User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 2:13-17

Het Woord van God

Eens ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was lag met Hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren velen die Hem volgden. De Farizeese schriftgeleerden zagen dat Hij at met zondaars en tollenaars, en zij zeiden tot zijn leerlingen: 'Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en antwoordde hun: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen.'

Marcus 2:13-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zoals we eerder zagen, is de zending van Jezus er een van redding en verlossing, van het herstellen van mensen tot heelheid. Maar hoe kan Hij zondaars helpen veranderen, tenzij door met hen in onmiddellijk contact te staat?
  • Het is niet zo dat Jezus door met hen om te gaan hen in hun zonde bevestigt en zijn ogen sluit voor hun gedrag. Hij zegt dat de ‘zieken’ nood hebben aan genezing. En dit kan alleen gebeuren door hen nabij te zijn. Waar kan ik anderen nabij zijn en genezing en herstel bieden aan mensen in mijn directe omgeving?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Opnieuw is een grote menigte bijeengekomen om Jezus te zien en te horen. Misschien vinden sommigen van hen dat het nu tijd is om een massabeweging op gang te brengen? Maar Jezus wil daar niet van horen: Hij kiest een geminachte tollenaar uit en vraagt hem of hij Hem wil volgen. Welk belang kan deze man hebben... is hij niet aansprakelijk? Na de maaltijd vind ik een gelegenheid om te praten met Matteüs, die me vertelt dat de focus van Jezus' zending lijkt te liggen op de zieken, de behoeftigen, de verachten en de zondaars. We komen tot het inzicht dat de zelfvoldane mensen hun nood aan God niet kennen en zich dus niet op hun gemak zouden voelen als zijn volgelingen. De plaats in hun hart die gereserveerd is voor God is al ingenomen.
  • Ik praat met Jezus die me verrast door te vragen of ik sterk genoeg ben om een volgeling te zijn. 'Ken je je eigen grenzen genoeg om je vertrouwen in Mij te stellen in plaats van in jezelf?’ Ik denk aan de uitwassen van het klerikalisme in de Kerk, waar het uitoefenen van macht over mensen belangrijker is dan het dienen van mensen. Ik bid voor wat ik nodig heb.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als belastingontvanger in een druk handelscentrum, ten dienste van de verafschuwde Romeinse autoriteiten, zou Levi door zijn mede-Joden zijn buitengesloten. We verwonderen ons over de kracht van Jezus' oproep en de onmiddellijke positieve reactie van Levi, die alles achter zich laat om Jezus te volgen. Hij nodigt al zijn beruchte vrienden uit voor een groot feest bij hem thuis. We kunnen de herkomst van Levi’s rijkdom wel vermoeden. Jezus aarzelt niet om deel te nemen aan hun tafelgemeenschap. Hij verdedigt zijn positief optreden naar de zondaars, tegen de zelfingenomen kritiek van de Farizeeën.
  • Wanneer we samenkomen voor de Eucharistie, vieren we tafelgemeenschap met Jezus: ‘Neem dit gij allen en eet hiervan, want dit is mijn lichaam. Doe dit om Mij te gedenken.'
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt Levi nogal abrupt aan (midden in zijn werk), maar deze antwoordt met bereidwilligheid. Hij is zelfs zo opgetogen dat hij voor Jezus en zijn leerlingen in zijn huis een feestmaaltijd organiseert. Hij nodigt ook enkele van zijn vrienden uit. Tot zover niets aan de hand. Het probleem is dat Levi een inner van belastingen en tolgelden is, en dat zijn vrienden collega-tollenaars en andere ‘zondaars’ zijn. Dergelijke mensen werden veracht en gemarginaliseerd in de joodse gemeenschap, zowel op sociale als op religieuze gronden. Wat doet Jezus in hun gezelschap? De schriftgeleerden keuren datgene wat zij zien sterk af, en zij uiten hun ongenoegen tegen Jezus leerlingen.
  • Dit hele verhaal leidt uiteindelijk tot de boeiende verklaring waarmee de evangelielezing van vandaag eindigt: Jezus is niet gekomen ‘om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’. Verre van een situatie die vermeden dient te worden, is het gezelschap van ‘zondaars’ juist precies wat Jezus zoekt. Juist zij hebben de grootste behoefte aan genezing. Dit onderricht is vandaag de dag van toepassing op de kerk, op onze parochies, werkplekken en woonhuizen. Hoe sluiten wij in ons gedrag anderen in of juist uit? Zouden wij ons thuis hebben gevoeld bij Levi’s feestmaaltijd?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus voelt zich thuis bij de zwakke zelfkant van de mensheid en Hij wil dat wij er ons ook thuis voelen. Als wij onszelf niet aanvaarden dan hebben wij de neiging vooral begaan te zijn met wat ontoereikend is, met wat er ontbreekt en met wat er negatief is in ons leven.
  • Als je ziet hoe goed Jezus zich voelt met die kant in jou, kan je Hem vragen die fout in een perspectief te plaatsen of je te helpen die fout of dat gebrek te zien als een heel klein deeltje van de heel goede persoon die Hij vindt dat je bent.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wanneer Jezus al predikend rond het meer ging, hadden zijn woorden een verschillend impact al naargelang de toehoorder. Voor sommigen was Hij niet meer dan een nieuwigheid. Anderen toonden wellicht gedeeltelijke belangstelling. Levi had niet ver daarvandaan zijn tolkantoor. De geruchten die hem bereikten moeten zijn hart wel diep hebben beroerd. Jezus nodigde Levi uit om medewerker te worden van zijn Koninkrijk. Levi stond onmiddellijk op zonder ook maar één keer te hebben gedacht aan de carrière die hij achterliet.
  • Levi’s werk – belastingen ophalen voor de Romeinse bezetter- maakte hem niet geliefd bij zijn landgenoten. En toch was het zijn gehoor dat het fijnst was afgestemd op die volkomen veranderde relatie met God die met Jezus’ komst werd ingeluid. 

  • Welke ook de omstandigheden mogen zijn waarin we leven, niets kan verhinderen ons oren te open voor Gods roep.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik ben benieuwd hoe Jezus de woorden 'volg mij' uitsprak. Als een bevel, een uitnodiging, een fluistering, een duidelijke uitdaging? Hoe ze ook klonken, ze lokten een reactie uit.
  • Laat toe dat Jezus zich tot je richt in je gebed. Hoe beluister je zijn oproep om Hem te volgen - als een vriendelijke uitnodiging, een dringend woord. Hoe het ook wordt gezegd, het weerklinkt altijd in de ruimte van ieders innerlijke vrijheid en diepste vrijgevigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Door de roeping van Matteüs tot leerling ,heeft Jezus een onwaarschijnlijke man gekozen. Hij was een belastingsambtenaar, veracht door de Joden. Net zoals een dokter die zieken bezoekt, zo gaat Jezus naar diegene toe die er het meeste nood aan hebben. Hij herstelt hun waardigheid en hoop. Maar de echte zieken zijn de ‘rechtvaardigen’ die de anderen verachten! Is er in mij ook een kern van ‘rechtvaardige’? Indien ja, dan vraag ik om vergeving.
  • Ik ben vaak weggedwaald van uw aanwezigheid, Vriend van mijn leven. Maar het heimwee is groot en ik verlang ernaar om terug te keren naar het huis van mijn Vader.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus doorprikt de zorgvuldig uitgewerkte constructies van de farizeeërs. Dat gaf een schok. Levi, die echt niet geliefd was, verworpen door de ‘goedmenenden’, krijgt volle vergeving toebedeeld. Het is precies Jezus die Levi’s mogelijkheden ontdekt en hem zijn vriendschap aanbiedt.
  • Heer, hypocrisie, arrogantie en verachting krijgen geen plaats aan uw tafel. Genees toch mijn hart dat zo arrogant kan zijn en trots en dat mensen veroordeelt. Nodig mij uit aan uw tafel.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten