User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 20:1-9

Het Woord van God

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: 'Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.' Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroververbukkend zag hij de zwachtels liggen maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen: hij zag en geloofde. Want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

Johannes 20:1-9
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat een vreemde ochtend … biddend, gehuld in duisternis, lijkt het alsof we buiten de tijd staan, zoals astronauten die in de ruimte cirkelen, ver voorbij zonsondergang en zonsopgang, voorbij het begin en het einde van onze dagen. We blikken terug op de alles onwezelijke stilte van die ochtend en zien samen met de apostelen, de heilige vrouwen terugkeren van het graf. We horen hoe ze het verhaal vertellen van de engelen. Een gestorven lichaam, zonder bloedsporen, met een lans doorboord, was weer opgestaan en leefde opnieuw. Wat een mysterie! Jezus had zijn belofte gehouden. De dood, onze oudste vijand, was overwonnen.
  • Overal waar wij medeleven, rechtvaardigheid, verzoening en geloof delen met elkaar, overal waar we elkaar bemoedigen om mensen van hoop te zijn, zijn wij mensen van de verrijzenis en dienen we de verrijzenis. Jezus staat op uit de dood telkens wanneer wij zijn levenswijze naleven. We kunnen dit op vele manieren doen, telkens wanneer we zorg dragen en bezorgdheid tonen voor het leven en de problemen van anderen. In ons paasgebed kunnen we de verrezen Heer vragen dienaren van de verrijzenis te zijn. Hoe kan ik de verrezen Heer het beste dienen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We zien dat Maria Magdalena de eerste getuige was van de verrijzenis en we zien ook dat zij de eerste was die erop uittrok naar de plaats waar Hij gevonden zou kunnen worden. Op deze Paasdag bidden wij dat wij onze ogen open mogen houden en verwachtingsvol mogen uitkijken naar tekenen van Gods aanwezigheid bij ons.
  • Hoe vaak was Petrus niet wakker geworden om te ontdekken dat Jezus weg was? Misschien begon hij nu, staande in het lege graf, zich te realiseren dat Jezus opnieuw weg was om bij zijn Vader te zijn en vroeg hij zich af hoe Jezus dit nieuwe leven met Hem zou delen. Tot welk nieuw leven, welk nieuw inzicht roept Jezus mij deze Paastijd?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Plaats jezelf in de schoenen van Petrus en 'de door Jezus beminde leerling'; eerst hun diepe verdriet over de dood van hun grote vriend en nu dit nieuws van een leeg graf en hun verbijstering. Is er diep in hun hart nog een sprankje hoop dat, ondanks alle schijn, dit misschien niet het einde is!
  • Denk na over 'verrijzenis'-ervaringen die je misschien in je eigen leven hebt gehad. Praat met Maria over de dood van haar zoon en het feit dat Hij leeft. Mag ik vragen om de gave van geloof in de verrezen Heer?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we ons verheugen en blij zijn. Jezus is verrezen, om nooit meer te sterven. Na de angst van de laatste dagen is het nu tijd voor uitbundige vreugde. Ik vraag de genade om binnen te gaan in de vreugde van Jezus zelf. Het zaad dat in de aarde viel en stierf draagt nu vruchten in overvloed, vol van nieuw leven.
  • De lezing van vandaag vertelt van de twee leerlingen die ‘uit de Schrift nog niet begrepen hadden dat Hij uit de dood moest opstaan.’ Ook ik vraag de genade te groeien in het begrijpen van deze grootse realiteit. De heilige Paulus noemt de verrijzenis het fundament van ons geloof, maar ik heb er geen onmiddellijke ervaring mee, afgezien van de verrezen Jezus.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Verrijzenis! Niemand heeft het zien gebeuren: daarvoor is het te groot. Maar in Jezus’ verrijzenis is heel de schepping verrezen, en wij mensen wandelen in het nieuwe leven, zoals de heilige apostel Paulus dat noemt. De verrijzenis is, in de woorden van paus Benedictus, een kosmische gebeurtenis van liefde, die de dood verplettert.
  • In de verborgen kracht van de verrijzenis worstelen mensen van alle of geen religie een goed leven te leiden in een verduisterde wereld – we leven allemaal in geboortepijn om verrezen mensen te worden. Ik ben een van hen. Ik vraag de verrezen Heer dat mijn leven een voorbeeld van de verrijzenis mag zijn. De dichter Gerard Manley Hopkings spreekt over de vertroosting van de verrijzenis. Heer mag dit echt voor mij een troost zijn als het leven moeilijk is of als de dood mij of mijn dierbaren nadert. Wij zullen allen in Christus verrijzen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als we luisteren naar het Evangelie van Paaszondag zouden we ons kunnen afvragen hoe Maria Magdalena en de anderen die naar het graf gingen vergeten waren wat Jezus gezegd had over ter dood gebracht worden en uit de doden opstaan.
  • De grote geschenken van Pasen zijn hoop en geloof. Hoop: die maakt dat wij vertrouwen hebben in God, in zijn uiteindelijke overwinning, en in zijn goedheid en liefde, die door niets aan het wankelen gebracht kunnen worden. Geloof: de aanname dat Christus getriomfeerd heeft over het kwaad, ondanks de schijn van het tegendeel, en dat de Verrijzenis de beslissende handeling in de geschiedenis van de mensen is.
  • Aldus vieren we het mysterie van de Verrijzenis, verkondigen ons geloof en onze hoop, en zijn dankbaar voor deze geschenken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Benedictus XVI beschrijft de verrijzenis als een explosie van licht, een kosmisch gebeuren dat hemel en aarde met elkaar verbindt. Maar, het was toch vooral een explosie van liefde. Het luidde een nieuwe zijnsdimensie in waardoor een nieuwe wereld ontstond. Het is een sprong in de geschiedenis van de evolutie en van het leven in het algemeen, naar een nieuw toekomstig leven, naar een nieuwe wereld die, te beginnen met Christus, reeds voortdurend onze wereld doordringt, hem omvormt en tot eenheid brengt.
  • De verrijzenis verbindt ons met God en met elkaar. “Wij verkondigen de verrijzenis van Christus”, zegt paus Franciscus, ”wanneer zijn licht de donkere momenten van ons leven verlicht, en wij dit kunnen delen met anderen; als wij aanvoelen wanneer wij moeten lachen met wie lachen en wenen met wie wenen; wanneer wij vergezellen wie droevig zijn en alle hoop dreigen te verliezen: wanneer wij onze geloofservaring delen met wie zoeken naar zin en vreugde…. En dat wij daar met onze ingesteldheid, met ons getuigenis, met ons leven zeggen ‘Jezus is verrezen’ en dat vanuit onze ziel.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Hij zag en geloofde”. Noch Petrus noch Johannes konden geloven in de Verrijzenis zonder verwarring en onzekerheid te doorstaan. Hun lopen naar het graf duidt op hun innerlijke wanhoop. (Let er eens op dat Maria Magdalena ook loopt in deze lezing). Maar uit verwarring ontstaat inzicht. Het lege graf kan enkel betekenen dat Jezus waarlijk leeft – opgestaan en hernieuwd door de Vader.
  • Als Jezus waarlijk verrezen is, dan zijn wij dat ook. Als we één zijn met Hem in zijn lijden, dan zijn wij nu één met Hem in de vreugde van zijn Verrijzenis. Alleluia!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria ging op weg om te doen wat ze kon, om te zorgen voor Jezus’ stoffelijke resten. Ze aanvaardde de realiteit zoals ze die zag, maar was vastberaden om het mogelijke doen om waardigheid en eer te brengen.
  • Help ons, Heer, om te doen wat we kunnen terwijl we alert blijven, om de bewegingen van uw geest op te merken. Mogen we het leven ontvangen zoals U het ons aanreikt – zelfs als U dat op onverwachte wijzen doet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het eerste geloof: dit kwam langzaam, voor Petrus en anderen. Vreugde zou later komen. We kunnen ons voorstellen hoe ze geleidelijk aan beseften dat Jezus’ belofte om op de derde dag opgewekt te worden in feite waarheid geworden was. Geloof zou dankbaarheid worden. Sta toe dat dankbaarheid en vreugde je ziel overstelpen tijdens je gebed vandaag.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zoals Benedictus XVI het omschreef, was de verrijzenis als een explosie van licht, een kosmisch gebeuren dat hemel en aarde verbond. Maar bovenal was het een explosie van liefde. Het leidde ons in een nieuwe dimensie van zijn van waaruit een nieuwe wereld verrijst. Het was een sprong in de evolutie en in het leven in het algemeen naar een nieuw toekomstig leven. Naar een nieuwe wereld die - beginnend met Christus - voortdurend onze wereld doordringt, verandert en verinnerlijkt. De verrijzenis verbindt ons met God en met anderen. Als we op deze manier leven zullen we de wereld veranderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Waaraan dachten Petrus en Johannes toen ze naar het graf liepen? Maria Magdalena dacht niet dat Jezus verrezen was. Ze zei dat ‘ze’ Hem uit het graf genomen hadden. Petrus, impulsief als hij was, ging meteen het graf binnen. Johannes aarzelde. Wat zou ik gedaan hebben? Hoe zou ik gereageerd hebben?
  • Een van de dingen waardoor Petrus en Johannes overtuigd werden dat Jezus was verrezen, was dat de zweetdoek die zijn hoofd bedekt had, ‘opgerold lag op een aparte plaats’. Dit is geen overhaast, heimelijk vertrek. Het is rustig, ordentelijk en glorierijk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Maria heeft als eerste getuigd van de verrijzenis. Zij was de eerste die de bemoediging en de hoop ontving die de verrezen Heer ons aanbiedt. Anderen worden herinnerd omdat ze deze boodschap onder onze aandacht brengen, omdat ze de nieuwe waarheid verkondigen. Ik breng wat tijd door bij Maria om haar te vragen mij te begeleiden in het wachten; ik bid dat ik moed vat en de tekenen van verrijzenis in mijn leven mag zien.
  • Degenen die het dichtst bij Jezus leefden begrijpen zelfs nu, in dit geweldige ogenblik, nog niet wat er in de Schrift staat. Ik vraag God mij te helpen om deze Pasen te kunnen begrijpen waar het geschreven Woord tot leven komt; dat zijn heilige Geest mij daarbij geleidt.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten