User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 21:15-19

Het Woord van God

Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'U weet dat ik van U houd.' Daarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn kudde.' Nogmaals vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?' 'Ja, Heer,' zei hij, 'U weet dat ik van U houd.' Daarop zei Jezus: 'Wees dan een herder voor mijn schapen.' Nog een derde keer vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?' Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: 'Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.' Daarop zei Jezus: 'Zorg dan voor mijn schapen. Waarachtig, Ik verzeker je: als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde; als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.' Hiermee kondigde Hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei Hij tegen hem: 'Volg Mij.'

Johannes 21:15-19
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Mijn liefde is niet helemaal uit te drukken in woorden. Mijn geloof is vaak stamelend en onuitgesproken. Ik dank God dat Hij naar me luistert op een niveau dat dieper ligt dan woorden, en dat Hij verder kijkt dan mijn daden, dat Hij waarde hecht aan wat er leeft in mijn hart. Ik bid dat ik uitdrukking mag geven aan die diepe aanwezigheid van God in mij.
  • Heer, ik wil antwoorden zoals Petrus: `U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Misschien blijkt dit niet uit mijn leven - dit was bij Petrus ook niet zo toen hij U verloochende. Maar U kent mijn hart, U houdt daar rekening mee. Geef dat ik mag groeien in uw liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Onze God is inderdaad een God van steeds nieuwe kansen! Het is misschien niet zo makkelijk om te vergeven, maar het is nog moeilijker om vergeving te vragen en te ontvangen. Voor onze spirituele groei is het cruciaal dat we geloven dat we vergeven zijn. Dat is het beslissende verschil tussen Petrus en Judas. Een onstandvastige Petrus had Jezus driemaal verloochend. Vol schaamte hierover veranderde hij daarna in de (standvastige) rots waar de kerk van Christus op gebouwd werd. Judas daarentegen kon zich de mogelijkheid van vergeving niet voorstellen.
  • Als ik echt zou geloven dat mijn meest beschamende zonden uit het verleden vergeven zijn, hoe anders zou mijn leven dan zijn?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus stelde Petrus slechts één vraag, drie keer. Niet omdat Hij het antwoord niet wist, maar omdat Hij wist hoe belangrijk het voor Petrus was om het hardop te zeggen, in het bijzijn van zijn metgezellen. Hij verlost zichzelf in het openbaar en drukt uit wat ten diepste in zijn hart ligt. Ik hoor de Heer mij dezelfde vraag stellen, en ik hoor mezelf antwoorden, misschien met iets van de schaamte en verlegenheid die Petrus gevoeld moet hebben.
  • Jezus geeft Petrus nu zijn opdracht: wees de goede herder, zoals Ik. Ik weet dat je zwak bent, maar Ik weet dat je van me houdt. Ik vertrouw je zozeer dat Ik je dezelfde opdracht geef die mij gegeven is, om de goede herder te zijn, bereid zijn leven te geven voor zijn lammeren en schapen. Wat is de opdracht die ik ontvang van de verrezen Jezus? Wat het ook is, het omvat zeker de zorg voor anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik hoor dat Jezus mij dezelfde vraag stelt als aan Petrus: ‘Heb je Mij lief?’ Hoe antwoord ik? Ben ik bang om ‘ja’ te zeggen wegens dingen die ik misdaan heb (of heb nagelaten te doen) tijdens mijn leven? Ik kijk naar Petrus. Enkele dagen geleden had hij zelfs ontkend dat hij Jezus kende. Toch aarzelde hij niet: ‘Heer’, zegt hij, ‘Gij weet dat ik U liefheb.’ Kan ik hetzelfde vertrouwen hebben als dat van Petrus? Jezus weet dat ik Hem liefheb, zelfs als mijn daden - zoals die van Petrus - vaak iets anders lijken te zeggen.
  • Ik blijf enige tijd bij Jezus - hoe reageer ik op Hem. Wat zou ik willen zeggen? Zeg het terwijl Jezus naar je luistert.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is bekend dat paus Franciscus kort na zijn verkiezing werd gevraagd ‘Wie is Jorge Bergoglio?’ Jorge is een zondaar die geroepen is! Ben ik geroepen? Ik ben geroepen omdat ik geliefd ben!! Ik ben geliefd zonder voorwaarden.
  • Dat ik geliefd word is niet afhankelijk van hoeveel ik liefheb. Ik ben geroepen om lief te hebben, zoals Jezus liefhad – tot het einde toe. Hoe leef ik met de veranderingen die samenhangen met de ontwikkeling van jongere naar volwassene? Hoe ga ik om met het loslaten van controle, van de leiding hebben zoals ik dat had, of dacht ik dat ik dat had in mijn vroegere leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Houd je van mij?’ Deze vraag wordt aan Petrus gesteld; deze vraag wordt ook aan mij gesteld. Zie ik het goede in mijzelf dat Jezus in mij ziet?
  • Wanneer Petrus voor Jezus staat, moet hij heel wel bewust zijn van het feit dat hij zijn geliefde Heer niet bijstond gedurende zijn lijdensweg. Maar Jezus richt zijn aandacht op het vermogen van Petrus om lief te hebben, niet op zijn falen. Hij vermaant hem niet om zijn verraad. Omdat hij liefheeft, wordt Petrus in zijn positie hersteld en wordt hem de grote verantwoordelijkheid gegeven om te zorgen voor de eerste christelijke gemeenschap.
  • Heb ik het probleem dat ik blijf hangen bij mijn fouten en dat ik niet wil of kan aannemen dat de Heer mij liefheeft zoals ik ben?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik stel me in de plaats van Petrus en luister naar die vraag: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij meer lief dan hen?'
  • Bedoelde Jezus op dat moment de boot, de aanpak, het net vol gevangen vis of de levenswijze die Petrus kende en waarvan hij hield? Was dit een uitnodiging tot verandering van zijn levensweg? Of was de vraag: Houd je meer van Mij dan van hen (de andere leerlingen)? Petrus had immers opgeschept: 'Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit. (Matteüs 26,33).
  • Deze keer onderscheidt Petrus zichzelf: 'U weet dat ik van U houd'.
  • Ik voel me dicht bij Petrus, vol schroom rond mijn wens om een leerling te zijn maar wetende dat de Heer mij liefheeft.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus’ drievoudige vraag is een echo van het drievoudig verraad van Petrus. Vergeven kan moeilijk zijn, maar wellicht is vergeving accepteren nog lastiger. Kunnen geloven dat wij vergeven worden, is een voorwaarde voor onze spirituele groei. Hierin bestond het wezenlijk verschil tussen Petrus en Judas. De weifelende Petrus groeide, vanuit de schaamte om zijn drievoudig verraad, tot de rots waarop Christus’ kerk werd gebouwd. Judas kon de mogelijkheid van vergeving zelfs niet in overweging nemen. Hij, die Jezus had horen vertellen over zeventig keer zeven maal vergeven, kon zichzelf er niet toe brengen Hem voor zichzelf om vergeving te vragen. In plaats daarvan stierf hij in wanhoop.
  • Heer, geef dat ik nooit ophoud om vergeving te vragen. Als wij bereid moeten zijn grenzeloos te vergeven, dan moeten we ook bereid zijn om vergeving te blijven vragen. We moeten geloven dat we vergeven worden. En dit ons hele leven lang.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik stel me in Petrus’ plaats en laat de vraag op me afkomen: Simon, zoon van Johannes, hou je meer van mij dan deze? Bedoelde Jezus op dat moment de boot, het vistuig, de vangst, Petrus’ vertrouwde leven dat hem dierbaar was? Was het de vraag naar een carrièreswitch? Of was de vraag veeleer: Hou jij meer van mij dan de anderen van mij houden? Ooit had Petrus immers pochend en overmoedig beweerd: Ook al laten alle anderen je in de steek, ik nooit.
  • Nu is Petrus veel bescheidener. U weet dat ik van U houd. Ik voel me erg verwant met Petrus: schroomvol over mijn verlangen om de Heer te volgen, maar zeker van zijn liefde voor mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ondanks zijn tekortkomingen, wordt Petrus uitgekozen om de zending van Jezus verder te zetten door zich nederig ten dienste te stellen van anderen. Jezus geeft mij ook een zending van dienstbaarheid. Ben ik mij daarvan bewust? Volbreng ik deze, ook al betekent het dat ik pijn lijd?
  • Welk antwoord geef ik wanneer ik, zoals Petrus, bevraagd wordt omtrent de mate van mijn liefde voor Jezus? Kan ik op z’n minst zeggen: “ Gij weet dat ik U tracht lief te hebben”.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Drie keer verzekert Petrus Jezus dat Hij van hem houdt. Hij meent het oprecht. Toch bleek hij tijdens de Passie, in de greep van angst en verwarring, zelfs niet toe te kunnen geven Jezus te kennen. Zou dit hem een tweede maal kunnen overkomen? Jezus kent, begrijpt en vergeeft onze menselijke broosheid. Het belet Hem niet ons onophoudelijk te blijven vragen: ‘Volg me’.
  • We beginnen ons leven volledig afhankelijk van anderen. Naarmate we opgroeien eisen we meer en meer onze zelfstandigheid op. Het valt ons moeilijk die verworven onafhankelijkheid op te geven als we bejaard worden. Het leven lijkt in een cirkelbeweging terug te keren naar het uitgangspunt. Loslaten en hulp accepteren is makkelijker als ik vertrouw op Gods goedheid en zorg. ‘Ouderdom komt van God en brengt ons bij God’ (Pierre Teilhard de Chardin sj).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus moet zich hebben afgevraagd: ‘ Waar sta ik nu?’ ‘ Ben ik nog wel altijd eerst gerangschikt in zijn ogen?’Maar Jezus is onvoorstelbaar welwillend en vriendelijk voor hem en alle twijfels gaan in rook op. Petrus wordt herschapen: van visser in herder.
  • Heer, ik zie hierin uw eindeloze barmhartigheid en vergevende liefde voor mij. U herinnert mij er aan dat alles in de wereld kan vergeven worden omdat U uit de dood bent opgestaan. U aanvaardt mij zoals ik ben. Geef dat ik daarom ook anderen leer aanvaarden die tegen mij tekort schoten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tot drie keer toe vraagt Jezus zachtmoedig aan Petrus : heb je mij lief? Jezus veroordeelt hem niet voor zijn verraad! Omdat hij liefheeft, wordt Petrus in zijn waardigheid hersteld en krijgt hij de grote verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de vroege christelijke gemeenschap.
  • Als Jezus aan mij zou vragen: ‘heb je Mij lief?', hoe zou ik dan antwoorden? Vele vrouwen en mannen hebben door de eeuwen heen hun leven gegeven voor Christus. Hoe zou ik reageren als er van mij hetzelfde werd gevraagd? Kan ik alvast een goede volgeling van Jezus zijn?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Leerling van Jezus zijn betekent dat vaak de vraag gesteld wordt "Heb je Me lief?". Dat wil niet zeggen dat Jezus twijfelt aan ons. Hij wil dat we ons ervan bewust worden hoe we die liefde uitdrukken. In het spoor van Ignatius vraag ik me af : "Wat heb ik gedaan voor Christus? Wat doe ik voor Christus? Wat zal ik doen voor Christus?".
  • Petrus beseft dat hem een enorme verantwoordelijkheid gegeven wordt over de kudde. Ben ik bereid om meer verantwoordelijkheid op te nemen?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten