel vruchten heeft voortgebracht: de evangelieboodschap raakte namelijk verspreid over de hele wereld. Als wij de Heer helemaal volgen als zijn dienaren, en als Christus te vinden is waar zijn dienaren zijn, dan volgt hieruit dat Jezus’ dood nog steeds vruchten draagt. Inderdaad, sommige volgers sterven voor hun geloof maar de meesten brengen vooral grote persoonlijke offers, ze sterven aan zichzelf en aan hun eigen noden om de zaadjes te kunnen zaaien opdat Gods rijk op aarde kan groeien.
  • Waar ben jij het zaad van het koninkrijk Gods aan het zaaien in jouw leven? Als je vindt dat de Heer je ergens kan bijstaan om de grond te bewerken, neem dan de tijd om vandaag zijn hulp te vragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we het feest van de heilige Laurentius, een martelaar uit één van de eerste eeuwen. Hij was een diaken, belast met het beheer van de kerkelijke bezittingen. Toen de keizer aan Laurentius vroeg hem de schatten van de kerk te brengen, bracht hij hem de armen die hij diende, de echte schatten van de kerk. In deze materialistische en competitieve tijden bid ik voor oprecht respect voor hen die worstelen om te kunnen leven, die misschien afhankelijk zijn van anderen om te overleven. Ik bid dat de kerk een plaats mag zijn waar de armen niet alleen onderwerp van onze liefdadigheid zijn, maar de echte hoofdrolspelers.
  • Ik bid voor hen die lijden om wat hen dierbaar is. Martelaarschap is niet alleen iets uit lang vervlogen tijden, maar het is ook vandaag actueel, nu zelfs meer dan in de Romeinse tijd. Ik bid in dankbaarheid voor het getuigenis van de christenen in China, in Pakistan, in Nigeria, en in zoveel andere delen van de wereld. Moge hun voorbeeld de toewijding aan mijn geloof versterken en mij inspireren om te aanvaarden dat volgeling zijn van Jezus vaak lijden met zich meebrengt, maar ook waarachtig leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Niemand kan Jezus zien of begrijpen, tenzij men het doel en de betekenis van zijn dood en verrijzenis begrijpt. Om vruchtbaar te zijn, moet een tarwekorrel in de grond vallen en sterven, zodat hij wordt getransformeerd in een nieuwe plant die na verloop van tijd vele vruchten zal dragen.
  • Dit is precies wat Jezus zal doen. Door zijn lijden en dood aan het kruis zal Hij zijn leven opgeven, om vervolgens in een nieuw leven weer op te staan. Waar is vandaag in mijn leven, ‘nieuw leven’ mogelijk?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we het feest van de heilige Laurentius, een van de martelaren van de vroege kerk. Martelaren brengen ons vaak in de war en roepen allerlei vragen op in onze op het eerste gezicht tolerante tijden. Toch laten ze zien hoe waar en duidelijk de uitdaging in de lezing van vandaag is. Ik probeer te luisteren naar Jezus wanneer Hij me vraagt of ik alleen maar, tegen elke prijs, mijn leven wil redden, of dat er iets is wat ik zo belangrijk vind dat ik bereid ben om ervoor te sterven. Alleen dan pas kan ik zeggen dat ik leef. Ik bid dat ik de moed heb om te leven naar mijn geloof.
  • Ik bid voor wie lijdt om wat hem dierbaar is. Het martelaarschap is niet iets van vervlogen tijden, van het vroege christendom, maar het is ook erg aanwezig in onze tijd, nu nog meer dan in de Romeinse tijd. Ik bid uit dankbaarheid voor het getuigenis van de christenen in Sri Lanka, Pakistan en Nigeria, in de door IS bezette gebieden en in zoveel andere delen van de wereld. Moge hun voorbeeld mijn eigen betrokkenheid bij mijn geloof versterken en mij inspireren om te aanvaarden dat het volgen van Jezus vaak lijden met zich meebrengt, maar ook het ware leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In Laudato Si’ zegt paus Franciscus dat ‘God een schitterend boek geschreven heeft ’waarvan de letters de veelheid van schepselen zijn, in het heelal aanwezig’' (Laudato Si, 85). Jezus zag de natuur op die wijze. En jij? Stel je een graankorrel voor in de oogsttijd. Het voelt gelukkig en voldaan in de herfstzon. Maar de winter komt en het wordt onder de vochtige aarde geploegd. Het verliest zijn schoonheid en begint te rotten. Maar met de komst van de lente gaat het zich roeren. De stengel duwt omhoog om de zon te ontmoeten, en al spoedig ontstaat er een korenaar, dertig, zestig, misschien wel honderd korrels.
  • Kun je je voorstellen dat jouw leven eigenlijk net zoiets is? God zegt tegen jou, ‘Ik ken de plannen die Ik met je voor heb. Ze hebben je geluk voor ogen, niet je ongeluk' (Jeremiah 29:11). God is voortdurend bezig het goede voort te brengen uit wat minder goed is in jouw leven. Vraag Hem om ongehinderd in jou te werken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Niet iedere graankorrel ontkiemt zomaar. Zonder de juiste voorwaarden zal het zaad blijven sluimeren en nooit vruchten dragen. Om te kunnen beginnen met groeien heeft de graankorrel zon, regen en voedingsstofffen nodig. Sluimert mijn geloofsleven ook, of voed ik het, zodat het een overvloedige oogst kan opleveren?
  • Wat zou moeten sterven in mij zodat ik voller kan leven? Ik bid om de genade te kunnen zien wat mij te doen staat én om de genade dat dan ook werkelijk te doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is zo vertrouwd met beelden uit de tuin en het veld. Hij heeft hiervan zo veel gezien in zijn leven in een bescheiden landelijke omgeving.
  • Het zaad in de grond planten in plaats van het als voorraad op te bergen geeft het de mogelijkheid om te groeien tot een hele nieuwe schoof.
  • Wat is in jouw ervaring de grond waarin je het zaad van het Woord kan planten? Waar is er grond waarin het Woord van God zou kunnen groeien? Heb je eraan gedacht om het te planten?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Niet iedere graankorrel ontkiemt. Zonder de juiste omstandigheden zal de graankorrel levenloos neerliggen en nooit vrucht dragen. De graankorrel heeft zon nodig, regen en voedingsstoffen om te kunnen groeien. Bevindt mijn geloofsleven zich in een toestand van slaap of voed ik het zodat het een overvloedige oogst zal opleveren?
  • Wat moet in mij afsterven zodat ik meer kan leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vraagt ons om niet bang te zijn voor de toekomst, maar om te vertrouwen in de Vader die van ons houdt. De materiële dingen van het leven, onze bezittingen, ons geld, moeten ons niet overheersen. Hij nodigt ons uit om waakzaam te zijn en op uitkijk te staan als Hij komt. Wat ons te wachten staat is een verwelkoming van de Vader die hartelijker is dan alles wat we konden verwachten.
  • Heer, hoe kunnen we U ooit genoeg danken voor uw zorg voor ons, voor uw onvoorwaardelijke liefde? U aanvaardt volledig wie we zijn en U verlangt dat we bloeien in uw genade. Help ons om helemaal te worden wie we kunnen zijn dankzij uw Geest die in ons woont..
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God heeft ons nodig om voorgoed invloed op het leven van veel mensen te hebben. Maar daarvoor is het nodig dat we Jezus en niet onze eigen grillen en voorkeuren volgen. We hebben ons over te geven aan het leven en de vraag te stellen 'Heer, wat wilt U dat ik vandaag doe met mijn leven'?
  • Heer, begenadig me met de gave om alles los te laten waaraan ik me vastklamp. Dat ik de Geest die in mij beweegt, niet blokkeer. Werk in mij opdat ik zoals Maria U mag uitdragen naar al degenen wiens leven ik aanraak.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De graankorrel moet niet louter sterven om vrucht voort te brengen. Hij moet ‘in de aarde’ vallen. Wij kunnen niets bereiken uit eigen kracht. We hebben het voedsel nodig dat Jezus ons geeft. Hij is immers ons Leven.
  • Jezus zegt ons hier dat ‘dienen’ en ‘navolgen’ voor Hem hetzelfde betekenen. Het is niet aan ons om te kiezen waar of hoe we Hem zullen dienen. We moeten Hem eerst navolgen en ons door Hem laten leiden naar waar Hij wil dat we Hem dienen. Een leerling kan niet zeggen: ‘Ik heb het gedaan zoals ik het wil!’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het beeld dat Jezus hier schetst is eenvoudig en tegelijkertijd sterk. Hij spreekt niet van ‘overgaan’ of van ‘inslapen’, maar van ‘sterven’ en ‘verlies’. Geloof in Jezus geeft mij de kracht om voorbij de dood het begin van nieuw leven te zien.
  • Jezus spreekt tot mij als een vriend en roept mij op bij zijn familie te horen, wanneer Hij mij uitnodigt bereid te zijn Hem te volgen en te dienen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het beeld dat Jezus hier schetst is eenvoudig en tegelijkertijd sterk. Hij spreekt niet van ‘overgaan’ of van ‘inslapen’, maar van ‘sterven’ en ‘verlies’. Geloof in Jezus geeft mij de kracht om voorbij de dood het begin van nieuw leven te zien.
  • Jezus spreekt tot mij als een vriend en roept mij op bij zijn familie te horen, wanneer Hij mij uitnodigt bereid te zijn Hem te volgen en te dienen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten