User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 7:11-17

Het Woord van God

In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar.

Toen de Heer haar zag gevoelde Hij medelijden met haar en sprak: 'Schrei maar niet.' Daarop trad Hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij sprak: 'Jongeling, Ik zeg je: sta op!' De dode kwam overeind zitten en begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God en zeiden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan', en: 'God heeft genadig neergezien op zijn volk.' En dit verhaal over Hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek.

Lucas 7:11-17
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Medeleven is Jezus' onmiddellijke reactie op lijden. Hij komt om te genezen, te bevrijden en het leven te herstellen. Laat zijn oprecht medeleven mijn wonden raken, hier en nu.
  • Wat is mijn reactie op het lijden van anderen? Vergezel ik hen wanneer zij verdriet hebben? Zouden mensen voelen dat ik een barmhartig hart heb? Heer, geef mij de kans om het evangelie van barmhartigheid vorm te geven waar ik ook ben. Amen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De dood, zoals Jezus erover spreekt en die beleeft, is het moment waarop een volledig verlies wordt getransformeerd in een totale overwinning. De wereld zegt ons vaarwel, maar God verwelkomt ons in zijn huis. We zijn reeds kinderen van de Vader, wiens liefde sterker is dan de dood. We weten dat het leven eeuwig is omdat zijn liefde voor ons oneindig is.
  • 'Ween niet.' Jezus keek met mededogen naar de weduwe - net zoals Hij nu naar mij kijkt. Ik sta mezelf deze tijd toe, hier en nu, om te beseffen wie of wat ik betreur, zodat Jezus mij kan aanzien en om zijn zegen van hoop te ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus voelde diep medelijden met de weduwe van wie de zoon net gestorven was. Kunnen we ons inleven in haar situatie? Deze vrouw heeft zoveel verloren en stond voor een moeilijke toekomst. Als het in ons leven duister wordt, kunnen wij steeds beroep doen op ons geloof, God zal ons gebed verhoren.
  • Kunnen wij ons herinneren wanneer anderen in onze omgeving door God begenadigd werden? Voelen we dan dankbaarheid omdat anderen geholpen werden? Dit herinnert er ons tijdelijk aan dat we een gemeenschappelijk doel delen met anderen, zelfs met hen die we niet kennen. Laten we God dankbaar zijn omdat Hij zich ontfermt over alle mensen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze korte passage is goed om te onthouden voor als in ons leven de dingen soms erg somber lijken. De lijkdragers brengen de zoon van de weduwe naar buiten voor een ontijdige begrafenis. Toch kan hij weer tot leven worden gebracht door de kracht van Jezus' barmhartigheid. Net toen de weduwe dacht dat ze alles kwijt was, werd alles haar weer teruggegeven.
  • Laten we in tijden van duisternis niet vergeten dat Jezus, de grote profeet die hier door de rouwenden wordt geprezen, nog steeds bij ons is - gisteren, vandaag en voor altijd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Biddend aanwezig zijn bij deze scène confronteert je met extreme emoties. Ze leidt je van het rauwe verdriet van een weduwe die haar kind verliest naar haar intense vreugde wanneer haar zoon weer blijkt te leven. Vreemd dat de tekst ons hierover niets vertelt, maar wel verwijst naar het effect van het gebeuren op de omstaanders. Ook zij gaan door extreme emoties: van angst naar lofprijzing om Jezus die onder de mensen zulke wonderen verricht.
  • Zijn er momenten of gebeurtenissen in jouw leven - niet noodzakelijk even dramatisch als in dit verhaal - die jou God deden danken voor zijn reddende genade?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus heeft dit wonder niet gedaan omdat het Hem werd gevraagd, maar simpelweg omdat Hij medelijden voelde met deze weduwe. Ik laat mijn blik rusten op deze ontmoeting, zoals ik Jezus vraag om Hem beter te leren kennen, zodat ik van Hem kan houden en kan handelen zoals Hij deed in het aangezicht van menselijk lijden, zelfs van mensen die ik niet persoonlijk ken.
  • Ik herinner me barmhartige mensen die ik ken, wiens genade en zorg voor anderen mij hebben geraakt. Ik verheerlijk ook God voor hun aanwezigheid onder ons, als duidelijke tekenen van zijn genade aan ons, motieven voor hoop en vertrouwen in een wereld die vaak zo harteloos lijkt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Onze lezing van vandaag looft de buitengewone kracht en mededogen van Jezus in het terug schenken van het leven aan de jongeman en het opbeuren van het hart van zijn moeder.
  • Vandaag vieren we de herinnering aan alle overleden gelovigen en door dit te doen, delen we - doorheen de gave van de herinnering en doorheen de kracht van onze gebeden - in dit medeleven van Jezus.
  • In het herinneren van de doden worden we er ook aan herinnerd dat onze tijd van gaan zal komen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoeveel moeders hebben gehoopt en gebeden dat zoiets zou gebeuren!
  • Waarvoor bid ik als ik een jonge moeder zie lopen achter de doodskist van haar zoon? Ik vraag de Heer om me beter te laten beseffen dat het nodig is om te bidden voor wat mensen nodig hebben en niet alleen voor wat zij wensen. De diep bedroefde moeder heeft meestal de genade nodig om met het verdriet om te gaan en om het leven aan te kunnen met moed en vertrouwen in God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe reageer ik op mensen die lijden? Ga ik met hen een eind mee? Kunnen mensen voelen dat ik met hen mede-lijd? Geef me Heer, op mijn wijze en op mijn plaats, goed nieuws te zijn voor wie lijdt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, U openbaart een God die ons nabij komt: U heelt onze gebrokenheid met zachtheid en vol medeleven. Ik leef in een gebroken wereld, gebukt onder verdriet. Wanneer de zwaarte van het leven, me dreigt te overweldigen, helpt U me dan te zien dat U er bent, altijd attent en waakzaam. Altijd komt U me tegemoet met uw ontferming en levengevende kracht.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus zegt: ‘Ween niet” wanneer Hij een groter en hoopvoller beeld ziet dan hetgeen nog verborgen is voor de treurende moeder. Ik bid voor eenieder die rouwt, die zich eenzaam of verlaten voelt. Dat ze hoop mogen ontvangen doorheen het gebed en de nabijheid van mensen zoals ik.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik kijk naar het tafereel en beeld mij in aanwezig te zijn in Naïn. Ik ben getuige van dit mirakel. Ik zie hoe Jezus mededogen heeft met de weduwe. Hij verricht ongevraagd het wonder. Is er iemand waarvoor ik vandaag wil bidden? Iemand die met een zwaar verlies is omgegaan, die treurt of zich verlaten voelt? Jezus, leer mij vol medeleven te zijn zoals U.
  • Misschien ben ik zoals de jonge man: niets meer voelen, enkel gedragen door anderen. Of misschien ben ik de drager van iemand die zich dood voelt. Of zoals de diepbedroefde moeder. Ik bid dat ik Jezus mag ontmoeten die vanuit zijn mededogen mijn leven ten goede kan keren. Die mij leven en vreugde geeft.
  • ‘Jonge man, Ik zeg je, sta op!’ Ik bid voor het vermogen om te vertrouwen in de talenten van de jongeren van vandaag. En om op een positieve manier naar hen te kijken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Begrafenisstoeten volgen de gewoonte en traditie. Zelfs hier staat Jezus klaar om op een nieuwe manier op te treden. Hij herkent leven in de hoop en de liefde van de bedroefde moeder en de meevoelende menigte. Hij toont hen dat hun hoopvolle verwachtingen niet onvervuld blijven, dat de liefde niet voorbij is. Help mij, Heer, om te zien hoe U werkzaam bent om zelfs in schijnbaar onmogelijke omstandigheden leven te brengen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is vandaag Allerzielen. Jezus had medelijden met de vrouw die juist haar enige zoon was kwijtgeraakt. Hij was de steun van haar leven. Ook naar mij kijkt de Heer als ik ergens van beroofd word. Aanvaard ik die zoekende en medelijdende ogen van onze Heer die mij verstaan en me hulp willen bieden?
  • Deze passage verwijst naar de verrijzenis van wie gestorven zijn. In Gods ogen zijn er immers geen ‘dode’ mensen. God is een God van levenden. Als ik terugdenk aan allen die ik mis en die nu ten volle leven in Gods aanschijn, dan brengt deze gedachte me hoop en vertroosting.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dood, zoals Jezus erover spreekt en het beleeft, is het moment waarop totale verslagenheid omgevormd wordt door totale overwinning. De wereld neemt afscheid van ons; maar God welkomt ons thuis. Wij zijn al kinderen van de Vader, wiens liefde sterker is dan de dood. Het leven is eeuwig want zijn liefde is eeuwigdurend.
  • Ons leven is een geleidelijk leren loslaten en een onvoorwaardelijk ja-zeggen. We kunnen God elke dag een beetje meer binnenlaten door meer vrij, meer ont-ledigd te zijn. 'Voor alles dat geweest is, Dank u. Voor alles dat zal zijn, Ja'.( (Dag Hammerskjold).

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten