User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 10:28-31

Het Woord van God

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus: 'Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.' Jezus antwoordde: 'Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten eersten.'

Marcus 10:28-31
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Laten we ruimte maken in ons gebed vandaag voor al wie de roep van het Evangelie gehoord heeft, voor de mensen die ‘alles achtergelaten’ hebben. Mogen zij een teken van bemoediging zijn voor al wie Jezus zoekt en Hem wil volgen.
  • Wie is de eerste, wie de laatste? Ik vraag God om mijn vooroordelen te zegenen. Ik bid dat ik God het laatste woord mag geven en dat ik mijn best mag doen om iedereen gelijk te behandelen. Ik vraag de genade die ik nodig heb om wie zwak is, of arm en verwaarloosd, met speciale zorg te omringen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is goed om eerlijk te zijn tegen Jezus, zoals Petrus hier in deze passage. Hij laat Jezus in zijn hart kijken en toont zijn gevoelens. Jezus reageert daar positief op. Misschien voel ik me soms ook als Petrus en wil ik ook eens kunnen zeggen: ‘Kijk eens wat ik allemaal doe en hoeveel ik daarbij te lijden heb?’
  • Het doet goed daarna om Jezus te horen zeggen: ‘Dankjewel. Ik beloof je een grote beloning, ook al is dit pas later.’ Als Hij me vriendelijk vraagt: ‘Wat heb jij recent achtergelaten omwille van Mij en het Evangelie?’ wat zou ik dan zeggen? Wanneer heb ik mijn comfortzone kunnen verlaten om Jezus’ liefde uit te dragen naar de anderen? Spreek nu met Hem hierover.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe goed begrijpen we Petrus! Hij slaagt er in zich zo makkelijk te uiten over wat wij niet eens durven te zeggen omdat we ons schamen. Laat staan dat we erover durven na te denken. 'Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.' Schat U dat naar waarde? Wat krijgen we in ruil? Jezus begreep wat Petrus wilde zeggen en verzekerde hem dat niemand de gulheid van God kan overtreffen. We zullen een honderdvoud ontvangen, zelfs al tijdens dit leven. Ik kan terugkijken op mijn eigen leven en zien hoe waar dat is.
  • Het leven van hen die Jezus volgen zal echter ook vervolging inhouden. 'Veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten eersten.' Jezus doet geen loze beloften. Hem volgen betekent hem volgen op de weg van het kruis en van vernedering. Maar dit vervult mijn hart met vertrouwen en vaak met diepe vreugde. Ik vraag om een echte volgeling van Jezus te zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik denk na over deze woorden, zoals Petrus aan het einde van zijn leven misschien heeft gedaan. Wat betekende het voor mij om Jezus te volgen? Wat heb ik opgegeven? Wat was het honderdvoudige voor mij, in de zin van vreugde, tevredenheid, vrede van ziel?
  • Wat God ons aanbiedt, en wat Jezus aan zijn discipelen aanbiedt, is een geschenk van God, niet ons recht. Welke plaats we ook denken te hebben bij God, het is aan God om te geven. Op andere plaatsen belooft Hij aan allen de generositeit van zijn liefde. Misschien zijn de laatsten en de eersten wel hetzelfde, en zijn het alleen de mensen die in zulke termen praten! Bid in dankbaarheid dat wij allen tot God behoren.
  • Peter's ervaring als visser vertelde hem dat het van tijd tot tijd nodig was om de balans op te maken. Hoewel hij vaak enthousiast en spontaan was, lijkt hij nu in paniek te raken, omdat hij plotseling beseft dat hij misschien niets meer over heeft. Ik bid voor een dieper vertrouwen en geloof in de boodschap van Jezus, voor zijn nabijheid. Ik ben me bewust van alles wat mij te voorzichtig of berekenend maakt. Ik vraag God's hulp.
  • Jezus herinnert Petrus eraan dat het discipelschap beloond wordt, maar dat er ook een prijskaartje aan hangt. Ik vraag God om mij te helpen beide te herkennen, om gesterkt te worden door Gods gaven, om de uitdagingen waar ik voor sta aan te gaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus herinnert Petrus er aan dat leerling zijn wel degelijk beloond wordt, maar ook zijn prijs heeft.
  • Jezus nodigt ook ons uit om ‘Hem te volgen’ als zijn leerlingen (Mc 1,17). Wat betekent dat voor mij? Wat is voor mij de prijs om leerling te zijn?
  • Jezus verzekert mij dat elk teken van liefde beloond zal worden. Herinner ik mij een ervaring waarbij ik Jezus werkelijk heb gevolgd? Ik bid om een dieper vertrouwen en geloof in Jezus’ boodschap, in zijn aanwezigheid bij mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik denk na over deze ruil, net zoals Petrus wellicht zal gedaan hebben op het eind van zijn leven. Wat heeft het voor me betekend Jezus te volgen? Wat heb ik opgegeven? Wat heb ik honderdvoudig terug gekregen aan vreugde, vrede en voldoening?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Laat ons vandaag in ons gebed ruimte maken voor al diegenen die de oproep van het Evangelie hebben gehoord, voor mensen die ‘alles achterlieten’; dat zij een teken en bemoediging mogen zijn voor al diegenen die Jezus willen volgen.
  • Wie is de eerste en wie is de laatste? Ik vraag God mijn oordelen te zegenen. Dat ik het laatste woord aan God mag overlaten en mijn best mag doen om iedereen gelijkwaardig te behandelen. Ik vraag de genade die ik nodig heb om de zwakken, de armen en de verwaarloosden met bijzondere zorg te behandelen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vraagt niet dat we onze verantwoordelijkheden de rug zouden toekeren. Die houding zou niet helpen voor het totstandkomen van het Koninkrijk van God. Hij spoort ons veeleer aan een vrijheid en grootmoedigheid van geest te cultiveren die gefocust is op een hoger goed. Wanneer onze bekommernis gaat naar het welzijn van anderen volgen we Hem spontaan en vertoeven we al in het Koninkrijk.
  • Kan ik Jezus vragen me te helpen om moedig en groothartig die verantwoordelijkheden onder ogen te zien die ik zou willen ontvluchten?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Leerlingen moeten waarlijk vrij zijn om Jezus te volgen en zijn Koninkrijk te dienen, zelfs als dat betekent dat ze hun familie en vrienden moeten achterlaten. Daartegenover staat dat Jezus hen een gemeenschap van sociale en religieuze verbondenheid belooft, nu en in de tijd die komt. Kan ik meebouwen aan zo’n gemeenschap met mijn medechristenen?
  • Heer, maak dat Gij nog zichtbaarder wordt voor mij in de verworpenen van deze wereld, dat ik U nog meer ga liefhebben in hen die arm of verstoten zijn, en dat ik U steeds dichter mag volgen door in te gaan op de noden van uw achtergestelde zusters en broeders.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten