User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 9:9-13

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: 'Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars te roepen.' '

Matteüs 9:9-13
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus streeft ernaar om de morele en sociale verschoppelingen van de samenleving de hand te reiken. Hij beschouwt hen als zijn vrienden. Als tollenaar voor het Romeinse bezettingsleger was Matteüs door iedereen gehaat. Wat een bemoediging voor zijn eigenwaarde dat Jezus het goede in hem ziet en wil dat hij deel gaat uitmaken van deze boeiende nieuwe beweging! Hoe ik mezelf ook zie, Jezus ziet ook mij als een vriend.
  • Matteüs geeft een groot feest en nodigt iedereen, die door het religieuze systeem wordt afgewezen, uit om samen met hem te vieren. Jezus hield ervan om samen met anderen de maaltijd te gebruiken: niemand mocht worden uitgesloten van 'tafelgemeenschap' met Hem. Hij zegt nooit: 'Ik ga niet bij die persoon zitten! Hier hebben we een beeld van de eucharistie - gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar, met niemand op de ongewenste gastenlijst.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hier zien we hoe Jezus Matteüs, een tollenaar en daardoor ook veracht, uitnodigt om zijn volgeling te worden. Het is een voorbeeld van Jezus die verder kijkt dan uiterlijkheden en het stereotype, maar naar het potentieel van de echte persoon binnenin. Vlak daarna ziet men hoe Jezus aanligt aan de maaltijd ‘in zijn huis’ en samen met zijn leerlingen deelneemt aan een maaltijd waar ook andere tollenaars en publieke zondaars zich bij hen voegen.
  • Is het niet zo dat een groot deel van de pastorale energie van onze kerken gericht kan worden naar hen die al bekeerd zijn? Is het ook niet zo dat zij die het meeste nood hebben aan het ervaren van Christus’ liefde en genezing, gevonden kunnen worden op plaatsen waar we niet zomaar heen durven? Misschien moeten we de moed hebben en op zoek gaan naar mensen op zulke plekken. Christus zal bij ons zijn als we erheen gaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ Terwijl ik voor Jezus sta, vraag ik of ik mag groeien in het begrijpen van deze woorden. Ik vind het erg gemakkelijk om me superieur te voelen aan anderen, dus bid ik voor de innerlijke vrijheid om te kunnen bekennen voor Jezus' eindeloze barmhartigheid dat ik gezondigd heb.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Paus Franciscus was zo onder de indruk van deze tekst dat hij er zijn motto op gebaseerd heeft ‘uit barmhartigheid gekozen’ (miserando atque eligendo). Matteüs, een zondaar zoals wij allen, kreeg niet alleen genade, maar werd ook opgeroepen tot grote heiligheid. Elk van ons heeft dezelfde oproep gekregen. De enige vereiste is dat we toegeven dat we zondaars zijn en meewerken aan Gods plan om ons heilig te maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus trof Matteüs aan bij zijn werk en riep hem vanaf die plek. Ik vraag God mij te helpen beseffen dat ik gezien en gekoesterd ben, geroepen precies op de plek waar ik ben. Ik hoef niet eerst zaken op orde te brengen of proberen als een ander te zijn.
  • De leerlingen van Jezus worden voor het blok gezet als hun gevraagd wordt naar de betekenis van wat Christus doet; ze hoeven niet te antwoorden omdat Jezus zelf reageert. Ik bid voor de aanwezigheid van geest om een denkpauze in te lassen en te luisteren naar het woord van Jezus als ik mij ter verantwoording geroepen voel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We vieren vandaag het feest van twee in één, omdat de Bijbelse wetenschap er tegenwoordig van uitgaat dat de evangelist Matteüs en de apostel Matteüs twee verschillende personen waren. Het schilderij ‘de roeping van Matteüs’ van Caravaggio in de Contarelli-kapel (San Luigi del Francesi, Rome) geeft die roeping op briljante en wonderbaarlijke wijze weer. In het evangelieverhaal staat echter de nasleep centraal: een van de vele geschillen tussen Jezus en de farizeeën.
  • In ons gebed zouden we de roeping en de onenigheid kunnen combineren in één gebed: dat we alert en volhardend mogen zijn om de roep van Christus te volgen. en om ons begrip te verdiepen dat Christus is gekomen om de zondaars te roepen, niet om hen te veroordelen.
  • Je zou een reproductie van de Caravaggio erbij kunnen zoeken en jezelf in de scène plaatsen, terwijl je elk personage een naam en een rol geeft, hun reactie op Jezus hoort en in het bijzonder, de reactie van Matteüs. Zie hoe Jezus reageert op wat ze zeggen en zijn instemming over de reactie van Matteüs.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er zijn twee dingen waar Jezus je voor uitnodigt om ze op te merken in dit Evangelie. Een daarvan is dat we het niet alles tegelijk hebben maar dat we allemaal behoeftige mensen zijn; beperkt door de natuur en vaak eigenzinnig en dus behoefte hebben aan de dokter of genezing. De andere realiteit waartoe Hij ons uitnodigt en wil doen geloven, is dat hoewel we arm zijn, we allemaal, zoals Matteüs, geroepen zijn tot Jezus als zijn metgezel en zelfs als zijn vriend. "Ik heb je vrienden genoemd, omdat Ik je alles heb verteld wat Ik van mijn Vader heb gehoord" (Joh. 15,15).
  • Als je met deze lezing wil bidden, wees dan bij Jezus als Hij je roept om zijn metgezel te zijn, ondanks hoe onwaardig we allemaal zijn voor zo'n eer.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik bid in dankbaarheid voor de evangelist Matteüs, door wiens Evangelie we zoveel weten over Jezus en zijn boodschap: de Zaligsprekingen, het Onze Vader, zijn prediking van het Koninkrijk der Hemelen en nog veel meer in het langste Evangelie van de vier.
  • De meeste mensen keken naar Matteüs als een zondaar die men beter kon vermijden. Toch zag Jezus veel meer in hem. Ik kijk verwonderd terwijl Jezus hem roept als één van zijn dichtstbijzijnde metgezellen en één uit de kleine groepen die ons hun schriftelijke portret van hun meester hebben nagelaten. Hij realiseerde wat een genade zijn roeping was, en hij wilde dat met zijn vrienden vieren. Misschien vieren we onze roeping zo weinig omdat we niet overtuigd zijn van geroepen worden zonder dat het verdiend is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus moet wel een ongewoon leider geweest zijn dat Hij Matteüs uitnodigde om zijn werk, zijn relaties en contacten op te geven en om Hem te volgen. ‘Hij stond op en volgde Hem.’ Deze keuze bracht hem vreugde en die vreugde wilde hij doorgeven aan zijn collega’s. Sta ik open voor Gods uitnodiging naar mij toe? Geeft dat vreugde of kost het mij? Spreek ik daarover met naastbestaanden?
  • ‘Ik wens barmhartigheid en geen offers.’ Twee visies op religie hier in scherp contrast gesteld: is religie op de eerste plaats onderhouden van wetten en verordeningen of is het eerder een genadevolle relatie met God en met anderen? De discussie was even zo levendig in Jezus’ tijd als in de onze. Paus Franciscus nodigt ons uit vergevingsgezindheid in het centrum van ons leven te plaatsen en in de praktijk te zien wat we daarmee kunnen. Ik vraag de genade dat alles te verstaan en om juiste keuzen te maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Niettegenstaande hij bezig was met zijn balansen en intresten, was Matteüs toch bereid om een diepere boodschap te horen. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik bereid blijf om de aansporingen van Jezus te horen te midden van mijn dagelijkse bezigheden?
  • Als we zien dat Jezus tolerant was ten opzichte van zondaars, hebben we misschien de neiging om ons te gerust te voelen, omdat we ons inbeelden dat Jezus tolerant was voor de zonde. In mijn gebed zal ik mij er op toeleggen om Jezus beter te begrijpen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • ‘Waarom eet jouw Meester met tollenaars en zondaars?’ Ik vraag mezelf af of ik aanstoot neem aan mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Of in plaats daarvan aan iedereen die het beter lijkt te doen in het leven dan ikzelf. Ik ben me bewust van het feit dat ergernis het zonlicht in de richting van mijn ziel kan blokkeren. Mijn destructieve gevoelens van woede en pijn raken niet enkel mijn geluk maar ook de vrede en tevredenheid van degenen die mij omringen.
  • Jezus roept me naar een betere plek. Hij roept me op om barmhartig te zijn tegenover degenen die aan de rand van de maatschappij leven. En om hen mededogen en liefde te tonen. Woede is een luxe die ik me niet kan veroorloven. Heer, help me om mijn wrok los te laten. En in de plaats daarvan te kiezen voor het licht van Gods wonderlijke barmhartigheid en genade.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Tollenaars werden in Jezus’ tijd evenveel veracht als hedendaagse drugdealers of genadeloze grondeigenaars. Laat ons, met dat in gedachten, verassen door wat er hier gebeurt. Matteüs weet goed hoezeer de Joden hem haten. Hij haat op zijn beurt de Joden. Kijk nu hoe Jezus met zijn schamele groep leerlingen voorbij komt. Jezus stopt voor het tolhuis en Matteüs zet zich schrap. Jezus vangt de blik van Mattheus op. Zijn uitdrukking is respectvol en zelfs bewonderend. Misschien speelt er een verwelkomende glimlach rond zijn lippen. Dan zegt Hij: ‘Volg mij!’. En dat doet Matteüs.
  • Als Hij jou dat verhaal vandaag zou vertellen, zou Hij misschien zeggen: ‘Het voelde alsof ik binnenstebuiten gekeerd werd. De lichten gingen aan. Ik had tot dan een vreselijke job gedaan. Nu bood deze man mij een leven aan. Ik wist dat ik vrij was om daar te blijven zitten. Toch kon ik hem niets weigeren. Nu weet ik wat echte vreugde is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Matteüs de tollenaar diende een systeem dat hebzucht aanmoedigde en de armen uitbuitte. De Joden beschouwden tollenaars als boosaardige mensen die Gods wet schonden. Wanneer Matteüs echter opstaat om Jezus te volgen, zweert hij heilig om goed en rechtvaardig te zijn in zijn handelingen. Er is hoop voor ons allen! Wij kunnen bekeerd worden zoals hij dat werd.
  • De grootste prioriteit in Jezus' hart is genade. Dit weerspiegelt Gods aard. Hij roept ieder van ons op om deel uit te maken van een nieuwe manier van leven, gekenmerkt door genade, rechtvaardgheid, zachtaardigheid en zuiverheid van hart. Wat is mijn voornaamste prioriteit?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus maakt er een punt van om de morele en sociale verschoppelingen van de samenleving te bereiken. Hij beschouwt ze als zijn vrienden. Matheüs, belastingontvanger voor het Romeinse leger van de bezetter, werd door iedereen gehaat. Het is een stimulans voor zijn zelfwaardegevoel dat Jezus het goede in hem ziet en wil dat hij deel uitmaakt van deze boeiende beweging! Het maakt niet uit hoe ik mezelf zie, Jezus ziet ook mij als een vriend.
  • Matheüs organiseert een groot feest en nodigt iedereen uit die afgewezen wordt door de religieuze overheid om met Hem te vieren. Jezus genoot van het samen maaltijd houden: niemand mocht uitgesloten worden van “de tafelgemeenschap” met Hem. Hij zegt nooit: “Ik wil niet naast die persoon zitten!” Hier hebben we een voorbeeld van Eucharistie – gemeenschap met Christus en gemeenschap met eenieder, met niemand op de ongewenste lijst.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten