User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 18:15-20

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Wil hij ook naar de gemeente niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: 'Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.' Eveneens zeg Ik u: 'Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.' '

Matteüs 18:15-20
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Anderen corrigeren wanneer zij zich vergissen is nooit gemakkelijk, en in deze relativistische en individualistische tijden zijn wij geneigd dit als achterhaald en misschien contraproductief te beschouwen. Zelfs toen de evangeliën werden geschreven, werd het gezien als een delicate opdracht die met zorg en liefde moest worden uitgevoerd teneinde de beoogde doelen te bereiken. Toch moeten we eraan herinnerd worden dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Nu ik voor God sta, vraag ik mij af of er iets is wat ik kan doen om 'mijn broeder weer terug te krijgen’. Ik kan ook bidden voor hen waarvan ik zie dat zij dwalen.
  • Jezus is op vele manieren aanwezig, ook in de gemeenschap die in zijn naam bijeenkomt, zelfs al is die nog zo klein. Ik dank God voor de gemeenschap waartoe ik behoor - mijn parochie, mijn geloofsgemeenschap, mijn kerkgemeenschap - en ik bid dat zij een steeds betere plaats mag zijn om Jezus te ontmoeten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik verwijs graag naar de tweede lezing van deze zondag, die genomen is uit de brief van Paulus aan de Romeinen (13:8-10). Paulus wijst erop dat alle verplichtingen zijn samengevat in één enkel gebod: heb je naaste lief als jezelf. Soms zien we dit gebod om lief te hebben als één gebod, maar Paulus brengt in 1Korintiërs 13:4-7 het complexe karakter van de liefde naar voren. Ik stel voor dat we vandaag een gewetensonderzoek doen naar de liefde.
  • De liefde is geduldig. Ben ik dat? De liefde is vriendelijk. Ben ik dat? De liefde is niet arrogant. Ben ik dat wel? De liefde is niet prikkelbaar. Ben ik dat wel? De liefde is niet opschepperig. Ben ik dat wel? De liefde is niet wraakzuchtig. Ben ik dat wel? De liefde verheugt zich niet over onrecht. Hoe kan ik dit begrijpen? De liefde vindt vreugde in de waarheid. Doe ik dat? Ben ik in staat me onbaatzuchtig te verheugen over het geluk van anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In welke mate voelen wij ons verantwoordelijk voor de misstappen van onze medechristenen? In welke mate beseffen we dat ons gedrag als individu en als groep invloed heeft op de algehele getuigenis waartoe de kerk geroepen is.
  • ‘Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden.’ Laten we vandaag bidden voor een groter bewustzijn en begrip van deze woorden van Jezus. Laten we bidden voor ogen die zien en oren die Jezus onder ons horen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De lezing van vandaag gaat over de manier waarop de eerste christenen omgingen met interne conflicten en leden die op een dwaalspoor zaten. Als ik deze woorden opnieuw lees, word ik me bewust van mijn verantwoordelijkheden tegenover mijn broeders en zusters in de gemeenschap. Wat doe ik als ik zie dat anderen de weg kwijtraken: haal ik alleen maar mijn schouders op, verkondig ik het op de sociale media, voel ik me moreel superieur? Of volg ik de behoedzame benadering van Jezus en probeer ik mijn zus of broeder terug te winnen? Ik bid voor iemand die ik ken, die van het rechte pad afdwaalt. Ik bid voor mezelf om me verantwoordelijk te voelen voor mijn broeders en zusters in de geloofsgemeenschap.
  • Jezus verzekert ons dat Hij aanwezig is wanneer mensen in zijn naam verenigd zijn. Ik bid dankbaar voor hen die mij in Jezus’ naam vergezellen en die Hem tegenwoordig stellen in mijn leven en mijn wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus herinnert ons er voorzichtig aan dat wij, als leden van de kerkgemeenschap, verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en dat het corrigeren van onze broeder of zuster die zich vergist, een van onze taken van naastenliefde kan zijn. Dit is nooit gemakkelijk - zeker niet in deze tijd waarin alle waarden relatief lijken en je het risico loopt om afgewezen te worden. Broederlijke of zusterlijke vermaning dient altijd geïnspireerd te zijn op liefde: het is een van de geestelijke werken van genade. Ik bid om liefde en wijsheid, opdat ik een goede manier mag vinden voor het verrichten van deze taak van naastenliefde.
  • Omdat Jezus zijn eigen geest met ons deelt, is de gemeenschap van gelovigen erg nauw met Hem verbonden: al wat wij hier binden of ontbinden wordt ook in de hemel gebonden en ontbonden en al wat we in eensgezindheid vragen zal ons door de Vader gegeven worden. Ik vraag om dit inzicht en om een sterker geloof in de aanwezigheid van Christus in het midden van de Kerk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vierde toespraak in het Evangelie volgens Matteüs is gericht tot de leiders onder de leerlingen. Hier worden de regels gegeven voor de christengemeenschap. De rol van de dialoog wordt benadrukt, wat een andere manier is om te zeggen dat wij te allen tijde moeten zoeken naar overeenstemming. Het feit dat dit niet altijd mogelijk is wordt geaccepteerd en de gevolgen daarvan zijn helder.
  • Hoever ga ik bij het zoeken naar overeenstemming, of ben ik vooral bezig ervoor te zorgen dat mijn wil geschiedt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus wordt Immanuel genoemd, “God is met ons”. Hij is met ons in onze Kerkgemeenschap. Hij heeft een boodschap van verzoening, niet van vergelding. Ons wordt gevraagd onze broeder en zuster te “behouden”. Iemand “behouden” is meer dan ervoor zorgen dat iemand ophoudt met zijn aanstootgevend gedrag. Het is iemand be-keren: een verandering in iemands houding teweegbrengen. Jezus staat open voor zondaars wanneer hun hart en hun gedrag veranderen: “Ga, en zondig niet meer”.
  • Wanneer wij God in gemeenschap benaderen, ook al zijn we maar met zijn tweeën of drieën, is God al met ons.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus belooft ons zijn voortdurende aanwezigheid. Ook als ik alleen bid ben ik verbonden met anderen die op dit moment bidden. Met allen die vandaag dit bijbelverhaal lezen. Met allen die op dit moment in de Gewijde Ruimte vertoeven. Ik groei in het besef dat Jezus er wil zijn voor mij, aanwezig is in mij, van me houdt en me tot leven roept.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe kunnen we de eerste stap zetten om een verbroken relatie te helen, als de breuk die ons is aangedaan erg pijnlijk is? Waarin kunnen we de moed vinden om van aangezicht tot aangezicht te spreken met degene die zo'n pijn heeft veroorzaakt? Hoe kunnen we verzoenen? We moeten wellicht de hulp en het gebed van onze vrienden vragen, zodat we de juiste woorden en de juiste manier vinden om onze geschillen op te lossen.
  • Jezus U vertelt ons dat waar twee of drie bijeen zijn in uw naam U bij ons bent. Laat ons vertrouwen en geloven in wat U zegt en uw wijsheid zoeken bij het oplossen van moeilijke situaties. Mogen wij geloven in de zegening van degenen die ons pijn doen. Ook zij zijn de geliefden van God!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten