User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 8:28-34

Het Woord van God

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was in het land der Gadarénen, liepen hem twee bezetenen tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan. Plotseling begonnen ze te schreeuwen: 'Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen?'

Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden. De duivels nu smeekten hem: 'Als gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.' Hij zei hun: 'Gaat heen.' En zij verlieten hem. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen, of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om. De zwijnenhoeders namen de vlucht, en in de stad gekomen vertelden zij alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet; en toen zij hem zagen, verzochten zij hem hun streek te verlaten.

Matteüs 8:28-34
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Demonen uitdrijven was nooit eenvoudig, zelfs niet voor Jezus. Anders dan bij andere grotere wonderen, stuit Jezus hier op tegenstand en weerspannigheid. Uiteindelijk overwint Hij toch. Het kwaad is een sterke kracht in onze wereld. Het lijkt overal aanwezig en is bijzonder moeilijk uit te roeien. Als ik echter zie hoe Jezus het kwaad overwint, vraag ik zijn hulp om nooit de strijd op te geven tegen het kwade rondom mij.
  • Na dit wonder smeekte de hele stad Jezus om hun streek te verlaten. Hij had hen verlost van de kwaadaardige aanwezigheid van de duivel, maar ze moeten hebben aangevoeld dat Hij hun leven te veel door elkaar had geschud. Soms merk ik zelf ook dat ik er eerder naar verlang met rust gelaten te worden, zonder mijn problemen op te lossen. Ik vraag om een open hart en voor het verlangen naar Jezus’ liefdevolle aanwezigheid in mijn leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Omdat de stedelingen niet kunnen omgaan met de goddelijke kracht, vragen ze Jezus om te vertrekken. Maar Jezus heeft een fundamentele overwinning op het kwaad behaald en heeft de heerschappij van God gevestigd.
  • Deze gebeurtenis in de evangeliën is een openbaring van Jezus’ mededogen voor mensen zoals wij en dat Hij alles zal doen wat Hij kan om ons te bevrijden van de demonen, zoals vrees, angst of wrok, die we hebben toegestaan om ons tot slaaf te maken. Door dicht bij Jezus te blijven, hebben we niets te vrezen van de duivel of de wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het woord van Jezus is wonderbaarlijk krachtig. Het is in staat een woeste bende demonen te weerstaan. Ik voel me soms overrompeld door het kwade om me heen, in de politiek, op mijn werk en zelfs in mijn eigen hart. Ik wend mij tot Jezus en vraag Hem mijn geloof te versterken in de kracht van zijn woorden. Ik vraag Hem daarbij de zekerheid dat geen kwaad, hoe sterk en diep geworteld het ook mag zijn, deze kracht kan weerstaan.
  • De bezetenen en de inwoners van de stad vroegen Jezus hen alleen te laten en de streek te verlaten. Zijn aanwezigheid bracht hen in de war. Ze bleven nog liever in hun eigen miserie zitten dan als bevrijde mensen te leven door de kracht van Jezus’ aanwezigheid. Ik vraag Hem met mij in mijn eigen hart te kijken, om te zien of die tegenstelling ook in mij leeft? Ik vraag Hem mij te richten op zijn leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ zending overstijgt alle grenzen. Hij is niet bang om naar de overkant te gaan, naar het land van de heidenen – waar de Joden normaal gesproken niet zouden komen. Daar ontmoet Hij de krachten van het kwaad in de gedaante van bezetenen en Hij bedwingt hen. Maar de mensen zien niet dat Gods macht in Jezus aan het werk is en verzoeken Hem dringend weg te gaan.
  • Heer, met U vlak naast mij, heb ik niets te vrezen van de krachten van de duisternis in deze wereld. U verlost mij van alle kwaad en doet er alles aan om het goede te laten zegevieren. Help mij in mijn leven op uw goddelijke macht te vertrouwen en alert te zijn op de wijze waarop U uw boodschap van licht doorgeeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het echte teken is hier niet de wilde vlucht van varkens, maar dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij de machten van het kwaad kan overwinnen.
  • Omdat de stadsmensen niet kunnen omgaan met goddelijke kracht, vragen ze aan Jezus om weg te gaan. Maar Jezus heeft het fundamentele kwaad overwonnen en het Rijk van God gevestigd. We kunnen daarom vol vertrouwen bidden “Uw koninkrijk kome” en “verlos ons van het kwade”. Door dicht bij Hem te blijven, hebben we niets te vrezen van de duivel of de wereld.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten