User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 18:21-19:1

Het Woord van God

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: 'Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde hem: 'Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt het rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 'Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.' De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen de dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd tienlingen schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: 'Betaal wat ge schuldig zijt.' De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 'Heb geduld met mij en ik zal u betalen.' Maar hij weigerde, en liet hem zelfs in de gevangenis zetten totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.

Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem roepen en sprak: 'Gij lelijke knecht, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat ge mij erom gesmeekt hebt. Hadt gij dan ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad?' En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.'

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had vertrok Hij uit Galilea en ging naar het Overjordaanse gebied van Judea.

Matteüs 18:21-19:1
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Van God verwachten we niet dat Hij ons slechts één of twee keer vergeeft, of enkel maar een beperkt aantal keren. God vergeeft toch telkens opnieuw?
  • Als dit waar is in onze relatie met God, dan moet dit ook waar zijn in onze relaties met anderen. We zouden er altijd naar moeten streven om anderen te vergeven, een aanbod tot verzoening mogen we nooit weigeren. Terwijl ik vandaag over dit evangelie nadenk, is er dan iemand met wie ik mij moet verzoenen? In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, maar je kan altijd iemand vergeving schenken in je hart of in het sacrament van de biecht. Breng deze relatie bij Jezus, tijdens je gebedstijd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Schuld is iets ernstigs. Het is verlammend en houdt mensen gevangen in armoede of afhankelijkheid. Het brengt schaamte and verlies van macht met zich mee. Jezus betaalde de schuld van onze fouten en zondige wegen. Mensen zijn daardoor niet langer iets verschuldigd aan God. We kunnen nu een vrije relatie met God hebben. Als christenen worden wij gevraagd dit ook te doen tegenover de mensen die ons iets verschuldigd zijn. Misschien is er een kwetsuur die we moeilijk kunnen vergeten, maar vergeving komt uit het hart en kan relaties helemaal veranderen.
  • Misschien zijn er mensen in jouw leven van wie jij vergeving zoekt. Misschien zijn er mensen die jou op de een of andere manier gekwetst hebben. Neem de tijd om hierover na te denken en nodig de Heer uit je opnieuw te leiden naar een juiste relatie met hen. Wat zijn de plaatsen in je leven waar jij nood hebt aan een helende aanraking of aan de vergeving van God? Neem de tijd om naar God te luisteren, Hij zal je duidelijk maken waar Hij jou verzoening wil brengen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vergeven is altijd een ingewikkeld proces dat tijd en aandacht vraagt. Toch is het een taak die Jezus noodzakelijk acht voor zijn volgelingen, en Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om het belang ervan te benadrukken. Hier zegt Hij tegen Petrus, en tegen ons, dat er geen beperking is aan het aantal keren dat we moeten vergeven. Ik bid voor een vergevingsgezind hart, ik bid voor hen die ik moeilijk kan vergeven, voor hen die het moeilijk vinden om mij te vergeven. Ik bid in dankbaarheid voor mijn eigen ervaring met vergeving, of ik die nu gegeven of ontvangen heb.
  • Deze gelijkenis herinnert ons eraan dat we alleen vergeving kunnen ontvangen als we in staat zijn die aan anderen te geven. Het hart dat alleen redeneert in termen van recht en onrecht, dat doof is voor de roep om barmhartigheid, is een hart dat niet kan begrijpen wat vergeving is, wanneer die wordt aangeboden. Daarom vinden we het zo vaak moeilijk onszelf te vergeven. Heer Jezus, maak mijn hart gelijk aan dat van U.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We verwachten niet dat God ons één of twee keer of een beperkt aantal keren vergeeft, maar telkens weer. Er staat nergens geschreven dat we, bijvoorbeeld maar tien kansen hebben om te gaan biechten, en als ons maximum eenmaal bereikt is, er niets meer over is.
  • Als dit geldt voor onze relatie met God, dan moet het ook gelden voor onze relaties met anderen. We moeten er altijd naar streven om een aanbod tot verzoening nooit te weigeren. Als ik vandaag over dit fragment nadenk, is er dan iemand met wie ik mij moet verzoenen? Spreek hierover met Jezus in deze gebedstijd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Denk ik over mijzelf als iemand die Gods vergeving nodig heeft? Zo niet is dat omdat ik menselijke standaarden gebruik of goddelijke? Ik dien God en mijn naaste lief te hebben met heel mijn hart en heel mijn ziel, maar hoe mededogend ben ik eigenlijk voor hen die mijn hulp nodig hebben? Heb ik mijn leven overgegeven aan God of ben ik verdwaald? Sta ik bekend als vrijgevig en vergevingsgezind?
  • De wereld heeft mij nodig om Gods eigen liefde uit te stralen en verzoening en vrede te bevorderen. Heer, voor mijn tekortkomingen bij het naleven van het Evangelie vraag ik om vergeving en barmhartigheid. En help mij om, op mijn beurt, vergeving te schenken aan hen die mij misdeden. Op deze wijze kan ik waarlijk het licht van de wereld zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus wijst er op dat vergeven geen limiet kent.
  • De onmogelijkheid de ander te vergeven die mij kwaad heeft gedaan kan je aanvreten en het koesteren van je wonden kan je kapot maken. Zijn er mensen die je niet kunt vergeven? Als dat zo is, neem er dan de tijd voor om te bidden dat je kunt vergeven. En blijf stil staan bij de bede uit het Onze Vader: ‘vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’ (Mt 6:12).
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • "Zoals paus Franciscus het zegt: we moeten voortdurend het mysterie van barmhartigheid voor ogen houden. Het is een bron van vreugde, rust en vrede. Onze redding hangt ervan af.”
  • Jezus bevestigt dat barmhartigheid niet alleen een daad van de Vader is. Maar ook een maatstaf voor de vaststelling wie zijn ware kinderen zijn. Kortom, we zijn geroepen om barmhartigheid te tonen omdat barmhartigheid eerst aan ons is getoond.
  • "Als je je broer of zus niet eerst vergeeft vanuit je hart” … is dat niet de kern? Zoveel is ons vergeven zonder dat we het zelfs weten.
  • Moet je nu denken aan iets of iemand?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Iemand vergeven kan heel moeilijk zijn. C.S. Lewis schreef: “Iedereen vindt vergeving een mooi idee, totdat er iets te vergeven valt”. Wanneer wij niet kunnen vergeven, worden we geketend aan het kwaad dat ons is aangedaan. We kunnen dan niet vooruit.
  • Als ik bereid moet zijn zevenenzeventig maal vergiffenis te schenken, dan moet ik ook bereid zijn vergeving te vragen en te geloven dat ik vergeving heb gekregen- – zevenenzeventig maal.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vergeven is moeilijk. Ik vraag Jezus nu in mijn gebed: ‘Waarom moet ik vergeven?’ Laat me luisteren naar zijn antwoord: ‘Omdat God jou vergeven heeft.’
  • Als wij zo vaak door God vergeven zijn hebben wij het recht niet om anderen vergiffenis te weigeren, ook al valt het ons nog zo zwaar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik besef dat ik niets kan bezitten van wat ik in het gebed ontvang. Maar ik zie in dat ik met alles wat ik in gebed ontvang de wereld kan dienen. God zendt me uit om een priesterlijk ingestelde persoon te zijn, die zegening brengt bij de mensen rondom mij. Ik neem de tijd om te groeien in het besef hoe God me zegent en om na te denken hoe ik mijn beide handen kan openen om te ontvangen en gul te schenken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als Jezus over het Rijk van God vertelt, nodigt Hij ons uit om onze verbeelding te gebruiken. Ik gebruik mijn fantasie en laat mij het verhaal intrekken. Ik bedenk hoe aan mij vergeving is geschonken en ik ga na, op welke manier ik deze vergiffenis schenk aan anderen.
  • Ik zal nooit inzien hoe God in mijn leven werkzaam is, tenzij ik er de tijd voor neem om te herkennen en in te zien hoe God met mij bezig is. Ik vraag Gods hulp om te zien en te herkennen hoeveel Hij al voor mij doet.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten